WEB (Cloud) verzija


Građevinska situacija, građevinska knjiga, računi, praćenje plaćanja

Izrada građevinske situacije potpuno je automatizovana. Program vodi brigu o prethodnim situacijama, avansima, overenim količinama u građevinskoj knjizi.
Izrada građevinske knjige sa dokaznicama i prilaganjem slika je proces koji je vrlo brz i intuitivan. Mogućnost prilaganja slike sa web/digitalne kamere, skenera itd.

Izrada utrošnice materijala olakšanje je rukovodiocu projekta koji dobija informacije koliki je planirani utrošak materijala za tu situaciju, koliko je utrošeno po realizaciji, kakvo je stanje u skladišnom poslovanju.

Kreirana utrošnica se može exportovati u xml format te koristiti u drugim (ERP) aplikacijama. Mogućnost beleženja avansa na situaciji (sukcesivni ili slobodni unos), kao i ostalih podataka (popusti, rabati, depoziti itd.). Mogućnost eksporta situacije u MS Excesl datoteku, eksport više/manje količina.

Program takođe. omogućava izradu računa koji nisu vezani uz predmere, ili račune za avans.