MS Windows (Desktop) verzija


Građevinska situacija, građevinska knjiga, računi, praćenje plaćanja

Izrada građevinske situacije potpuno je automatizovana. Program vodi brigu o prethodnim situacijama, avansima, overenim količinama u građevinskoj knjizi.
Izrada građevinske knjige s dokaznicama i prilaganjem slika je proces koji je vrlo brz i intuitivan. Mogućnost prilaganja slike s web/digitalne kamere, skenera itd.

Izrada utrošnice materijala olakšanje je vođi projekta koji dobija informacije koliki je planirani utrošak materijala za tu situaciju, koliko je utrošeno po realizaciji, kakvo je stanje u skladišnom poslovanju.

Kreirana utrošnica se može exportovati u xml format te koristiti u drugim (ERP) aplikacijama. Mogućnost beleženja avansa na situaciji (sukcesivni ili slobodni unos), kao i ostalih podataka (popusti, rabati, itd.). Mogućnost eksporta situacije u MS Exscel datoteku, eksport više/manje količina.

Program takođe omogućava izradu računa koji nisu vezani uz troškovnike, ili računa za avans.