Planiranje

Kod izrade operativnog plana, stavke predmera (sa vrstama radova) i pomoćne analize se kopiraju - za sve ugovorene predmere. Stavke sa količinama i cenama ostaju nepromjenjene i nije ih moguće promeniti jer su kao takve ugovorene. Ono što se može menjati su pomoćne analize i pridruženi resursi.

Moguće je izraditi više operativni planova i samo je jedan uvek aktivan. Na taj način je moguće menjati tehnologiju izvođenja i videti razlike te odabrati najpovoljniju (najbržu ili najjeftiniju varijantu).

Drugim rečima, za ugovorene stavke moguće je promeniti pomoćne analize/resurse i doneti odluku o načinu izvođenja.