MS Windows (Desktop) verzija


Dosadašnje izmene u programu

GALA2023 - 08.02.2024.
* Generalno: Promena postavki backupa nepotrebno je otvarala dodatni prozor.
* Generalno: Izmenjeni su neki nazivi polja radi lakšeg snalaženja.
* Generalno: Ugrađeno je više manjih izmena za povećavanje brzine rada.
* Projekti: Dodata je mogućnost unosa avansa u valuti (Iznos u valuti) sa izračunom iznosa bez PDV-a.
* Cenovnici: Pod određenim uslovima, u cenovnik je bilo moguće uneti materijal ili mašinu sa istim nazivom.
* Predmeri: Dodat novi eksport stavki u MS Excel koje nemaju resurse (rad, materijal, mašine, podizvođače).
* Predmeri: Eksport u Excel (Pomoćne analize) dodatno unapređen tako da eksportuje i nadređene vrste radova, radi lakšeg snalaženja.
* Predmeri: Import predmera iz Excel-a dorađen tako da importujea i drugi opis stavke (ako je upisan u kolonu "O").
* Predmeri: Optimizovan import predmera iz MS Excela.
GALA2023 - 21.06.2023.
* Generalno: u postavkama dodata opcija "Sa projekta preuzmi valutu na predmer i situaciju". Ako je uključena, program preuzima oznaku valute.
* Projekti: kolona "Utrošeno" na Organizatoru sadrži troškove sati čekanja.
* Predmeri: u pregledu predmera, podešene kolone Opis radova, Predmet, Naslov
* Predmeri: popravljen pogrešan naziv kod eksporta utroška rada u predmeru.
* Predmeri: kod importa iz Excel-a omogućen import cene / 7,53450 (na 5 decimala) - ako je na serveru u Global.ini upisano [Global] 5decimala=1. Na formi stavke, dvoklik na Cenu € upiše vrednost Cena * 7,53450
* Predmeri: kod eksporta u Excel, program nije eksportovao oznaku za opisnu stavku tako da nije ni kod importa označio stavku kao opisnu.
* Računi: (Standardni račun EUR) - ako je datum računa pre 01.01.2023, ispisuje se iznos u RSD pa u EUR. Ako je nakon 01.01.2023, ispisuje se iznos u EUR pa u RSD.
* Cenovnik rada: Dodate grupe cenovnika rada radi lakše organizacije.
* Situacija: za situacije kreirane sa cenama na 5 decimala se, cena i vrednost mesečno (na građ. knjizi) su prikazani u € (na 5 decimala).
* Situacija: napravljana 2 ispisa (za situaciju i trenutni list knjige) sa cenom na 5 decimala.
* Situacija: na dokaznice mera, dodata opcija dodavanja kooperanta sa količinom, cenom i napomenom. Program u sledećoj situaciji nudi cenu za prošlu građ. knjigu odnosno cenu na dokaznici tog kooperanta. Opcija za prenos količine sa dokaznice u količinu osvetljenog kooperanta (na desni klik).
* Situacija: napravljen ispis po kooperantima (izvedene količine na dokaznicama).
GALA2023 - 09.01.2023.
* Generalno: dodati izveštaji za ispis vrednosti u EUR
* Predmetri: kod eksporta materijala u MS Excel, program je (pod određenim uslovima) mogao prekinuti rad.
* Stavke: kod unosa i izmene pom. analize, dodata provera (da li je cena i zbir resursa jednak). Ako nije, pojavi se poruka.
* Stavke: kod kopiranja vrste predmera sa stavkama, opisne stavke (podvučene) nisu preuzele naziv glavne stavke.
* Mašine: na osnovni šifrarnik mašina (tablicu), postojeće komande dodate i na desni klik.
* Mašine: izmena preračuna mašina nije spremala promene.
* Mašine: na nultom cenovniku mašina - desni klik - "Prebaci cene u EUR". Na otvorenom dialogu se upisuje broj i cene se dele sa tim brojem.
* Mašine: Cenovnik mašina (desni klik) - za odabrani cenovnik naredba "Prebaci u drugu valutu (EUR)" - dijalog za upis broja i cene se dijele sa tim brojem.
* Materijali: na nultom cjeniku materijala - desni klik - "Prebaci cijene u EUR". Na otvorenom dijalogu se upisuje broj i cijene se dijele sa tim brojem.
* Materijali: Cenovnik materijala (desni klik) - za odabrani cenovnik naredba "Prebaci u drugu valutu (EUR)" - dijalog za upis broja i cene se dele sa tim brojem.
* Radnici: za odabrane radnike promena satnice u EUR - desni klik - satnica se deli sa upisanim brojem.
* Radnici: dodata ceena sata za "drugu valutu". Na taj način je moguće nastaviti voditi realizaciju u Dinarima (za projekte koji su započeti u Dinarima).
* Realizacija: kod unosa radnih sati, program upisuje drugu valutu (ako je odabrana na projektu - za projekte koji su započeti u Dinarima).
* Gantogram: kod povezivanja aktivnosti i nedostupnosti baze, program je mogao prekinuti rad. Umesto toga, dodata poruka o tome.
* Gantogram: Izveštaji mašina nisu ispravno pokazivali mašine za period.
* Gantogram: Unos nove aktivnosti upisuje isti početak kao osvetljena aktivnost.

GALA2022 - 07.06.2022.
* Globalno: dodat Excel export i import mašina na cenovniku mašina.
* Realizacija (postavke u Global.ini na serveru ili na tekućem računaru, ako je jednokorisnička licenca):
[Global] StrojeviRealizacija=0
Prenos realizacije mašina u RN. Ako se obriše ovaj zapis ili je 1, onda se prenosi. Ako je 0, ne prenosi se.
* Realizacija: dorađen izveštaj "Realizacija podizvodjača za mesec"
* Predmer: na Drugi naziv predmera dodata opcija poravnavanja teksta (levo, desno, centrirano, rašireno).
* Predmer: proces "Promena norme rada za označene stavke" nije ispravno računao utrošak radnih sati.
* Predmer: Uz opciju "Označi pomoćne analize sa Ctrl+Klik", dodate naredbe "Označi sve" i "Skloni sve oznake".
* Predmer: Uz zamenu materijala za označene stavke, dodata i naredba "Zamena strojeva za označene stavke".
* Predmer: Kod eksporta proizvodnih stavki, kolona Visina nije ispravno eksportovana.
* Građevinska knjiga: kod brisanja formule (i ako nije bilo dodatnih formula), ostao je upisan iznos.
* Računi: pod određenim uslovima, računi se nisu mogli prikazati u tablici (preveliko polje TekstNapomena).

GALA2021 - 29.09.2021.
* Generalno: u modul nadogradnja dodat checkbox "Passive mode". U slučaju problema sa nadogradnjom, probati obade postavke (sačuvati pa pokrenuti nadogradnju ponovno).
* Generalno: u postavkama programa vidi se ceo datum praznika, ne samo dan i mesec.
* Generalno: u konverziji dodate dodatne provere za tablicu materijala.
* Generalno: Na registrima za brzo pretraživanje dorađeno pomeranje slogova.
* Dokumenti: maknute relacije sa svih povezanih tablica radi mogućeg nekontrolisanog brisanja dokumenata.
* Mašine: kod unosa novoe mašine, dorađena procedura za kopiranje kalkulativnih podataka i radnika.
* Predmer: ABC analiza (eksport u Excel) - po tipovima resursa, po resursima, po podstavkama.
* Predmer: kod eksporta pom. analiza u MS Excel (za podizvođače) program eksportuje i opisnu (glavnu) stavku ako je različita od pom. analize i stavke nosioca.
* Predmer: kod eksporta uporednih tablica za podizvođače (u MS Excel), eksportuje se i naziv i oznaka opisne stavke.
* Predmer: u Obrade predmera dodata naredba "Promena norme rada za označene stavke" koja povećava ili smanjuje normu rada za %.
* Predmer: kod eksporta predmera u MS Excel, neke formule su bile pogrešno računate.
* Predmer: (Dodatne obrade-Analize) Promenjen način rada na naredbama "Ažuriraj analizu na označenim stavkama", ".. na svim stavkama", "Obriši analizu ..."
* Predmer: Import rada iz MS Excel-a preračunava iznose i količine sati na bolji način.
* Predmer: Prikaz pomoćnih analiza u Analizi stavke je sortiran prema redosledu pomoćnih analiza na prozoru Stavke predmera.
* Operativni plan: na uporedni eksport podizvođačkih cena u MS Excel, dodate formule u kolonu Podizvođač i sume na kolone na kojima ih nije bilo.
* Operativni plan: kod eksporta uporednih tablica za podizvođače (u MS Excel), eksportujese i naziv opisne stavke.
* Operativni plan: kod unosa novog kalendara, program ne uzima tekuću godinu za neradne dane nego datum definisan u postavkama.
* Operativni plan: Import rada iz MS Excel-a preračunava iznose i sate rada na primereniji način.
* Operativni plan: Prikaz pomoćnih analiza u Analizi stavke je sortiran prema redosledu pomoćnih analiza na prozoru stavke predmera.
* Operativni plan: Prikaz pomoćnih analiza (za osvetljenu stavku) je sortiran prema redosledu na formi stavke predmera.
* Gantogram: Eksport aktivnosti u MS Excel sa svim kolonama.
* Građevinska knjiga: kod pomeranja gore/dole opisnih stavki, program nije dobro odbrojavao redne brojeve.
* Građevinska knjiga: u tablicu Gr_DokaznicaFormula dodata kolona IznosZaokruzeno za upis iznosa na 2 decimale.
* Građevinska knjiga: standardni ispisi dorađeni za ispravan prikaz formula.
* Građevinska knjiga: ako su postojale dokaznice u radnom nalogu/građevinska knjiga, kod izrade situacije polje iznos zaokruzeno nije bio upisano.

GALA2021 - 12.03.2021.
* Generalno: Izmenjen način aktivacije radi promene u MS Windows codepage postavkama (02.02.2021.)
* Projekti: Info na projektima nije ispravno pokazivao PDV iznos
* Predmeri: Kod promene cenovnika, u vrednost materijala i mašina na stavci upisuje se vrednost 0 ukoliko resursi pomoćne analize nemaju cenu.
* Predmeri: Uz standardni export u MS Excel, dodat i export sa drugim nazivima.
* Predmeri: Ukoliko je aktiviran proizvodni modul, export predmera u Excel i export predmera sa drugim nazivima eksportuje i kolone širina/visina/dubina.
* Predmeri: Omogućeno je brisanje vrste sa stavkama (ako predmer nije ugovoren i nije izrađen plan ili situacija).
* Predmeri: Eksport pomoćnih analiza za podizvodjače ne eksportuje skrivene redove (redove sa visinom 0) što je smetalo kod kopiranja.
* Predmeri: Eksport predmera u MS Excel ne exportuje prazne redove.
* Operativni plan: Kod importa podizvođačkih ponuda, pod određenim okolnostima se nije učitavao naziv podizvođača u koloni
* Gantogram: Kod brisanja celog gantograma dodata dodatna opcija za proveru brisanja pomoćnih analiza.
* Računi: na Finansijske ispise dodata opcija za deaktiviranje filtera po Partneru.
* Računi: Sort na napomenama nije ispravno radio.
* Mašine: Na tablice mašina dodata kolona "Garažni broj".
* Mašine: Na formu mašina dodato polje "Šifra".
* Radni nalozi: Kod kopiranja radnih naloga dodato ručno otvaranje za svih 16 tablica
* Radni nalozi: Na radne naloge (Podizvođači na formi stavke RN) dodate kolone cena i iznos za podizvođača. Vrednosti se računaju na radnom nalogu i Organizatoru, dorađeni izveštaji.
* Radni nalozi: Program će u konverziji obrisati mašine bez ID-a.
* Realizacija: Na ispise karneta dodata opcija za skrivanje satnice (ako trenutni korisnik nema pravo da je vidi).
* Građevinska knjiga: Na formule dodate 4 decimale, ako je u globalnim postavkama uključena ta opcija.

GALA2020 - 17.09.2020.
* Generalno: U postavke dodata opcija za dvoklik na pom. analizu u stavci predmera (izmena ili pregled).
* Generalno: Postavke slova se upisuju u globalne postavke na računaru i ne brišu se kod konverzije.
* Generalno: Eksport cenovnika materijala u Excel-u nije radio ispravno ako je naziv cenovnika sadržao specijalno slovo.
* Generalno: u konverziju dodata provera za brisanje stavki bez roditelja.
* Partneri: dodata provera na PIB - onemogućen unos ili izmena partnera ako PIB već postoji.
* Predmeri: Kod eksporta predmera u Excel (s napomenama), pod određenim uslovima napomena se nije eksportovala. Optimizovan eksport naziva stavke (Opis se ne ispisuje ako je isti kao opis pom. analize).
* Predmeri: dvoklik na formi stavke predmera (na pom. analizu) otvara prozor u "Pregled" načinu. Za izmenu pom. analize, potrebno je koristiti desni klik i naredbu "Izmena".
* Predmeri: u tablici predmera, proširene kolone Ugovoren i Aktivan.
* Predmeri: omogućen Eksport podizvođačkih aktivnosti i za ugovorene predmere.
* Predmeri: Kod eksporta pom. analiza u MS Excel (za slanje podizvođačima) ne ispisuju se prazni redovi.
* Predmeri: Kod eksporta uporednih podizvođačkih ponuda, dodate ugovorene cene i prazne kolone za podizvođače (pokazuju se ako je predmer ugovoren).
* Predmeri: Na prozoru za import podizvođača, prikaz opisa stavke je standardno uključen (checkbox).
* Predmeri: Na prozoru za import podizvođača - ukoliko je osvetljena analiza deo opisne stavke, u opisu na dnu se pokazuje oznaka opisne stavke.
* Predmeri: Na tablicu stavki predmera, dodat pregled RTF polja (umesto običnog teksta).
* Predmeri: Kod zamene materijala, program pita da li da ostavi stavke označene.
* Predmeri: Na importu podizvođačkih ponuda, brisanje ponude renumeriše preostale ponude od 1 do N.
* Operativni plan: kod importa podizvođačkih ponuda filter po tipu podizvođača nije radio ispravno.
* Operativni plan: na eksport uporednih podizvođačkih ponuda dodate dodatne kolone (ugovorene cene izvođača, prazne kolone za podizvođača).
* Operativni plan: Kod eksporta pom. analiza u MS Excel (za slanje podizvođačima) ne ispisuju se prazni redovi.
* Operativni plan: Kod brisanja importovane podizvođačke ponude, program briše i/ili preračunava ugovorenu cenu podizvođača.
* Operativni plan: kod izrade plana, kopiraju se sve importovane podizvođačke ponude. Ukoliko su ponude importovane u predmer, podizvođači se kopiraju na analize na planu radi realizacije.
* Operativni plan: na importu podizvođačkih ponuda, brisanje ponude renumeriše preostale ponude od 1 do N.
* Operativni plan: kod eksporta u MS Excel za odabranog podizvođača (za realizaciju), ne otvara se prozor za izbor podizvođača nego se eksportuju podaci za osvetljenog podizvođača.
* Realizacija: kod unosa realizacije (Građevinski dnevnik i dokaznica za građevinsku knjigu) program nije dozvolio unos ukoliko odabrana stavka nije imala upisanu oznaku stavke.
* Realizacija: na stavku radnog naloga dodato kopiranje materijala iz prethodnih radnih naloga (s opcijom izbora materijala iz više radnih naloga tagovanjem).
* Realizacija: kopiranje radnog naloga sa stavkama, resursima, građ. dnevnikom, indirektnim troškovima itd.
* Realizacija: unos utroška mašina u radni nalog (kojem je pridružen podizvođač) upisuje utrošenu vrednost rada mašina i čekanja u kolonu Realizacija-Podizvođači na radnom nalogu.
* Gantogram: na trajanje aktivnosti ne dodaje se dodatni dan ako je trajanje ceo broj
* Računi: u tablicu računa dodat Partner
* Računi: dodata opcija filtera po načinu otpreme
* Računi: na formu računa dodata procedura za dodavanje dokumenata
* Računi: na formu računa dodat datum unosa
* Računi: Na pregled računa (tablica) dodata napomena.
* Računi: Dodato pravo pristupa na status plaćanja računa.
* Računi: Datum dospeća je (kod unosa računa) upisivao današnji datum, bez obzira na uneseti datum.
* Radnici: prikaz cene sata nije vidljiv (u tablici radnika) ako korisnik nema pravo videti cene sata
* Situacija: Proces "Upis izvedenih količina na osnovu realizacije" je pod određenim uslovima upisivao negativne količine.
* Situacija: kod prenosa iz realizacije, nije se upisao kumulativni iznos nego iznos za tekući period. Uzimaju se ugovorene vrednosti umesto vrednosti iz operativnog plana.
* Alat: Zabranjeno brisanje alata ako je izdat.
* Alat: Tablica "Ostali podaci" se nije pravilno ažurirala nakon unosa novog podatka.

GALA2020 - 21.04.2020.
* Globalno: Pregled logovanih korisnika nije uvek pokazivao ažurne podatke.
* Knjiga normi: ako je odabran tab "Slika", program je kod izmene norme selektirao tab "Vrste".
* Predmeri: Ukoliko na stavci nema resursa rada a upiše se vrednost rada, program upiše 0% (umesto 100%) u zaradu. Isto je za Materijal i Mašine.
* Predmeri: U dodatnim obradama, naredba Pridruži "Pridruži analizu označenim stavkama" pridružuje i dimenzije sa pom. analize.
* Predmeri: Brisanje jedinog resursa rada sa pomoćne analize nije ažuriralo vrednost rada i jediničnu cenu stavke.
* Predmeri: Na formi stavke predmera promenjen redosled (dimenzije su iza opisa, pre oznake). Takođe, popravljen redosled kod ručnog unosa/izmene na resursima.
* Predmeri: pod određenim uslovima, napomena na stavci se obrisala kod importa podizvođačkih stavki iz Excel-a.
* Predmeri: Na eksporte resursa dodati iznosi i ukupne vrednosti.
* Radni nalozi: kod kopiranja radnika u radnom nalogu, datumi rada su sortirani od zadnjeg prema prvom.
* Radni nalozi: dodata opcija drag/drop opisa izvedene aktivnosti u Opis posla na Gantogramu (Radni nalog).
* Radni nalozi: kod realizacije pom. analize, dodata opcija označavanja jedne ili svih pom. analiza za realizaciju. U tom slučaju, unosi se procenat svih izvedenih pom. analiza.
* Radni nalozi: kod unosa strukture radnika, program takođe računa vrednost rada ukoliko je struktura radnika pridružena tipu koji ima cenu.
* Radni nalozi: Na radne naloge dodata kolona "Izvedeno" koja pokazuje finansijsku vrednost izvedenih pom. analiza.
* Situacija: kod upisa realizacije u građ. knjigu iz realizacije, dodat upit za period.
* Operativni plan: Na eksporte resursa dodati iznosi i ukupne vrednosti.
* Gantogram: Nije se prikazivao broj dana Ukupne rezerve u tablici. Osvežavanje Ukupne rezerve je kod aktiviranja checkbox-a "Kasni datumi".

GALA2019 - 07.11.2019.
* Globalno: na postavke programa dodata mogućnost podešavanja prikaza oznake pomoćne analize na stavci predmera (mogućnost prikaza oznake kao standardna opcija).
* Globalno: na postavke dodata opcija za izradu karneta (kod unosa strukture radnika na građevinskoj knjizi).
* Projekti: pretraga (Ctrl+dvoklik) nije pretraživala po kliknutoj koloni.
* Predmeri: na formu pomoćne analize dodate dimenzije (Š,V,D) pomoću kojih se može upravljati količinom norme (vidljivo ako se u Global.ini na serveru upiše): [Global] FormulaMaterijalStavka=1
* Predmeri: ukoliko na pomoćnoj analizi postoje dimenzije (Š,V ili D), nije moguće menjati resurse (rada, materijala ili mašina) sa stavke nego isključivo sa pomoćne analize.
* Predmeri: kod preuzimanja pomoćne analize iz knjige normi, program preuzima formulu sa materijala.
* Predmeri: kod preuzimanja pomoćne analize ili analiza iz prethodnih predmera, preuzimaju se i originalne dimenzije, kao i formule na resursima.
* Predmeri: kod preuzimanja pomoćne analize ili analiza iz prethodnih predmera, program pita da li se trebaju preuzeti originalne cene resursa ili uzeti cene resursa sa tekućeg predmera (vrste radova).
* Predmeri: kod kopiranja stavke, vrste ili predmera - kopiraju se i dimenzije na pomoćnim analizama kao i formule na resursima.
* Predmeri: u meni Obrade dodata naredba za zamenu ili brisanje označenih materijala za označene stavke. Zameniti se mogu materijali sa istom jedinicom mere.
* Predmeri: Funkcija prethodna/sledeća stavka (na formi Stavke) pod određenim uslovima nije radila ispravno.
* Predmeri: Ako su se importovale stavke za podizvođača koji ima napomene uz pomoćne analize pa onda za drugog koji nema napomene, ostale su upisane napomene od prvog podizvođača.
* Predmeri: Kod brisanja mašina, pod određenim uslovima brisao se i radnik koji nije uneset kao rukovaoc.
* Predmeri: Ponekad se sati rukovaoca nisu ažurirali sa vremenom mašina.
* Predmeri: Na prikazu pomoćnih analiza za stavku, opis pomoćne analize nije bio ispravno prikazan.
* Predmeri: Zaokruživanje iznosa stavke (kod povećanja cena za resurse) zaokruženo na 2 decimale.
* Operativni plan: Kod eksporta za podizvođače, upisuje se pdv na osnovu stope sa projekta.
* Operativni plan: Prikaz opisa stavke u Analizi stavke nije bio ispravan.
* Radni nalozi: kod unosa radnika u građevinski dnevnik, program se zaustavio ako odabrana kvalifikacija nije bila pridružena nijednom radniku.
* Radni nalozi: ispis prve stranice građevinskog dnevnika je ispisivao pogrešan OIB (PIB).
* Mehanizacija: dodat ispis analize cene mašine.

GALA2019 - 18.06.2019.
* Generalno: optimizovana konverzija baze
* Projekti: Na projekte (Organizator) dodato polje Napomena i redni broj projekta (brojač).
* Predmeri: kod izmene cenovnika rada, pod određenim uslovima program nije preračunao vrednost podizvođača u ceni stavke.
* Predmeri: kod preuzimanja stavke iz prethodnih troškovnika, program otvara prozor sa zadnje osvetljenom stavkom.
* Predmeri: na modulu za import podizvodjačkih stavki, proširene kolone (standardno) i omogućeno dodatno proširivanje.
* Predmeri: kod eksporta podizvođačkih stavki u Excel, proširene kolone oznake stavke, cene i iznosa.
* Predmeri: prilikom eksporta troškovnika u Excel, pod određenim uslovima jedinične cene su se eksportovale sa više od 2 decimale.
* Predmeri: kod preuzimanja pomoćnih analiza iz prethodnih troškovnika, zadržava se cena sa izvornih analiza (ne preračunava se).
* Predmeri: u koliko nije odabrana vrsta radova a korisnik unosi novu stavku, program pokazuje poruku.
* Predmeri: dodata globalna varijabla za ispis slika (VAR_ServerPath), čita se iz Global.ini na serveru, [Global] Images=\\MyServer\GALA_Software\ImagesGala
* Predmeri: kopiranje troškovnika, vrste ili stavke kopira i dokaznice stavke sa formulama.
* Predmeri: kod preuzimanja norme iz knjige normi, pod određenim uslovima kopirala se pogrešna oznaka norme.
* Operativni plan: dodat novi eksport za realizaciju za odabranog podizvođača, s mogućnošću upisa napomene uz svaku stavku.
* Operativni plan: Na import podizvođačkih ponuda dodata kolona Napomena (otvaranje dvoklikom na naziv stavke ili desni klik na osvetljenu stavku).
* Operativni plan: Na pomoćne analize (Tab podizvođači) dodat prikaz importovaane napomene.
* Radni nalozi: postojeći import realizacije iz Excel-a proširen tako da se importuje i Excel za realizaciju podizvođača.
* Radni nalozi: na prozor za izbor materijala iz ERP-a dodata mogućnost izbora i materijala iz Operativnog plana i/ili iz baze materijala.
* Građevinski dnevnik: na strukturu radnika dodato polje Broj sati (ukupno) koji se upisuje u karnet (za odabrani tip radnika).
* Vozila: dodato polje Datum servisa.
* Situacija: dodata varijabla za ispis listova knjige (svi listovi).

GALA2018 - 15.01.2019.
* Generalno: Office 2019 design
* Generalno: Mogućnost definisanja veličine i tipa slova
* Generalno: Mogućnost definisanja aktivnih/neaktivnih registara materijala i mašina
* Generalno: Dodato pravo pristupa na "Prikaz svih" materijala i mašina
* Generalno: Dodat novi registar "Bez registra" koji pokazuje materijale ili mašine koji ne pripadaju nijednom registru.
* Projekti: Na Organizatoru se kolone Izvedeno, Utrošeno, obračunato automatski osvežavaju.
* Predmeri: Kod izmene resursa mašine, vreme rukovaoca nije bilo uvek ažurirano.
* Predmeri: Ako se briše mašina (i ako je u postavkama podešeno da se s mašinom unosi i rukovaoc), briše se i rukovaoc.
* Predmeri: Kod kopiranja analize (ili svih analiza za stavku) zadržavaju se originalne cene analiza koje se kopiraju.
* Predmeri: Mogućnost višestrukog brisanja pomoćnih analiza (Ctrl + klik ili Shift + Click za označavanje).
* Predmeri: Na eksport predmera u MS Excel, dodate formule u kolone iznos (za stavke predmera, resurse, ukupno po vrstama i ukupno predmer).
* Predmeri: Kod preuzimanja postojećih analiza iz prethodnih predmera, dodata mogućnost da preuzete analize postanu podstavke osvetljene analize.
* Predmeri: Ako stavka sadrži napomenu, u koloni se pokazuje ikona.
* Predmeri: Kod izmene cenovnika za tip resursa, menjaju se cene (po cenovniku) samo za taj resurs.
* Predmeri: Kod izmene pomoćne analize koja nema resurse, cena se ne menja.
* Predmeri: Na formu stavki predmera dodate naredbe za pomeranje pomoćne analize u svim smerovima.
* Predmeri: Kod izmene količine pomoćne analize (koja ima pod-podanalize) menjaju se količine svih podanaliza u dubini.
* Predmeri: Kod brisanja jedne pomoćne analize, ako druga pomoćna analiza nije imala resurse a imala je cenu, cena se ne svodi na 0.
* Predmeri: Kod kopiranja stavke ili unosa nove stavke, nova stavka je pozicionirana odmah ispod osvetljene stavke (stavke predmera, operativnog plana i situacije).
* Predmeri: Izmena faktora resursa na predmeru ili cenovnik resursa na predmeru i/ili vrsti radova, ne menja cenu stavke za sve resurse nego samo za odabrani resurs.
* Radni nalozi: Na prikazu radnih naloga dodat prikaz indirektnih troškova.
* Radni nalozi: Na unos realizacije podizvođača dodata opcija unosa količine u minus.
* Radni nalozi: Na stavke radnog naloga dodata opcija za pretraživanje (Ctrl+Dvoklik).
* Radni nalozi: Kod kopiranja radnih sati (ako je odabrana opcija unos sati) dodata polja za redovni rad, zastoj i izračunsko polje prekovremeni sati.
* Radni nalozi: Na realizaciji mašina, nije bilo moguće uneti cenu sata čekanja u decimalama.
* Situacija: Na dokaznici građevinske knjige, prošireno polje za opis dokaznice. Dorađeni svi izveštaji da pokazuju opis u više redova.
* Računi: Promena stope PDV-a na stavci računa nije uzela u obzir rabat.
* Sitni alat i inventar: Na alat i dokumente dodato polje "Vek trajanja".

GALA2018 - 07.09.2018.
* Cjenici: kod izrade cenovnika mašina - ako je korisnik hteo upisati troškove s osvetljenog cenovnika - nisu se kopirali svi radnici pridruženi mašini.
* Predmeri: na stavkama predmera (kod preuzimanja pom. analize iz drugog predmera) nije se kopirala veza između mašine i rukovaoca.
* Predmeri: Kod kopiranja stavki, vrsta ili celih predmera, nije se kopirala veza uzmeđu mašine i rukovaoca.
* Predmeri: kod izmene pomoćne analize, ako pomoćna analiza nema resurse, jedinična cena se ne menja.
* Predmeri: na obradama podizvođača na vrhu prozora), dodati podaci o projektu.
* Predmeri: Na import podizvođačkih ponuda, dodata kolona Napomena (importuje se iz podizvođačke ponude).
* Predmeri: Na import podizvođačkih ponuda, dodata opcija dvoklika na stavku koja otvara prozor sa svim napomenama (za sve podizvođače).
* Predmeri: Kod preuzimanja podizvođačkih stavki u predmer, napomena se upisuje u stavku predmera.
* Predmeri: Kod eksporta podizvođačkih stavki u Excel (Uporedni prikaz cena), eksportuju se i napomene podizvođača.
* Predmeri: Na predmerima se napomena vidi u većem polju, ispod tablice stavki.
* Predmeri: Preuzimanje postojeće stavke s normama (iz prethodnih predmera) nije radilo ispravno.
* Predmeri: Ako je u postavkama programa (Tab Ostalo) označena opcija "Zadrži % nakon promene resursa", onda se kod obrade resursa ili pomoćne analize (unos/izmena/brisanje) - na stavci predmera - zadržavaju procenti i cena se preračunava.
* Predmeri: Kod kopiranja norme iz prethodnih predmera kopira se i podizvođač.
* Predmeri: Kopiranjem predmera, vrste ili stavke kopiraju se i podizvođači.
* Predmeri: Kod eksporta predmera u Excel, dodata mogućnost eksporta napomena na stavkama.

GALA2018 - 20.04.2018.
* Generalno: Zabrana brisanja partnera ako je definisan kao podizvođač.
* Generalno: Povećana veličina polja za oznaku stavke i građevinske knjige.
* Predmeri: Kod kopiranja predmera, stavke bez resursa se nisu ispravno kopirale.
* Predmeri: Promenjen način rada kod pozivanja Prethodna/Sledeća na stavci.
* Predmeri: Ako je stavka sadržavala min. 2 pomoćne analize, kod brisanja jedne analize iznos preostale analize se ažurirao s pogrešnim vrednostima.
* Predmeri: Proces promene cene nije ažurirao maržu.
* Podizvođači: Kod importa podizvođačkog predmera, ukupni iznos se nije upisivao.
* Podizvođači: Povećana veličina napomene na tooltip-u (na prozoru importa podizvođača).
* Realizacija: Ispis Evidencija radnog vremena dorađen.
* Situacija: Dodat "Eksport više/manje količina u MS Excel" s formulama
* Izvještaji: Dodata 2 nova izveštaja (Građevinski dnevnik - prva stranica i ipis strukture vertikalno).

GALA2017 - 07.12.2017.
* Globalno: Promenjen način upisa AppliedDPI (upisuje se kao REG_DWORD).
* Globalno: Ukoliko se javi greška kod učitavanja licence, vratiće se dodatne informacije/podaci o razlogu greške.
* Globalno: U globalne postavke dodata opcija unosa rukovaoca kod unosa mašine (na pomoćnu analizu stavke predmera).
* Predmeri: Ukoliko u Global.ini (u sekciji [Global] na serveru) piše SlikeStavke=1 i u koliko stavka ima pridružene 2 ili više slika, u tablici stavki se pokazuje posebna ikona.
* Predmeri: Kod izmene resursa materijala ili mašina (na formi stavki ili formi podstavki) - u otvorenom prozoru s materijalima ili mašinama je selektovan registar kojem taj materijal/mašina pripada.
* Predmeri: U meniju Obrade predmera dodata naredba "Promena norme mašina za označene stavke" pomoću koje je moguće promeniti normu (u plus ili minus) za sve resurse mašina odabranih stavki predmera.
* Predmeri: Ako je uključena opcija za unos mašina (globalne postavke), kod unosa ili izmene norme rukovaoca ažurira se i norma rukovaoca.
* Predmeri: Nakon unosa norme (koja ima pridružene slike) u stavku predmra pa nakon prekida unosa, sledeća norma je imala pridružene slike s prethodne norme.
* Predmeri: Kod kopiranja stavke iz drugog predmera, vrednosti resursa su imali iznose na osnovu faktora predmera iz kojih se kopiraju umesto faktora predmra u koji se kopiraju.
* Predmeri: Kod eksporta podizvođačkih stavki (pomoćna analiza) ne eksportiraju se pomoćne analize koje imaju isti naziv kao stavka.
* Gantogram: Povećan proj decimala na izračunavanju procenta radi mogućnosti unosa malih količina realizacije (u odnosu na planirane količine).
* Knjiga normi: Kod izmene norme materijala ili mašine, program se pozicionira na registar (ako je registar dodjeljen materijalu ili mašini).

GALA2017 - 31.07.2017.
* Globalno: Ukoliko su u footer-u (u globalnim postavkama) bili upisani navodnici, neki izveštaji nisu ispravno radili.
* Predmeri: Ukoliko se menja "podvučena" stavka, u opisu (ispod tablice stavki) se vidi i opisna stavka.
* Predmeri: Ukoliko se u stavku predmera preuzimala norma i u koliko je ta norma imala pomoćne analize, program je cenovnike uzimao s predmera umesto s vrsta radova.
* Predmeri: Ukoliko podizvođačka ponuda nije importovana u Predmer, podizvođačka cena se ne upisuje u pomoćnu analizu (nego tek kada se podizvođačka ponuda preuzme).
* Predmeri: Ispis rekapitulacija vrsta radova u određenim slučajevima nije ispravno zaokruživao iznose.
* Predmeri: Kod navigacije prethodna/sledeća, stavka je dobila oznaku(ikonu) za drugi naziv iako drugi naziv nije bio upisan.
* Predmeri: Ukoliko se u stavku preuzme postojeća pomoćna analiza (na formi stavki->Unos postojeće analize - Predmer) koja je imala definisanog podizvođača, cena se nije ispravno prenela.
* Predmeri: Ukoliko je na kraju u drugom opisu stavke bio dodat jedan ili više "space-ova" (prazno polje) moglo se dogoditi da se opis pretvori u ?????.
* Predmeri: Na Dodatne obrade dodata mogućnost pridruživanja norme označenim stavkama predmera (Dodatne Obrade->Alati->Knjiga normi, Ctrl+Drag u područje stavki). Ažuriraju se stavke operativnog plana i situacije.
* Predmeri: Dodat proces (Obrada Predmera->Podizvođači) "Dodaj novi tip podizvođača u pomoćne analize označenih stavki" - proces će dodati novu pom. analizu s odabranim tipom podizvođača i opisom sa stavke. Na taj način je moguće jednu stavku podeliti na više podizvođača.
* Predmeri: Na višestruke obrade (Analiza) dodate 4 naredbe za rad s tekućom pomoćnom analizom (pridruživanje označenim stavkama, ažuriranje na označenim stavkama, ažuriranje na svim stavkama i brisanje tekuće analize iz svih stavki predmera).
* Predmeri: Dodata mogućnost promene cene stavke za pojedini tip resursa (rad, materijal ili mašina) - za označene stavke: Pojašnjenje i primeri za naredbu u meniju "Promena jediničnih cena označenih stavki":
... promena cena stavki i svih resursa za %, ako je Rad=10,Materijal=10,Mašine=10 -> ako je promena za 20%, Rad=12,Materijal=12,Mašine=12, Cena stavke = 36
... promena cena stavki samo za % odabranog tipa resursa ako je Rad=10,Materijal=10,Mašine=10 -> ako je promena za materijal za 20%, Rad=10,Materijal=12,Mašine=10, Cena stavke = 32
... promena cena stavki za % za odabrani tip resursa, ako je Rad=10,Materijal=10,Mašine=10 -> ako je promena za materijal za 20%, Rad=10,Materijal=16,MAšine=10, Cena stavke = 36
* Mašine: Dodati Dokumenti i Ostali podaci na osnovnu šifrarnika i cenike mašina.
* Mašine: Dodata polja Garažni i inventarni broj.
* Materijali: Dodato polje Napomena s opcijom da se Napomena ažurira u svim cenovnicima i bazi materijala (ili samo u tekućem cenovniku).
* Materijali: Područje naziva materijala prošireno (visina polja).
* Radnici: Dodati Dokumenti na Radnike.
* Alati: Dodati Dokumenti i ostali podaci na alate.
* Podizvođači: Na import podizvođačkih ponuda dodat filter/prikaz za odabrani tip podizvođača. Takođe dodat i prikaz svih podizvođača (brisanje filtera) na desni klik na tablici podizvođačkih ponuda.
* Podizvođači: Dodat prikaz stavke (zajedno s analizom) na dnu prozora. Na Meni (Ribbon) dodat checkbox za prikaz opisa stavke u tablici.
* Podizvođači: Dodata ikona (kvačica) u tablici podizvođača koja pokazuje stavke koje su preuzete u predmer.
* Podizvođači: Na upit za ažuriranje cene stavke dodat naziv podizvođača za kojeg se stavke importiraju.
* Budžet: Povećan broj numeričkih mesta na 10 + 2 decimale
* Gantogram: Stavke koje su sadržale navodnike (") u nazivu nisu bile spremljene.
* Situacija: Dodata polja Predstavnik investitora i sat izdavanja.

GALA2017 - 13.03.2017.
* Globalno: U filter (pretragu) na svim tablicama dodata mogućnost upisa Wildcard-a (zvezdice) u tekst, npr. Beton *30* (poziv Ctrl+Alt + Dvoklik)
* Globalno: Dodata opcija za rad s AutoCAD 2017.
* Globalno: Na import materijala i mašina dodata prava pristupa - ako korisnik nema pravo izmene cene materijala ili mašina, import cena materijala ili mašina je zabranjen.
* Globalno: Na verziji bez Organizatora, inicijalno su se pokazivali i neaktivni projekti.
* Knjiga normi: Ukoliko prethodno nije bio odabran projekat i u koliko je korisnik brisao vrstu radova u knjizi normi, program je javljao grešku.
* Knjiga normi: Kod pomeranja norme, norma nije bila označena (po završetku pomeranja).
* Realizacija: Ako se kod unosa realizacije (formule) za dokaznicu građevinske knjige unese i slika, ona se prenosi i u dokaznicu na listu građevinske knjige (kod izrade situacije).
* Gantogram: Na Pregled resursa->Materijali za period dodata kolona "Preostalo" i naredba "Naruči preostalo". Takođe, dodata su prava pristupa na naredbe "Naruči potrebno" i "Naruči preostalo".
* Gantogram: Pod određenim uslovima, današnji dan je bio definisan kao neradni (SQL Server 2012 i veći).
* Gantogram: Prikaz IFC objekata nije bio prikazan strukturalno (u drvetu) nego u istom levelu.
* Predmeri: Eksport podizvođača nije ispravno eksportovao vrednost PDV-a
* Predmeri: Pravo pristupa za izmenu cene materijala i mašina dodato na formu cena materijala i mašina na stavci predmera (ne pojavljuje se upit za ažuriranje cene ako korisnik nema pravo na izmenu cene materijala ili mašina).
* Predmeri: Brisanje tipa podizvođača svodi cenu stavke na 0 (ako stavka nema pomoćne analize s resursima).
* Predmeri: Na stavke predmera dodata ikona ukoliko stavka ima drugi opis.
* Predmeri: Kod kopiranja predmera, program pita da li se treba kopirati i rekapitulacija.
* Predmeri: Na formu stavke predmera (uz postojeću opciju povećanja prozora) dodata opcija povećanja područja resursa i pomoćnih analiza.
* Predmeri: Na formu stavke predmera (resursi rada) dodata cena i iznos rada.
* Predmeri: Na eksport podizvođača (template) dodata kolona "Napomena" gde podizvođač može upisati napomenu za stavku. Kod importa, stavka s napomenom ima crvenu cenu i napomena se pokaže pri prelasku mišem (tooltip).

GALA2016 - 17.11.2016.
* Predmeri: Omogućena naknadna izmena osobe koja je izradila predmer.
* Predmeri: Ukoliko predmer nije imao nijednu vrstu radova, moglo se dogoditi da se nije mogao odabrati drugi projekat.
* Predmeri: Kopiranje stavke bez opisa nije kopiralo stavku (kod kopiranja predmera).
* Skladište: Na izbor skladišta dodata kolona Projekat/Klasifikacija.
* Skladište: Na narudžbenicu omogućen unos istog materijala (uz upozorenje).
* Gantogram: Omogućen prikaz gantograma i realizacije aktivnosti za zadati period.
* Gantogram: Pod odrđenim uslovima, prikaz S-krive nije pokazivao liniju realizacije ispravno.
* Gantogram: Prikaz histograma mašina (broj mašina po danu) nije bio ispravan ako mašina nije bila nosilac trajanja ili ako nije bilo radnika na aktivnosti.
* Poslovni partneri: Proširena polja za telefone na formi i u tablici.
* Poslovni partneri: Na tipove poslovnih partnera dodata opcija za pretragu i sortiranje po nazivu.
* Poslovni partneri: Slanje e-maila s poslovnih partnera nije pokretalo Outlook ako je Outlook već bio otvoren.
* Stavke predmera: Unos druge cene na stavci nije dozvoljavao unos u decimalama.
* Stavke predmera: Nije bilo moguće kopirati tekst opisa stavke između više stavki predmera.
* Stavke predmera: Mogućnost definisanja širine,dužine/dubine/debljine i visine na stavci predmera i veza s formulom na normi materijala (Global.ini na serveru, [Global] FormulaMaterijalStavka=1)
* Stavke predmera: Na prikaz stavki dodate kolone Š,V,D (ako je aktivna formula na stavci).
* Knjiga normi: Ako je program podešen da koristi formulu na materijalu, na normi materijala (u knjizi normi) je moguće upisati formulu za korišćenje na stavci. Kod kopiranja takve norme, s materijalima se kopiraju i formule.

GALA2016 - 18.07.2016.
* Globalno: Dodata opcija za upis i prikaz 4 decimale na građevinskoj knjizi.
* Prava pristupa: Kada se unosi nova klasifikacija projekta, pravo pristupa na nju imaju svi korisnici koji imaju pravo na SVI PROJEKTI.
* Predmeri: Promena faktora ili cenovnika na predmeru ili vrstama radova ne menja cene ukoliko stavka nema resurse.
* Predmeri: Kod kopiranja stavke (ili predmera) nisu se kopirale pridružene slike.
* Predmeri: Kod preuzimanja norme u stavku, moglo se dogoditi da drugi naziv (opis) stavke bude obrisan.
* Cenovnik mašina: Nakon promene cene goriva dodat upit za upis proračunate cene u cenu mašina.
* Gantogram: Pridruživanje više aktivnosti iz OP na aktivnost gantograma više ne sabira iste podizvođače.
* Gantogram: Upis boje na WBS stavku nije pokazivao boju nakon ponovnog otvaranja gantograma.
* Gantogram: Prikaz procenta izvršenja se pokazuje u sredini aktivnosti.
* Gantogram: u Gantogram dodata kolona WBS.
* Gantogram: Brisanje označenih stavki i WBS-stavki brisalo je samo stavke (i dalje se WBS stavke ne brišu ako bi stavka ostala bez "roditelja" - WBS stavke).
* Gantogram: Prikaz (ili skrivanje) horizontalne linije u Gantogramu nije radio ispravno.
* Gantogram: Dodat pregled realizacije za zadati datum, s preračunom procenta izvedenosti.
* Vremenska prognoza: Nije bilo moguće brisanje arhivirane prognoze ako nije postojala slika.
* Realizacija: Ako korisnik nema pravo pristupa na F_StavkeRN_Stavke, tab realizacije pridruženih stavki je skriven
* Realizacija: Dodata mogućnost pridruživanja slike na dokaznicu realizacije stavke (Radni nalog). Slika se prenosi kod prenosa realizacije u građevinsku knjigu.
* Realizacija: Popravljen prenos označenih (tagovanih) stavki.
* Realizacija: Na sve realizacije (pridružene, aktivnosti na gantogramu ili OP planu) dodato polje Izvedeno Ukupno (Izvedeno do sada + Izvedeno u tekućoj realizaciji).
* Situacija: Na izvedenu i priznatu količinu na građevinskoj knjizi dodata opcija za unos pomoću 4 decimale.
* Situacija: Promenjeni izveštaji za situaciju i dodata 4 nova izveštaja za građevinsku knjigu (radi 4 decimale).
* Situacija: Kod izrade nove situacije, odgovorna osoba je (kao standardno) postavljen logirovani korisnik.
* Situacija: Na pregled situacija dodata kolona "Sveukupna vrednost radova".

GALA2016 - 14.04.2016.
* Interno: kod deaktivacije programa, u LOG tablicu se upisuju Windows Username i Gala Username tako da se zna koji korisnik je deaktivirao licencu.
* Projekti: na projekte je moguće dodeliti korisnike koji ne vide tekući projekat.
* Globalno: testirana integracija s MS Oficce 2016 (import/eksport/drag-drop iz Office dokumenata u predmer itd.).
* Globalno: na stope PDV-a dodata kolona Šifra
* Globalno: na registre materijala i mašina dodata opcija za bojenje i/ili podebljavanje opisa registra.
* Globalno: na dokumentima (Organizator) otvaranje postojećeg dokumenta nije radilo.
* Projekti: Kolone Izvedeno i Obračunato na Organizatoru uzimaju u obzir popuste/rekapitulacije sa predmera i/ili situacije.
* Knjiga normi: na vrste radova dodata mogućnost bojenja vrste i/ili podebljavanje.
* Mašine: na proračun cene rada mašina dodato područje Radnici, gde je moguće definisati X radnika s njihovim troškovima. Trošak radnika utiče na ukupnu cenu troškova mašina (Proračunata cena).
* Mašine: na cenovnik mašina dodate naredbe: Upis cena proračuna (upisuje proračunsku vrednost u jediničnu cenu), Promena cene Rada(upisuje cenu rada u područje "Radnici" i tako računa vrednost rada) i Promena cene goriva(upisuje promenjene cene goriva u područje Pogona mašina).
* Mašine: na cenovnik mašina (pregled po registrima) dodat upis prosečne proračunate cene za odabrani registar.
* Mašine: kod izrade novog cenovnika mašina, kopiraju se i troškovi s odabranog cenovnika (ukoliko korisnik to dozvoli).
* Cenovnik rada: na proračun cene rada po grupi (II-VIII grupa) dodaza mogućnost izračunavanja cene po algoritmu.
* Cenovnik rada: ispis cenovnika rada.
* Izvještaji: u 5 skladišnih izveštaja dodato polje Napomena.
* Izvještaji: dodati novi izveštaji: ispis realizacije podizvođača (3 izveštaja), ispis informacija o predmeru (Info).
* Realizacija: na realizaciju materijala, mašina i radnika (kod izrade radnog naloga) dodata pretraga (Ctrl+Dvoklik) i sortiranje.
* Realizacija: na pregledu materijala iz ERP-a (tablica) i u eksport u Excel dodato označavanje crvenom bojom minus vrednosti (iznosi, cene, količine itd.).
* Realizacija: kod kopiranja radnih sati, dodata opcija za upis od-do sati za označene radnike (na taj način se za sve označene radnike mogu upisati različiti sati od onih koji se kopiraju).
* Realizacija: na unosu radnih sati omogućena izmena vrednosti radnog sata.
* Realizacija: ako se datumi radnog naloga ne menjaju program ne ulazi u provere datuma za stavke i resurse.
* Realizacija: na realizaciju podizvođača na RN (broj radnika), dodata mogućnost upisa radnih sati.
* Gantogram: uz opciju kopiranja aktivnosti iz prethodnih gantograma, dodata mogućnost kopiranja osvetljene aktivnosti na desni klik.
* Gantogram: Postavke gantograma se spremaju po projektu u direktorijum C:\GALA\Datoteke\Gantt_X.ini gdje je X ID operativnog plana.
* Gantogram: U meni Obrade dodata naredba Brisanje celog Gantograma (svih aktivnosti za Plan).
* Predmeri: kod importa iz Excela, bilo je moguće definisati opisnu stavku s količinom a opisna stavka mora imati količinu 1.
* Predmeri: omogućeno pomeranje stavki predmera i definisanje opisne stavke ili podstavke iako postoji izrađen Operativni plan i Situacija (s time da definisanje podstavke i dalje nije moguće ako postoji situacija).
* Predmeri: na kopiranje predmera dodata provera broja izvornih i odredišnih stavki i brisanje kopiranog predmera ukoliko dođe do problema kod kopiranja
* Predmeri: dodata opcija unosa stope PDV-a po stavci predmera. Dodat upis u označene stavke i na pojedinu stavku. Izmena stope na stavci predmera menja i stopu na građevinskoj knjizi. Kod višestrukog upisa, program daje opciju da upiše na građevinsku knjigu ili samo na predmer.
* Predmeri: kod kopiranja stavke - ako stavka nije osvetljena - program pokazuje poruku da je stavku za kopiranje potrebno osvetliti.
* Predmeri: pre kopiranja stavke sortiranje kolone se briše.
* Predmeri: na unos/izmenu stavke omogućen upis jedinice mere (uz dosadašnju mogućnost za izbor).
* Predmeri: na tablici jedinice mere omogućeno uzlazno i silazno sortiranje.
* Predmeri: Kod kopiranja predmera je pod specifičnim uslovima moglo doći do zamene ID-a predmera.
* Situacija: uz unos u iznosu, na avanse dodata mogućnost unosa avansa u procentu. Program računa procenat preostalog avansa.
* Situacija: dodat proces upisa izvedenih količina na osnovu realizacije stavki radnog naloga.
* Situacija: kod izrade prve situacije, stope PDV-a se preuzimaju s predmera. Nakon toga se stopa kopira od prethodne stavke građevinske knjige. Dodat upis PDV stope u označene stavke i na pojedinu stavku.
* Skladište: na Skladišne dokumente (tablica skladišta) dodata kolona Klasifikacija ili Projekat, prikazuju se u tablici ako su dodeljeni skladištu.
* Skladište: program je prikazivao skladišta za sve klasifikacije umesto samo za odabranu.

GALA2016 - 08.01.2016.
* Globalno: Program koristi ProgeCAD2016 (ukoliko je odabrana ta opcija).
* Odgovorne osobe: omogućena promena naziv odgovorne osobe iako se koristi. Postojeće odgovorne osobe se ne menjanju na Predmeru i Situaciji.
* Knjiga normi: dodata opcija dodeljivanja slika normi s pregledom slike (preview). Kod preuzimanja u stavku predmera, preuzimaju se i slike. Slike trebaju biti u C:\Gala\ImagesGala direktorijumu na serveru, moguće je dodati i poddirektorijume. Slike (formati) su: jpg|*.bmp|*.gif|*.wmf|*.png
* Organizator: Kolona "Utrošeno" sadrži i ostale troškove na radniku (unesete na realizaciji).
* Organizator: Ispis ugovorenih predmera - Rekapitulacija po Vrstama (na Organizatoru) u određenim okolnostima je ispisivao duple slogove.
* Organizator: Dodata opcija da se klasifikacija otvori skupljena (postavke je moguće definisati u meniju Osnovne->Postavke programa->Ostalo).
* Predmeri: kod izmene stavke, program je promenio pomoćni opis (maknuti su novi redovi) tako da je eksport za podizvođače s OP eksportovao naziv i opis stavke iako su bili praktično isti.
* Predmeri: na unos/izmenu pomoćne analize dodato polje Ukupna količina, u koje se upisuje (ili izračunava) količina pomoćne analize * količina stavke.
* Predmeri: kod ispisa izveštaja s naslovnom stranicom - u koliko je prva stavka bila opisna, izveštaj nije ispisivao Predmet predmera i odgovornu osobu.
* Predmeri: Sortiranje kolone Napomena u predmeru je pokazivalo duple zapise.
* Predmeri: na višestruke obrade dodat tab sa slikama (klik na stavku pokazuje pridružene slike).
* Operatvni plan: u Dodatne obrade dodat eksport pomoćnih analiza u Excel.
* Realizacija: na kopiranje radnih sati dodata opcija za kopiranje Tipa rada
* Realizacija: Na realizaciju stavki radnog naloga dodata oznaka stavke.
* Realizacija: na formu radnih naloga dodata naredba za import realizacije (pomoćnih analiza) iz Excel-a.
* Realizacija: dodata mogućnost da se zabrani unos količine u minus (kod realizacije materijala iz ERP-a). Takođe, materijali koji nemaju stanje se ne pokazuju.
* Realizacija: na materijale iz Erp-a dodat Eksport u Excel (naručene, izdate i utrošene količine, stanje, cene i iznosi itd.)
* Realizacija: na unos realizacije podizvođača (realizacija pomoćnih analiza iz OP, realizacija pridruženih stavki ili pomoćnih analiza na gantogramu) dodata opcija unosa kumulativne količine.
* Realizacija: kod unosa stavke realizacije, u izvedenu količinu se standardno upisuje preostala količina umesto planirana količina.
* Dinamički plan: Eksport za realizaciju aktivnosti nije ispravno eksportovao vrednost količine za prvu aktivnost.
* Strojevi: dodat modul za proračun cene mašine na osnovu kalkulativne vrednosti, Obaveza, troškova održavanja, troškova pogona, sati čekanja itd.
* Materijali: Uz eksport materijala po odabranom cenovniku, dodatno je moguće eksportovati za određeni registar.
* Situacija: pod određenim uslovima, kod pregleda situacije koja nije zadnja, prikaz vrednosti s uključenim popustima nije bio uvek ispravan.

GALA2015 - 21.09.2015.
* Globalno: popravljena provera unosa nedozvoljenih znakova.
* Globalno: Polja za kurs na predmeru i situaciji proširena na 8 decimala
* Partneri: Dodat filter po tipovima poslovnih partnera (verzija bez Organizatora).
* Projekti: na projektima (Ugovorni podaci) dodata opcija za unos aneksa ugovora.
* Projekti: Kod unosa Opisa radova na projektu, naziv je obavezno polje.
* Predmeri: kod importa podizvođačkog ili izvođačkog predmera, dodata mogućnost promene stope pdv-a.
* Predmeri: na drugu količinu stavke, dodata opcija "Saberi količine podstavki" koja će u drugu količinu stavke upisati zbir količina podstavki.
* Predmeri: kod importa predmera iz Excel-a, dve stavke za redom ne mogu biti opisne.
* Operativni plan: kod importa podizvođačkog predmera, dodata mogućnost promene stope pdv-a.
* Radni nalozi: dodata naredba za osvežavanje podataka na radnom nalogu.
* Realizacija: radni sati (redovni rad, zastoj i prekovremeni sati) se računaju kumulativno (na osnovu od-do datuma).
* Situacija: dodat export i import situacije s dokaznicama i formulama, tako da je moguće (npr.) eksportovati situaciju, obrisati je, promeniti prethodnu, napraviti novu situaciju i importovati. Tada će se importovati izvedene količine s dokaznicama i formulama.
* Situacija: ako je situacija overena, obavezan je datum overe.
* Situacija: Na dokaznicu i formule dokaznice dodata opcija da se podatak ubacuje ispod osvetljenog reda (de se ne mora pomerati naknadno).
* Reversi alata: ikona na radnika (za kojeg je izdat alat) nije uviek pokazivala ispravan status.
* Mrežni plan: na ispis očekivanih prihoda/rashoda dodata oznaka projekta na koji se ispis odnosi.
* Mrežni plan: na ispis Materijala za period dodat ispis šifre materijala i finansijska vrednost materijala.
* Mrežni plan: kod ispisa materijala i mašina za period datumi nisu ispravno uzimani kao filter.
* Mrežni plan: na ispis očekivanih prihoda/rashoda, dodata su zbirna polja (ukupno prihod/rashod).

GALA2015 - 08.07.2015.
* Registri: na unos/izmenu registra (na vrhu prozora) dodat tip registra (Materijal ili Mašine).
* Mašina: kod importa mašina iz Excel-a, registar se nije pravilno dodao u tablicu registara (ako je postojao u Excelu a ne i u tablici registara).
* Projekti: aktivna klasifikacija je vidljiva u naslovu.
* Situacija: ako je postojala samo 1 situacija i ako se do-ugovorio dodatni predmer, vrste radova novog predmera se nisu videli u situaciji (osvežavanje nije ispravno radilo).
* Građevinska knjiga: dodato premeštanje formula gore/dole
* Građevinska knjiga: promenjeni svi standardni izveštaji za ispis građevinske knjige tako da ispisuju formule prema redosledu koji je u građevinskoj knjizi.
* Građevinska knjiga: popravljeno zaokruživanje priznate količine.
* Predmeri: na višestrukim obradama, kod ažuriranja dokaznice, prozor sa stavkama se nepotrebno otvarao.
* Predmeri: zabranjen unos zagrada u Gradilište i Radilište radi problema s ispisom.
* Predmeri: nakon izmene stavke, naredbe za pomeranje stavke i kopiranje stavke su bile skrivene.
* Predmeri i Plan: eksport podizvođačkih stavki eksportovao je i opise drugog tipa podizvođača (ako je postojalo više tipova podizvođača).
* Stavke predmera: dodata mogućnost bojenja teksta i pozadine opisa stavke, radi isticanja u predmeru
* Stavke predmera: dodata polja druga cena, druga JM i druga količina. Kod izrade građevinske knjige, te vrednosti se prenose umesto vrednosti sa stavke (JM, količina i cena).
* Radni nalozi: dodati indirektni troškovi na Radni nalog
* Radni nalozi: u koliko je radni nalog overen i ako korisnik nema prava raz-overiti ga, izmena i brisanje radnog naloga nije moguća.
* Mrežni plan: kod odabira IFC projekta, video se naslov "Molimo pričekajte" koji je bunio korisnika.
* Dokumenti: dodata opcija da se dokument(i) mogu pridružiti drag/drop metodom iz otvorenog My Computer-a
* Realizacija: kod brisanja realizacija materijala, program ne proverava naziv materijala (radi mogućih problema s pogrešnim unosom).

GALA2015 - 04.05.2015.
* Globalno: Na resurs mašina i na cenovnike mašina dodato polje cena sata čekanja mašina.
* Globalno: Na Registre za pretragu dodat tip tako da se mogu izraditi i registri mašina. Na pregled registara dodat filter po tipu.
* Globalno: Dodate procedure za pomeranje registara (premeštanje), unos registra mašina, pridruživanje mašina registru, filter po registrima na cenovnike mašina, bazu mašina i cenovnik za izbor mašina (u stavku predmera).
* Globalno: Registri za pretragu pokazuju materijale/mašine za odabrani registar i sve pod-registre ili prazno ako tekućem registru i podregistrima nije dodeljen materijal/mašina.
* Globalno: Na cenovnike mašina, Bazu mašina i cenovnik mašina za tekući predmer dodata opcija dodeljivanja mašina registru drag/drop metodom.
* Dokumenti: mogućnost pridruživanja više dokumenata odjednom (multiselect) na svim područjima (Projekti, predmeri itd.)
* Izveštaji: popravljeni ispisi Analize stavke (preračunata vrednost).
* Projekti: na Ugovorne podatke dodato polje Mesto troška (ERP).
* Predmeri: Import GAEB predmera nije radio ispravno pod specifičnim uslovima.
* Predmeri: kod promene cena stavki predmera popravljeno zaokruživanje iznosa.
* Predmeri: Uz promenu cena označenih stavki koji utiču na rad, dodat i proces kojim se mogu menjati stavke s uticajem na sve resurse. Ako je cena stavke manja od materijali+mašine, korisnik je upozoren i takve stavke se označavaju.
* Predmeri: U eksportu predmera u MS Excel, dodata opcija za eksport vrednosti rada, materijala i mašina.
* Predmeri: Ako predmer u Excelu sadrži vrednosti rada (Kolona J), materijala (kolona K), mašina (kolona L) - te vrednosti će biti importovane u program kao jedinična cena stavke.
* Predmeri: Eksport predmera u Excel sadrži naslove kolona (JM, količina, cena, iznos) za svaku vrstu.
* Mrežni plan: dodata opcija za definisanje mašina kao nosioca trajanja aktivnosti.
* Mrežni plan: Unos/izmena/brisanje resursa mašina (na gantogramu) ažurira trajanje aktivnosti.
* Mrežni plan: dodat poziv trajanja aktivnosti i sa resursa mašina (detalji aktivnosti, tablica mašina).
* Mrežni plan: U koliko mašina nije nosilac trajanja aktivnosti, broj mašina se računa na osnovu najvećeg učinka norme rada.
* Mrežni plan: U koliko je mašina nosilac trajanja aktivnosti, broj radnika se računa na osnovu norme mašina.
* Mrežni plan: Promena izvršioca (unos/izmena/brisanje) izračunava novi broj izvršioca
* Skladište: uz mogućnost pridruživanja skladišta projektu i/ili predmeru, dodata i opcija pridruživanja skladišta klasifikaciji projekta.
* Skladište: Pregled Materijala->Filter po registrima filtrira materijale po odabranom registru i pod-registrima.
* Realizacija: u tablicu za povezivanje s ERP-om dodato polje KlasifikacijaID.
* Realizacija: na realizaciju mašina, dodata polja: sati čekanja, cena sata čekanja i iznos.
* Realizacija: na radni nalog dodata opcija "Overi Radni nalog". Ako je uključena, stavke i resursi se ne mogu menjati unos/izmena/brisanje).
* Realizacija: dodato pravo pristupa "Raz-overi radni nalog".
* Realizacija: na prozor za odabir materijala iz ERP-a dodata pretraga materijala (unutar registra ili po svim registrima) i opcija za povećanje prozora (resize).
* Realizacija: na prozor za odabir materijala iz ERP-a dodata kolona Registar.
* Realizacija: kod realizacije opisne stavke (pomoćne analize), prenose se i opisi osnovne i opisne stavke.
* Realizacija: mogućnost izmene opisa stavke realizacije.
* Realizacija: mogućnost unosa radnih sati u 24 satnom vremenu.
* Radni sati: kod kopiranja radnih sati za radnike, nije se prenosila cena sata rada
* Radni sati: kod izbora radnika za realizaciju, pokazuju se samo aktivni radnici.
* Situacija: dodat poziv za upis datuma overe situacije (u Meni Obrade).
* Financije: Ispis finansijskih podataka (vrednost situacije) i Raspored uplata sadrži avanse i rekapitulacije (dodatne avanse, popuste itd.)

GALA2015 - 08.01.2015.
* Globalno: kod ulaza u program, projekti su skriveni. Za prikaz, potrebno je kliknuti na klasifikaciju.
* Globalno: Finansijski podaci - pod određenim uslovima, prikaz situacija nije bio filtriran za tekući projekat i pokazivao je sve situacije.
* Globalno: Kod logovanja, spremanje korisničkog imena nije se spremalo po korisniku.
* Odgovorne osobe: dodato polje napomena.
* Radnici: Popravljena greška kod izmene Ostalih troškova za radnika (na tablici Radnici).
* Situacija: kod eksporta predmera za izvođače/podizvođače, dodata opcija za izbor predmera koji se eksportuju.
* Situacija: Optimizovan prikaz situacija i stavki. Standardno se selektuje zadnja situacija.
* Situacija: Kumulatvni upis količina (na građevinskoj knjizi) je kod zatvaranja prozora inicirao grešku.
* Projekti: Nakon Izrade zaglavlja projekta, pa kopiranja iz postojećeg predmera i napokon nakon unosa novog projekta, program se zatvarao.
* Predmeri: ispravljena greška kod importa mašina iz Excela.
* Predmeri: Import IFC datoteke nije ispravno importovao nazive spratova (Stories) u koliko su sadržavali znak "," (zarez).
* Predmeri: Povećana margina zaglavlja i podnožja na 1.4 cm
* Partneri: dodate dodatne kolone (verzija bez Organizatora).

GALA2014 - 07.07.2014.
* Globalno: Pravo pristupa za rad s mobilnim uređajima.
* Globalno: Ažuriranje web-baze podataka s pravima pristupa za rad s mobilnim uređajima.
* Mobile: Realizacija resursa (rad, materijal, mašine) za odabrani projekat.
* Mobile: Izrada građevinske knjige (unos izvedenih količina).
* Mobile: Izrada dokaznice/a s mogućnošću priduživanja postojeće slike ili fotografisanje i upload.
* Mobile: Izrada formula/e za dokaznicu s automatskim preračunom vrednosti situacije.
* Mobile: Izrada narudžbe s odabirom skladišta, org. jedinice, kupca, datuma ...
* Mobile: Unos naručenog materijala (količina, cena, datum i vreme isporuke itd.)
* Detaljnije informacije i uputstva možete videti ovde.

GALA2014 - 18.04.2014.
* Globalno: Reperni (bazni) cenovnici - mogućnost izrade baznih cenovnika po državama koji se koriste za automatsku kalkulaciju ceena stavke ili importa projektantskog predmera.
* Globalno: Elementarni model (tipovi, vrste, stavke). Pridruživanje modela Projektu, predmeru, situaciji. Pridruživanje stavki predmera ili situacije stavkama modela. Izračun vrednosti na projektu na osnovu modela situacija.
* Globalno: Budžetiranje - (tipovi, stavke, faze). Izrada budžeta, automatska izrada faza budžeta, prienos realizovane faze u sledeću fazu.
* Globalno: interne izmene na brojačima zapisa itd. Napravljena konverzija za postojeće podatke.
* Globalno: Vizualne promene, povećanje button-a.
* Globalno: kod izbora odgovorne osobe (za prava pristupa) dodat filter Aktivni/Neaktivni/Svi
* Knjiga normi: dodato polje "Drugi naziv" (upisuje se na dvoklik opisa norme).
* Knjiga normi: Eksport repernih pozicija za projektante.
* Odgovorne osobe: dodata opcija aktivne/Neaktivne odgovorne osobe s filtriranjem.
* Projekti: na projekte dodata tablica za izbor vrste (opisa) radova.
* Predmeri: Import projektantskih predmera iz Excela automatski izračunava cenu stavke i pridružuje joj resurse iz repernih cenovnika.
* Predmeri: Export izvođačkih stavki u Excel (radi davanja ponude) optimizovan.
* Predmeri: Izmena vrste radova pod određenim uslovima nije bila aktivna.
* Predmeri: mogućnost povećavanja prozora za kalkulaciju stavki.
* Predmeri: Ukoliko izvođač nije upisao cenu stavke, polje je obojeno a importovani dokument dobija ikonu upozorenje.
* Predmeri: Export uporedne ponude izvođača uokviriće cene za koje nisu upisane vrednosti.
* Realizacija: Dodate 4 kolone realizacije: Realizacija stavki radnog naloga, pridruženih stavki (s gantograma), Aktivnosti (s gantograma) i podizvođača.
* Skladište: Na narudžbe dodata ikona ako dokument ima pridružene dokumente.
* Skladište: kod overe dokumenata, pod određenim uslovima nije se upisivao datum overe.
* Skladište: Na stavke svih skladišnih dokumenata dodato polje Opis.
* Situacija: VTR naredba premeštena na ribbon bar.
* Situacija: na prozorima brze obrade (za tekuću situaciju i kumulativni unos) dodat horizontalni klizač, podešen položaj prozora kod otvaranja.
* Situacija: Eksport situacije u MS Excel optimizovan.
* Situacija: Kod izrade situacije, automatski se upisuje prvi žiro račun vlasnika.
* Situacija: Na eksport situacije za izvođače, dodata kolona Ugovorena količina
* Proizvodnja: kod izrade skladišnog dokumenta, program pita za datum i vrejeme isporuke.
* Proizvodnja: Dodata kvačica "Overeno" kao na radnim nalozima realizacije, 2 kolone realizacije i utrošci resursa.
* Proizvodnja: kod izrade SKL dokumenta, upisuje se oznaka radnog naloga.
* Vremenska prognoza: dodata mogućnost povećavanja prozora
* Stavke predmera: dodato polje Drugi opis (za npr. strani jezik).

GALA2013 - 23.12.2013.
* Globalno: dodata prava pristupa na kursnu listu, tablicu i formu.
* Knjiga normi: Na tablicu materijala u knjizi normi dodata kolona Šifra materijala.
* Knjiga normi: kopirana norma u knjizi normi se pozicionira ispod one od koje je nastala.
* Cenovnici: na cenovnicima materijala i mašina klik na cenovnik nije zadržao fokus na cenovniku (radi skrolovanja mišem) nego se fokusirao na meterijal ili mašine.
* Predmeri: eksport u Excel po prvom levelu vrsta radova eksportira i opšte uslove za sve vrste radova.
* Predmeri: optimizovan import materijala.
* Predmeri: na kalkulaciju stavke, u tablicu Materijali, dodata kolona Šifra,
* Predmeri: dodata valuta i kurs.
* Predmeri: Dodat meni Izvođači s upisom tipa izvođača, eksportom u Excel i importom iz Excel-a
* Predmeri: Novi modul - Izvođači. Import izvođačkih cena iz Excel-a (stavke predmera), poređenje export poređenja u Excel itd.
* Predmeri: dodata 2 procesa - obriši podizvođača ili izvođača iz tagovanih stavki
* Proizvodnja: Nakon pozivanja procesa "Završi proizvodnju", nije moguće izrađivati ostale skladišne dokumente za tekuću stavku radnog naloga.
* Proizvodnja: Prikaz negativne količine u stavkama radnog naloga nije bio vidljiv.
* Proizvodnja: na formu cene proizvoda, dodata nova polja za prikaz: vrednost resursa za proizvod (rad,materijal,mašine) za povećanje/smanjenje cene (procenat) i prikaz cena. Zbir svih (promjenjenih) cena resursa = cena proizvoda (s mogućnošću ručnog unosa cene).
* Proizvodnja: Za materijal koji ima sastavnicu (proizvod) moguće je menjati sastavnicu iako se proizvod koristi u radnom nalogu.
* Proizvodnja: Dodat istorijski prikaz sastavnica koje su korišćene kod realizacije, za tekući materijal (na formi materijala).
* Proizvodnja: Pod određenim uslovima, program nije prenosio cenu proizvoda iz zadnjeg cenovnika (kod realizacije proizvodnje).
* Proizvodnja: na stavku proizvodnje (Radni nalog) dodata kolona šifra.
* Proizvodnja: dodat poziv za ispis cenovnika proizvoda.
* Proizvodnja: mogućnost izrade stavki radnog naloga za označene (tagovane) stavke.
* Proizvodnja: Greškom je bilo moguće napraviti izlazni dokument s količinom većom od izvedene, ili 2 ili više puta manju količinu od izvedene ali s ukupnom izlaznom količinom većom od izvedene.
* Proizvodnja: na narudžbama se vidi šifra i naziv skladišta
* Proizvodnja: utrošak resursa nije uzimao jediničnu količinu sa sastavnice.
* Realizacija: Kod upisa izvedene količine stavci radnog naloga, program prenosi utrošeni materijal za proizvod (materijal koji je vezan na sastavnicu). Kod izmene količine, program nudi preračun količina.
* Realizacija: Prikaz dosadašnje realizacija proizvoda u stavci radnog naloga nije pokazivao ispravne vrednosti.
* Realizacija: Dodata polja SkladisteID i ProjektID u tablicu za ERP (GALA_SKL_KarticaERP)
* Realizacija: Finansijski podaci se nisu ispravno računali kada je količina pomoćnih analiza bila različita od 1.
* Realizacija: Prikaz materijala za realizaciju (kada korisnik koristi ERP) se puni na osnovu ID-a projekta.
* Realizacija: Unos realizacija mašina (mašine koje nisu planirani u OP) nije koristio ispravan cenovnik.
* Realizacija: Na pregled materijala za utrošak (iz ERP-a) dodata kolona šifra.
* Realizacija: Na radnom nalogu povećane varijable utroška resursa.
* Knjiga normi: Zabranjena izmena/brisanje norme koja je korišžena kao sastavnica na realizaciji, kada je norma sastavnica proizvoda.
* Knjiga normi: Mogućnost povećanja prostora vrsta radova (horizontalno).
* Skladište: na Narudžbe dodata naredba "Naknadna napomena" - unos naknadne napomene na narudžbe koje su overene.
* Skladište: dodata 3 nova prava pristupa: F_NAR_dodatnaNapomena za unos naknadne napomene na overene narudžbe,P_OveraNaknadneNARNapomene za overu naknadne napomene,W_NaknadneNapomene za overavanaje više naknadnih napomena.
* Skladište: kod unosa narudžbe, ako korisnik koristi ERP (Erp=1), kod unosa narudžbe otvaraju se materijali cenovnika 0 s registrima koji su označeni kao "Materijali iz ERP-a"
* Skladište: mogućnost overe svih naknadnih napomena za projekat.
* Skladište: dodat tip skladišta "Proizvodno".
* Operativni plan: Eksport za podizvođače je rezao opis pom. analiza i zato je eksportovao i opis stavke.
* Operativni plan: Ubrzan import materijala koji je eksportovan u jednom OP i importovan u drugom.
* Operativni plan: Popravljen unos količine podizvođača na podstavci OP - dodato 8 decimala na količinu radi tačnog preračuna.

GALA2013 - 09.10.2013.
* Globalno: dodata 3 prava pristupa: Pravo na overu Otpremnice, Izdatnice, međuskladišnice.
* Globalno: kod promene oznaka dokumenata (postavke programa), polje se nije odmah osvežilo.
* Globalno: Poziv za proveru baze podataka je moguć samo na serverskom računaru.
* Globalno: Optimizovanje brisanja jedinice mere (provera).
* Radnici: Unos istog imena i prezimena nije moguće.
* Odgovorne osobe: Javna struktura preduzeća pokazuje samo odg. osobe koje nisu dodeljeni nijednoj strukturi.
* Mašine: na prozore mašine (normiranje), cenovnici mašina i izbor mašina za realizaciju dodata kolona Kooperant.
* Knjiga normi: kod kopiranja norme, kopirana norma nije imala fokus.
* Predmeri: u višestrukim obradama kolona "iznos" se nije ispravno upisivala. Ctrl+Enter menja tekuću stavku osim ako postoji situacija (tada se otvara forma).
* Predmeri: u višestrukim obradama bilo je moguće upisati jediničnu cenu koja je manja od resursa (bez rada).
* Predmeri: Omogućen import materijala i mašina prethodno eksportovanih u Excel - iz različitih predmera.
* Predmeri: Kod importa resursa, dodata provera da se onemogući slučajni pogrešan izbor Excel datoteke.
* Predmeri: Brisanje predmera nije bilo moguće ako predmer pripada projektu za koji je napravljen operativi plan.
* Proizvodnja: mogućnost unosa isporučene količine kod izrade SKL izlaznih dokumenata.
* Proizvodnja: Dodato osvežavanje prikaza cena proizvoda kod promene cenovnika resursa.
* Proizvodnja: Na cenovnik proizvoda dodata kolona Šifra.
* Proizvodnja: Mogućnost završavanja proizvodnje stavke RN - ako su izvedena i isporučena količina jednake. U tom slučaju svi skladišni dokumenti postaju overeni.
* Proizvodnja: Ako je proizvodnja stavke radnog naloga završena, nije moguće menjati izvedenu količinu.
* Proizvodnja: Na Stavke RN u proizvodnji dodata kolona "Z" što označava završenu proizvodnju.
* Proizvodnja: Stavke radnog naloga imaju vidljivu šifru proizvoda.
* Proizvodnja: Dodat ispis narudžbi i radnih naloga.
* Materijali: Dodat proces za izradu upisa ERPID-a za sve cenovnike.
* Materijali: Materijal koji je definiran kao sastavnica a nalazi se na skladišnom dokumentu ne može više biti običan materijal.
* Materijali: Kod importa iz ERP sistema, program dodatno proverava ID varijable radi mogućih grešaka kod upisa iz ERP-a.
* Materijali: Export i import materijala u Excel za odabrani cjenik. Mogućnost promjene (šifra, naziv, dobavljač, registar) ili dodavanja (dobavljač,registar) podataka.
* Materijali: Pre importa materijala iz ERP-a, program proverava da li je izrada cenovnika u toku i ako jeste, proces se prekida.
* Operativni plan: Omogućen import materijala i mašina pretodno eksportovanih u Excel - iz različitih operativnih planova.
* Operativni plan: Kod importa resursa, dodata provera da se onemogući slučajni pogrešan izbor Excel datoteke.
* Operativni plan: Popravljen upis kooperanata kod izrade Operativnog plana (prikaz ikona).
* Operativni plan: Prenos VTR predmera u Operativni plan nije ispravno upisivao ID roditeljske stavke i kod eksporta za podizvođače javljao je grešku.
* Skladište: Uz narudžbu, mogućnost overe još 3 skladišna dokumenta: Otpremnica, Izdatnica, međuskladišnica.
* Skladište: Overeni izlazni dokumenti (Otpremnica, Izdatnica, međuskladišnica) se ne mogu brisati.
* Skladište: Na dokument Narudžbe dodata mogućnost dodeljivanja postojećih(svi formati) ili izrada novih dokumenata (MS Office) - u skladištu i proizvodnji.
* Skladište: Uz izdatnice, vidljiva je i količina primljenog materijala iz ERP-a. Takođe, dodate su kolone "Utrošeno" i "Stanje" materijala.
* Skladište: Narudžbe - mogućnost pretrage materijala po svim narudžbama (po nazivu i šifri) i po svim skladištima i projektima.
* Skladište: Na stavke narudžbi dodata standardna pretraga (Ctrl + dvoklik).
* Skladište: Prikaz prijemnica (osvežavanje) nije bio dobar kada nije postojalo skladište za tekući projekat.
* Skladište: Kopiranje skladišnog dokumenta kopiralo je i vreme overe (ako je dokument koji se kopira bio overen).
* Skladište: Kopiranje međuskladišnice javljalo je grešku u jedinstvenom ključu.
* Realizacija: Omogućen sort po prezimenu i imenu u tablici radnih sati (Radni nalog).
* Realizacija: Mogućnost unosa radnih sati drag/drop metodom (poziv procedure Radnici na desni klik s tablice radnih sati (stavka radnog naloga)).
* Realizacija: Mogućnost unosa realizacije materijala drag/drop metodom (poziv procedure na desni klik s tablice realizacije materijala na Radnom nalogu).
* Realizacija: Za realizaciju materijala iz ERP software-a, mora postojati upisan GALA ID.
* Realizacija: Preimenovane kolone s količinama (kod izbora materijala iz ERP-a) radi jasnijeg prikaza.
* Realizacija: Ako program naiđe na stavke OP koje nemaju ekvivalent u stavkama predmera, pokazaće poruku i izaći van.
* Realizacija: Na realizaciju radnih naloga, na utroške materijala i mašina dodate kolone cena i iznos.
* Realizacija: Na realizaciju stavki (u radnom nalogu) dodata opcija za pridruživanje dokumenata koji se automatski prenose kod izrade građevinske knjige.
* Situacija: na sve izveštaje (s naslovnom stranom situacije) dodat ispis polja "napomena pre".

GALA2013 - 15.07.2013.
* Globalno: Proizvodnja bazirana na materijalima koji su ujedno i proizvodi (sastoje se od drugih resursa). Izrada narudžbi proizvoda, proizvodnih radnih naloga i skladišnih dokumenata.
* Globalno: mogućnost izrade cenovnika proizvoda (materijali koji su označeni kao sastavnice).
* Globalno: Provera naziva vrste radova (kod exporta u MS Excel po prvom nivou) zbog problema s nestandardnim slovima/znakovima i izrade sheet-a po tom nazivu.
* Globalno: Dodatno optimizovani eksporti cenovnika s predmera i plana.
* Globalno: kod velikih količina i malih iznosa (ili obrnuto) bila su moguća odstupanja u vrednostima (radi zaokruživanja) kod vrednosti resursa na predmeru i Operativnom planu.
* Globalno: Dodato 9 novih procedura u prava pristupa.
* Globalno: Proširena kolona naziva materijala u tablici i cenovniku materijala.
* Globalno: Dodato pravo pristupa : Može unositi materijal u registar na kojem je zabranjena izmena.
* Materijali: Zabranjen unos materijala u registar na kojem je označeno "Zabrani izmenu".
* Materijali: Ako se materijal koristi na skladišnom dokumentu, nije moguća izmena "Materijal je sastavnica" opcije.
* Projekti: Pomeranje klasifikacije prema gore nije radilo ispravno.
* Projekti: Na formu projekata dodata mogućnost upisa Org. jedinice.
* Radnici: Omogućeno sortiranje i po podizvođačima.
* Realizacija: klik na Izbor stavke (ako stavka ne postoji) pokazao je kritičnu grešku.
* Realizacija: Dodata opcija beleženja podizvođača (firma i broj radnika po tipu (Zidari, Tesari itd.)
* Realizacija: Unos radnih sati na radnim nalozima nije moguć za isti datum i vreme koje se preklapa.
* Predmeri: Eksport uporednih predmera za podizvođače radi bez instaliranog MS Excel-a, eksportuje se i opis stavke.
* Predmeri: Uz Eksport i import materijala, dodati i eksport i import rada i mašina u MS Excel.
* Predmeri: Promena faktora na predmeru (za pojedini resurs) menja cene samo tekućeg resursa.
* Predmeri: Kopiranje vrste radova (koja je imala roditelja) nije radilo ispravno.
* Predmeri: Nakon kopiranja zatvaranja iz procedure Kopiranje predmera pa prelaza na Projekte (Klasifikacija) program je javljao grešku o učitavanju projekta.
* SKladište: Kopiranje narudžbe ne kopira oznaku "Overeno".
* SKladište: kod izrade SKL dokumenata, na stavke se upisuje cena iz cenovnika proizvoda.
* SKladište: Mogućnost unosa materijala u stavke skladišnih dokumenata drag/drop metodom.
* SKladište: Na narudžbe dodata kolona Org. jedinica.
* SKladište: Omogućeno korigovanje rednog broja na svim skladišnim dokumentima, na izmenu dokumenta.
* Situacija: Omogućena izmena oznake stavke u građevinskoj knjizi.
* Situacija: Eksport po prvom levelu vrsta radova ima mogućnost definisanja redosleda kolona i proizvoljnog upisa formula.
* Operativni plan: Eksport uporednih predmera optimizovan, eksportuje se i opis stavke.
* Operativni plan: Uz Eksport i import materijala, dodati i eksport i import rada i mašina u MS Excel.

GALA2013 - 03.04.2013.
* Globalno: mogućnost promene veličine radnog prozora (veličina 1024x768 je najmanja moguća).
* Globalno: Export u MS Excel je prepisao datoteku iako je korisnik kliknuo na prekid. Ako datoteka postoji, ponudi se drugi naziv.
* Globalno: Pre nadogradnje pokrene se backup datoteka iz \Update\ direktorijuma. Backup se spremi u \Datoteke\Backup\ direktorijum na serveru.
* Globalno: Kod izmene korisničkog odbrojavanja dokumenata (u postavkama programa), upisana je pogrešna vrednost.
* Globalno: dodato [NEAKTIVAN] na materijale (kod importa iz ERP-a) koji imaju upisano 1 u polju User1 u tablici MaterijaliERP
* Odgovorne osobe: Brisanje registra nije radilo ispravno (odabir registra pa prekid briše postojeći registar).
* Odgovorne osobe: Brisanje odgovorne osobe automatski briše osobu iz svih registara prava pristupa.
* Predmeri: kod preuzimanja postojeće analize, omogućeno preuzimanje svih analiza za stavku. Naredbe dodate na desni klik.
* Predmeri: Desni klik na rad ili jediničnu cenu (normativni proračun) mogao je pokazati sitne razlike.
* Predmeri: Omogućen import materijala u cenovnik (Predmeri->Obrade).
* Predmeri: Omogućen normativni i jedinični prikaz resursa (rad, materijal, mašine) na formi izmene stavke.
* Predmeri: Kod kopiranja postojećih analiza iz predmera (ako je odabrana stavka), stavka postaje nosilac kopiranih analiza.
* Predmeri: Mogućnost pomeranja pomoćnih analiza unutar stavke predmera (u dodatnim obradama).
* Predmeri: Eksport predmera u MS Excel datoteku radi bez instaliranog Excel-a.
* Predmeri: Na izmenu pomoćne analize, dodato polje oznaka pomoćne analize (nije bilo vidljivo).
* Predmeri: Na import za podizvođače dodata kolona Oznaka.
* Operativni plan: Eksport u Excel je (u slučaju da datoteka postoji) kreirao novu datoteku ali s pogrešnim nastavkom.
* Operativni plan: Prikaz ili skrivanje cena kod importa podizvođača, nije uvek ispravno skrivalo kolone.
* Operativni plan: Na izmenu pomoćne analize, dodato polje oznaka pomoćne analize (nije bilo vidljivo).
* Operativni plan: Na import za podizvođače dodata kolona Oznaka.
* Reporti: dodata zabrana izmene izveštaja (izmena design-a) - P_ReportDesign
* Registri: dodato polje "Zabrani izmenu" - kada je uključeno, za materijale koji pripadaju tom registru moguće je izmeniti samo cenu - P_ChangeRegisterResource
* Realizacija: na radni nalog dodat checkbox "Overeno" (koji služi za overu radnih sati) + prava pristupa na njega.
* Realizacija: dodati tipovi rada (na Unos radnih sati i karnet).
* Skladište: dodat jedinstveni ključ za stavke skladišnih dokumenata (Dokument + RedniBroj) radi povezivanja s ERP-om.
* Skladište: kod Kopiranja narudžbe omogućena promena skladišta i operativnog plana.
* Skladište: na narudžbe dodate kolone Gradilište i naziv projekta
* Skladište: na narudžbe dodat checkbox "Samo tekuće skladište".
* Skladište: Ako korisnik nije imao prava pristupa na stavke skadišnih dokumenata i ako je 2x kliknuo na unos, program je ubacio stavku s vrednosti 0.
* Skladište: Dodato pravo pristupa na ažuriranje stavki dokumenta narudžbe (unos/izmena/brisanje) nakon što je narudžba overena.
* Dinamika: Poziv u meniju "Dodatne obrade->Financije" pokazuje finansijske podatke za WBS i celi projekat.
* Dinamika: Prikaz gotovosti (procenat) se pokazuje bez obzira na postavke preračuna trajanja.
* Dinamika: Automatski preračun trajanja aktivnosti nakon realizacije, prebačen na nivo projekta (postavke).
* Dinamika: Na gantogram dodata kolona "Naslednik" koja pokazuje sve aktivnosti koje se nastavljaju od tekuće (redni broj aktivnosti).
* Situacija: dodati datumi Od-do rada i datum prometa.
* Situacija: Na polje kurs dodato 8 decimala.
* Situacija: dodat export u MS Excel s prekidima po prvom levelu vrsta radova.
* Situacija: Izrada situacije prenosi (uz količinu) i dokaznice s opisima i formulama (iz realizacije),tako da se građevinska knjiga može raditi nevezano uz situaciju i problem overe situacije.
* Sitaucija: povećan broj decimala na preračunatu stop za proračun avansa.

GALA2013 - 28.01.2013.
* Globalno: Eksport za podizvođače (iz predmera i operativnog plana) eksportuje i importuje komercijalne uslove (datum početka, rok izvođenja, način plaćanja itd.)
* Globalno: Na predmeru i operativnom planu proširena polja za unos operacije rada.
* Globalno: Na importu iz MS Excel-a (podizvođači) u Predmer i operativni plan, proširena polja Napomene.
* Globalno: Na podacima za licencu, dodata tablica žiro-računa.
* Globalno: Povećano vreme za logovanje na 30 sekundi.
* Globalno: Za standardnu nadogradnju klijenta nije potrebno biti administrator.
* Organizator: na izveštaje na nivou firme, dodat pregled s histogramom i ispisom po vrstama radnika (Zidari, Tesari..) za odabranu godinu i operativni plan, za sate i broj radnika (po planu).
* Predmeri: Promena cenovnika na predmeru menja i cenovenike na vrstama radova (ako se na upit o primeni na stavke odgovori sa "DA").
* Predmeri: Unos nove vrste inicijalno preuzima cenovnik vrste sa predmera.
* Predmeri: Dodati tipovi predmera
* Predmeri: Import podizvođača promenio je cenu koja je bila različita od normativne.
* Predmeri: Kod izmene faktora na predmeru, rekalkulacija cena je radila po cenovnicima sa predmera umesto po cenovnicima sa vrsta radova.
* Predmeri: Eksport i import predmera sa resursima nije ispravno prenosio vrste radova.
* Predmeri: Unos resursa materijala ili mašina na pom. analizu koja ima drugu pom. analizu(dete) na stavci predmera, prouzročilo je grešku.
* Predmeri: Na import podizvođačkog predmera (izmena) dodata polja o ugovoru, komercijalnim uslovima, rokovima itd.
* Predmeri: Na formi predmera dodata opcija "Računa se na zaglavlju situacije" - da li predmer ulazi u obračun
* Radnici: Dodate grupe tipova radnika (Tesari, Zidari ...) – na postojeće tipove i na tablicu Radnici
* Operativni plan: Kod izbora kalendara za gantogram, dodata opcija za unos više neradnih dana (od-do datuma).
* Operativni plan: kod preuzimanja normi kao pomoćnih analiza, bila je preuzeta sama prva norma (u koliko je norma sadržavala druge norme).
* Operativni plan: Dodato polje Podizvođač "Planirana cena" koje služi za usporedbu u kasnijim fazama, inicijalno se preuzima s podizvođača na predmeru.
* Operativni plan: kod importa podizvođačkih predmera, dodata opcija za eksport u MS Excel, s označavanjem najmanje i najveće jedinične cene (kod usporednog prikaza).
* Operativni plan: na pregled analiza dodata kolona "Jedinična cena"
* Operativni plan: dodat proces za upis tipa podizvođača i cene za podizvođača (smanjena cena u odnosu na ugovoreno za zadati %)
* Operativni plan: dodat prikaz kolona u pomoćnim analizama - Podizvođač planirano i Podizvođač ugovoreno.
* Operativni plan: export za podizvođače eksportuje i naziv opisne stavke.
* Operativni plan: dodat eksport rada i mašina u MS Excel datoteku.
* Operativni plan: dodat import rada i mašina iz MS Excel datoteke.
* Operativni plan: Kod importa podizvođačke ponude, crveno su označene ugovorene vrednosti.
* Operativni plan: na tab-ove uz aktivnost trenutne stavke Operativnog plana, dodati resursi rada, materijala, mašina i podizvođača. Podizvođači se mogu ažurirati iako je aktivnost pridružena na dinamičkom planu.
* Operativni plan: import podizvođačkog predmera (Import->Upis kursa->Prekid) - nije upisao ispravne podatke.
* Realizacija: dodata opcija da se planirani materijal ne prenosi automatski (kod unosa realizacije) - ako je u Global.ini upisano [Global] Erp=1.
* Realizacija: Mogućnost preuzimanja materijala iz ERP sistema i vezanog na narudžbu iz Gala-e.
* Realizacija: Mogućnost prikaza pridružene stavke i pom. analize u strukturi operativnog plana, ako se unosi realizacija pridružene aktivnosti (položaj)
* Realizacija: Mogućnost unosa realizacije stavke pridružene aktivnosti gantograma.
* Realizacija: u realizaciju podizvođača, dodato polje Tip, da se može razlikovati realizacija podizvođača (da li su s pridružene stavke ili aktivnosti).
* Realizacija: na radnom nalogu dodato kopiranje mašina iz prethodnih radnih naloga.
* Narudžbe: Zabranjen unos istog materijala na istoj narudžbi.
* Narudžbe: Dodato polje "Overeno" s opcijom dodavanja prava pristupa.
* Narudžbe: Izrada narudžbi s dinamičkog plana nije radila ispravno ako je dinamički plan otvoren direktno preko projekta a ne kroz predmeri->plan->dinamički plan.
* Dinamika: Promena početnog datuma samo pomera aktivnost (ne menja joj trajanje).
* Dinamika: Ispravljena greška kod odabira datuma koji je neradni dan.
* Dinamika: Izmena aktivnosti na klik umesto na dvoklik.
* Dinamika: Import iz MS Project XML datoteke optimizovan.
* Dinamika: Omogućeno odlaganje u minus (Lag).
* Dinamika: Mogućnost prikaza celog opisa aktivnosti (radi ispisa) - podešavanje u postavkama programa.
* Dinamika: Mogućnost prikaza horizontalnih linija u desnom delu gantograma (postavke programa).
* Dinamika: Uz grafičko povezivanje, mogućnost povezivanja aktivnosti kroz upis prethodnika (s tipom veze i odgodom).
* Dinamika: Prikaz trajanja celog projekta (početak, završetak, ukupno trajanje, broj radnih i neradnih dana).
* Dinamika: Kritične aktivnosti se prikazuju žutom bojom u tablici, crvenom bojom aktivnosti koje počinju kasnije od kasnih datuma (Late start).
* Dinamika: Uz mogućnost pridruživanja aktivnosti, dodata opcija pridruživanja stavki OP (ako je 1 stavka, pridruživanje je moguće u % ili količini).
* Dinamika: Dodata forma za unos/izmenu/brisanje pridružene stavke.
* Dinamika: Izrada plana iz Vrsta/stavki, kao i preuzimanje iz OP (predmer/vrste/stavke) - pridruživanje ili kao nova aktivnost - preuzima i stavke s količinom.
* Dinamika: Kopiranje postojećih aktivnosti kopira i pridružene stavke.
* Dinamika: Pridruživanje normi (iz knjige normi) moguće je i u područje pridruženih stavki (uz pritisnut Ctrl kod pridruživanja).
* Dinamika: Omogućen prikaz pridružene stavke ili pom. analize u strukturi operativnog plana
* Dinamika: Dodata opcija da se automatski preračun trajanja može isključiti.
* Dinamika: Uz prikaz po danu, nedelji i mesecu, dodat horizontalni prikaz za 6 meseci i 1 godinu.
* Dinamika: Mogućnost bojenja opisa aktivnosti na Gantogramu (desni klik) - za tekuću ili selektirane aktivnost.
* Dinamika: Dodata mogućnost da realizacija ne preračunava trajanje aktivnosti.
* Dinamika: Prikaz realizacije prikazuje odvojeno realizaciju pridružene stavke i pridružene aktivnosti, te realizaciju (plave) aktivnosti.
* Situacija: Na brzim obradama građevinske knjige dodata opcija proširivanja vrsta radova.
* Situacija: Dodato polje za izbor žiro-računa.

GALA2012 - 30.11.2012.
* Globalno: Cenovnik rada se ne može menjati ako se koristi na predmeru ili vrsti radova.
* Globalno: mogućnost promene širine vrsta radova na predmerima, operativnom planu i situaciji.
* Knjiga normi: preuzimanje norme u stavku predmera nije ispravno radilo ako je norma imala pomoćnu(e) norme.
* Projekti: Promena PDV stope se odmah pamti (korisno ako se npr. odmah unosi avans na projektu).
* Projekti: Oznaka novca koristi oznake iz tablice Valute. Na avansu se prikazuje valuta s projekta.
* Investitori: Ako je prethodno odabran tip investitora, kod unosa novog investitora program će ga preuzeti.
* Predmeri: ako norma materijala ili mašine nije sadržavala količinu, cenovnik s vrste nije bio ispravno učitan.
* Predmeri: Unos ili izmena rada na pomoćnoj analizi mogao je upisati 0 u jediničnu cenu.
* Predmeri: na formu stavke predmera dodata je opcija za povećanje/smanjenje norme rada za %
* Predmeri: Kopiranje predmera nije ispravno kopiralo strukturu vrsta radova.
* Predmeri: Import iz MS Excel-a dodaje jedinice mere u tablicu (ako prethodno ne postoje)
* Operativni plan: Na export i import za podizvođača dodata polja: Način plaćanja, Rok izvođenja, Napomena
* Operativni plan: kod importa za podizvođača, program proverava valutu na način da traži Oznaku, šifru i naziv u tablici valuta (jedno od ta 3 polja treba biti uneto u Excel-u).
* Narudžbe: na stavke narudžbe (i tablicu "Narudžbe") dodata polja: detaljni opis, naručilac materijala, preporučena cena, preporučeni dobavljač, rok isporuke.
* Situacija: popravljen prikaz kada je primljen depozit bez PDV-a a situacija je s PDV-om.
* Situacija: Broj decimala na situaciji (kurs) povećan na 4.

GALA2012 - 30.10.2012.
* Globalno: Prozor za izbor serverskog direktorijuma nije bio ispravan.
* Radnici: Mogućnost definisanja radnika kao kooperantskog radnika
* Projekti: na avanse dodata polja Valuta, kurs i iznos u valuti.
* Projekti: Stopa PDV-a pod određenim okolnostima nije bila učitana (na formi Projekti).
* Predmeri: Jedinična cena pomoćne analize računa se na način: cena = rad+materijal+mašine+podizvođač.
* Predmeri: Na formi stavke predmera dodat checkbox koji omogućava prikaz oznake pomoćne analize.
* Predmeri: Export i Import do 10 podizvođača s mogućnosti uporednog prikaza i exporta u Excel radi poredjenja.
* Vrste radova: dodati cenovnici rada,materijala,mašina. Sada je moguće koristiti različite cenovnike za svaku vrstu radova (Zidarski, Tesarski itd.).
* Operativni plan: Export tipa podizvođača u MS Excel, import i ugovaranje do 10 podizvođača na 1 aktivnost, s opcijom promene količine (pojedinačno ili u procentu).
* Operativni plan: Kod importa podizvođačkih stavki, mogućnost upisa kursa koji preračunava cene.
* Operativni plan: Jedinična cena pomoćne analize računa se (isto kao na predmeru) cena = rad+materijal+mašine+podizvođači.
* Operativni plan: Indirektni troškovi. Mogućnost unosa iznosa ili procenta vrednosti.
* Realizacija: umesto brisanja stavki RN (koje nemaju svoj ID u tablici PodstavkePlan), kreiraju se stavke u tablici PodstavkePlan.
* Realizacija: uz realizaciju podizvođača po aktivnosti, dodata realizacija podizvođača po mašini.
* Realizacija: Realizacija preuzima podizvođače po redosledu: 1. pridružene aktivnosti na gantogramu, 2. pridružene u tablici "Ugovoreno" 3. Upisano na pom. analizi podstavke OP
* Realizacija: ažurirane količine podizvođača tako da se uvijek vide ukupne količine (količina s analize * količina stavke).
* Dinamički plan: kod pridruživanja aktivnosti, mogućnost upisa količine i u procentu.
* Situacija : dodata polja Valuta i kurs

GALA2012 - 28.08.2012.
* Dinamika: Tip preuzimanja aktivnosti iz operativnog plana nije se uvek pamtio (kod promene Tab-ova Aktivnosti i Kopiranje).
* Dinamika: Mogućnost prikaza aktivnosti koje sadrže pridružene aktivnosti (takve aktivnosti su obojene). Aktivnosti koje sadrže pridružene aktivnosti
* Dinamika: Ispis očekivanog troška (S-kriva) nije ispisivao po datumskom redosledu.
* Projekti: Zabranjen unos zareza i zagrada u naziv klasifikacije projekta.
* Predmeri: Kod eksporta predmera s resursima, nije se eksportovao podatak u jednom polju (interno).
* Predmeri: Na dodatnim obradama predmera dodat Info predmera, s detaljima o radu, materijalu, mašinama, podizvođačima.
* Predmeri: Kod kopiranja predmera, osvežavanje prozora nije dobro radilo (ako nije postojao nijedan predmer).
* Situacija: Forma za upit datumskog perioda za situaciju se mogla pojaviti izvan ekrana, sada se pokazuje centrirano.
* Situacija: Dodato polje Mesto izdavanja situacije, u svrhu usklađivanja sa Zakonom o PDV-u.
* Izveštaji: Promenjeni svi izveštaji na situacijama, dodata polja "Mesto izdavanja" i "Stopa PDV-a".

GALA2012 - 19.06.2012.
* Globalno: Uz AutoCAD 2007 - 2013 i ProgeCAD, mogućnost povezivanja s CAD programima GstarCAD i ZwCAD.
* Globalno: Mogućnost izbora lokalnih IP adresa ili ručni upis (za slučaj kada automatsko učitavanje ne radi dobro). Poziv ručno, iz postavki programa, ili automatski kada IP ne radi ispravno.
* Globalno: Verzija za obuku koristi MSSQL 2005 Express bazu.
* Globalno: Kod preuzimanja baze s interneta, ako se program ne može spojiti na server za 5 sekundi, skidanje se prekida.
* Globalno: Odabir klijenta (pri instalaciji) javljao je grešku.
* Globalno: Kod pokretanja programa, provera postojanja RUpdate.exe datoteke.
* Globalno: Kod pridruživanja postojećih dokumenata, isti se spremaju na server u \Dokumenti\ poddirektorij.
* Knjiga normi: preuzimanje gotove analize (u postojeću) nije ispravno radilo.
* Prava pristupa: na pravima pristupa (Zadaci u organizatoru) popravljena greška vezana uz izbor osobe.
* Odgovorne osobe: na formi odgovornih osoba, izbor organizacione strukture nije ispravno prenosio odabrani podatak.
* Predmeri: dodata 2 izveštaja, ispis predmera sa slikom (standardna i smanjena veličina slike)
* Predmeri: import podizvođačkih predmera dorađen na način da se uvek prikazuju kolone s cenama.
* Predmeri: dorađene funkcionalnosti kod spajanja stavki importovanih iz MS Excel-a (vezano uz količine i cene).
* Predmeri: Eksport podizvođačkih predmera u MS Excel, na način da se oboje značajne stavke i unutar njih najveća/najmanja cena. Export to subcontractors
* Predmeri: Omogućen import predmera iz MS Excel datoteke, bez instaliranog MS Excel-a (za import verzija 2007-2010, uslov je min. Windows XP SP3 računar, za import verzije 2003 - XP SP2)
* Predmeri: Kod importa predmera iz Excela, pritiskom na tipku Enter program je ponovno importovao već importovani predmer.
* Građevinska knjiga: dodata opcija pridruživanja neograničenog broja dokumenata za pojedinu stavku, postojećih, skeniranih ili novo izrađenih (MS Word ili Excel).
* Građevinska knjiga: povećano područje pridružene slike za formulu dokaznice.
* Dinamički plan: Aktivnosti se prikazuju po datumu umesto po redosledu (kod animacije IFC projekta).
* Dinamički plan: Prikaz redosleda aktivnosti (redni brojevi) nije ispravno radio ako su postojale razdvojene aktivnosti.
* Dinamički plan: dodat Import gantograma iz MS Project-a (XML).
* Dinamički plan: Postojeći format eksporta gantograma (za MS Project) promenjen u XML.

GALA2012 - 20.04.2012.
* Globalno: Kod nadogradnje programa, ako je primećena pokrenuta instanca koja se ne može zatvoriti (preko terminal servisa) nadogradnja se prekida.
* Globalno: Sortiranje kolona na memorijskim tablicama (Gantogram->Izveštaji->Materijal i mašine po nazivu, utrošak materijala i mašina na OP, Pregled materijala (skladište) ...
* Predmeri: na višestrukom unosu označavanje aktivnosti nije ispravno radilo (pojedinačni klik).
* Predmeri: Kod eksporta podizvođačkih stavki u MS Excel, dodata opcija za eksport cene.
* Predmeri: Dodatne obrade->IFC->dodata opcija brisanja pridruženih IFC objekata aktivnosti.
* Norme: Izmena norme->brisanje pridružene norme, očistilo je sve varijable na osnovnoj normi.
* Realizacija: Omogućen je unos realizacije za istu aktivnost na isti datum.
* Realizacija: Omogućena je promena cene materijala i mašina (na radnom nalogu).
* Realizacija: Polja Opis rada i upis nadzora proširena na 2000 znakova.
* Realizacija: Import realizacije aktivnosti eksportovane s gantograma, bez obzira na podizvođača.
* Realizacija: Export i Import radnih sati u MS Excel, s radnog naloga.
* Skladište: Naziv skladišta ne može sadržavati tačku ili zagradu, radi problema s ispisom.
* Dinamički plan: Mogućnost pridruživanja normi (iz Knjige normi) aktivnostima u gantogramu.
* Dinamički plan: Ako je količina pridružene aktivnosti bila različita od glavne aktivnosti, kod unosa realizacije utrošak resursa se računao prema glavnoj a ne pridruženoj aktivnosti.
* Dinamički plan: Export materijala s gantograma (resursi) u MS Excel i import natzad.
* Dinamički plan: Kod unosa novog materijala na aktivnost, preuzima se i cena materijala.
* Dinamički plan: Dodata mogućnost unosa pridružene aktivnosti (slobodni unos).
* Dinamički plan: Eksport svih aktivnosti u MS Excel, bez obzira na podizvođača.
* Dinamički plan: Realizacija uneta povlačenjem progress bar-a bila je obrisana nakon konverzije
* Dinamički plan: Mogućnost unosa vizuelnih napomena na aktivnost, kroz Gantt Bar ili tablicu u Detaljima aktivnosti.Napomena na aktivnosti
* Dinamički plan: Kod prikaza S krive novca, vrednosti s velikim brojevima nisu bile ispravno prikazane.
* Dinamički plan: Mogućnost animiranog prikaza IFC objekata - za gantogram ili realizaciju - pogledajte video.
* Dinamički plan: Dodata opcija brisanja pridruženih IFC objekata aktivnosti.
* Dinamički plan: Prikaz pridruženih IFC objekata za selektirane aktivnosti u IFC prozoru.
* Reporti: na prozoru za ispis dodata naredba "Email", koja eksportuje odabrani izveštaj u PDF i prikazuje ga (preview). Na upit ga šalje kao dodatak e-mail poruci za odabranog partnera.
* Reporti: Dinamika - Materijal za period - ispisuje šifru materijala i (prosečne) cene materijala s ukupnom vrednosti.

GALA2012 - 20.03.2012.
* Globalno: Kod prijave greške, obavezan je upis aktivnosti koje su prethodile.
* Globalno: Kod nadogradnje, dodata dodatna provera za ftp modul.
* Globalno: Promenjen način preuzimanja baze (protokol) s web-a (kod nove instalacije)
* Globalno: Ako program ne može učitati podatak o registraciji, pokazaće se poruka i program će se zatvoriti.
* Globalno: Stop poruka je mogla zatvoriti program ostalim korisnicima (ako rade preko Terminal servisa).
* Globalno: Prijava greške, popravljanje i prikaz greške uključuju verziju i trenutni projekat.
* Globalno: Neke procedure nisu mogle biti dodeljene u pravima pristupa jer nisu postojale kod izbora.
* Globalno: U pravima pristupa, samo procedure za unos/izmenu/brisanje imaju mogućnost dodeljivanja tih operacija (forme). Za ostale procedure (tablice, pregledi,prozori) te naredbe su neaktivne.
* Globalno: U pravima pristupa nisu radili neki pozivi desnom tipkom.
* Globalno: Kod brisanja zapisa, obavezna polja se ne smeju proveravati(ako se npr. briše oštećen zapis).
* Globalno: Prikaz poruke za unos obaveznih polja (na unos/izmenu).
* Globalno: kod prikaza Stop prozora i izbora opcije "Popravi", program će 2x pitati za potvrdu, jer proces može oštetiti bazu ako svi korisnici nisu zatvorili program.
* Globalno: U pravima pristupa, neke procedure nisu reagovale na zabranu iako korisnicima nisu bila dodeljena prava pristupa za iste.
* Globalno: Sa svih prozora za export u Excel (materijal, podizvođači, predmer ... ) maknuto vidljivo pomeranje prema gore.
* Knjiga normi: značajno ubrzan proces pretrage normi.
* Dokumenti: mogućnost izrade priloga (Word dokument) i automatskog punjenja varijabli (projekti, predmeri i investitori)
* Projekti: Kod unosa nove klasifikacije, ista nije bila odmah aktivna.
* Predmeri: Kod importa podizvođačkih cena iz MS Excel-a, jedinična cena stavke jednaka je zbiru rada,materijala,mašina svih pomoćnih analiza + cene podizvođača
* Predmeri: Kod izmene pomoćne analize, ako je jedinična cena različita od zbira resursa+cene podizvođača, program će pitati za ispravak i nakon potvrde promeniti jediničnu cenu.
* Predmeri: Kod unosa predmera, program ponekad nije prihvatio cenovnik rada.
* Realizacija: Dodate dodatne kolone na tablicu radnih naloga (vrednost rada, materijala, mašina) i realizaciju materijala (šifra).
* Realizacija: kod izmene stavke radnog naloga, ponekad se pojavila poruka o pogrešnom filteru (greška 78)
* Realizacija: Dodata opcija za zabranu unosa radnog naloga s Gantograma (Prava pristupa).
* Realizacija: Kod izmene količine stavke RN, program pita za preračun resursa, i na potvrdu preračunava resurse koji su originalno vezani na realiziranu stavku.
* Realizacija: Kod unosa realizacije pridružene (iz dinamičkog plana) resursi su se računali 2x.
* Realizacija: Kod izbora stavke za građevinsku knjigu, tablica sa stavkama je mogla biti pomerena.
* Reporti: Dodat report Utrošak po mašini za sve planove kumulativno za period
* Reporti: Dodat report Utrošak svih mašina za sve planove kumulativno za period
* Revers alata: Na revers sitnog alata (radnici) dodat filter (Ctrl+Dvoklik) i Aktivni/neaktivni radnici.
* Dinamika: Mogućnost poziva Radnih naloga i s glavnog menija.
* Dinamika: Onemogućeno brisanje aktivnosti i/ili pridruženih aktivnosti za koje postoji realizacija u radnom nalogu.
* Dinamika: Kod problema s učitavanjem aktivnosti, program će prekinuti proces umjesto pokazati STOP poruku.
* Dinamika: Pozivanje trajanja aktivnosti (ako niti jedna aktivnost nije selektovana) prouzročilo je Stop poruku.
* Dinamika: Aktivnost koja se unosi započinje tamo gde završava selektovana (ako je selektovana).
* Dinamika: Promena količine na pridruženoj aktivnosti nije preračunavala trajanje.
* Dinamika: Nakon otvaranja gantograma, aktivnosti koje su skupljene (+) ostaju skupljene.
* Dinamika: Otvaranje IFC datoteke nije pokazalo stablo objekata
* Dinamika: Pomeranje aktivnosti u desno nije bilo moguće ako je današnji dan Nedjelja
* Dinamika: Promena resursa na aktivnosti ažurira trošak aktivnosti. Ako na aktivnosti postoje podizvođači, ništa se ne menja. Ako ne postoje, onda se prvo računa vrednost pridruženih tako da proces ide po pridruženim aktivnostima, sabira vrednost resursa i ažurira vrednost pridruženih. Drugi proces ide ponovno po resursima i zbir iznosa resursa postaje trošak zato što mogu postojati resursi koji su dodati mimo pridružene (nisu vezani na pridružene).
* Dinamika: Promjena količine i cene pridružene aktivnosti kao i unos/izmena/brisanje podizvođača pridruženog aktivnosti ažurira trošak na aktivnosti gantograma. ako postoji podizvođač onda se kao trošak upisuje vrijednost podizvođača, ako ne, onda se kao trošak upisuje vrijednost pridruženih. Naknadna promjena troška je uvijek moguća ručno.
* Dinamika: Ispis realizacije Radnog naloga moguće je pozvati i sa Dinamičkog plana. Dodata dodatna provera (kada plan nije učitan)
* Dinamika: Realizacija Radnog naloga pod nekim uslovima je prebacivala sve resurse materijala i mašina kada se odabere aktivnost koja ima podizvođača.
* Dinamika: Unos/izmena/brisanje pridružene aktivnosti ažurira prihod aktivnosti.
* Dinamika: Pomeranje aktivnosti u levo do zadnjeg levela, spuštalo je aktivnost na kraj umesto na početak levela.
* Dinamika: Pomeranje aktivnosti levo i/ili desno ponekad je promenilo redosled aktivnosti koje su se pomerale.
* Dinamika: Pomeranje aktivnosti u levo koja je jedina u WBS-u, u taj WBS je upisivalo trajaje 0 dana (WBS zapravo postaje aktivnost kada ne sadrži druge aktivnosti).
* Dinamika: Sortiranje kolona je proizvelo neželjen redosled aktivnosti (dinamički plan) tako da je onemogućeno.
* Dinamika: U postavkama dinamičkog plana dodata postavka da u slučaju da postoji 1 pridružena aktivnost, promena količine te pridružene aktivnosti ažurira količinu osnovne aktivnosti.
* Dinamika: Pomeranje cijelog plana za zadati broj dana nije dobro pomirao WBS stavke.
* Dinamika: Kod kopiranja aktivnosti iz OP u gantogram, pa brisanje OP, prouzrokovalo je probleme s pridruženim aktivnostima.
* Dinamika: Kod brisanja aktivnosti program je otvorio sve WBS-ove ako su bili skupljeni.
* Dinamika: Kod pozivanja dodatnih obrada, uvek je ostala učitana zadanja aktivnost iako je neka druga bila fokusirana.
* Dinamika: ponekad se nakon unosa realizacije, pa pozivanja trajanja aktivnosti, trajanje aktivnosti pogrešno izračunalo.
* Dinamika: Kod pridruživanja, zabranjen je izbor aktivnosti s Tab-a Kopiranje (kod poziva Preuzimanje iz OP i kopiranje, Dodatne obrade)

GALA2012 - 08.02.2012.
* Generalno: Pokretanje servisa je javljalo grešku kada je program instaliran u direktorijum čiji naziv sadrži tačku.
* Generalno: Srpski jezik kompletiran i postojeći unosi lektorisani.
* Generalno: Ako je program bio instaliran u putanju koja sadrži razmak, neke ikone se nisu ispravno učitavale.
* Generalno: Otvaranje nekih prozora s Organizatora pa njihovo zatvaranje, fokusiralo je drugi deo programa a ne Organizator.
* Generalno: Kod instalacije klijenta, prozor za upis servera je bio napola skriven.
* Generalno: Definisanje aktivne/neaktivne klasifikacije projekata. Aktivan ili neaktivna klasifikacija projekata
* Organizator: Prošireno područje klasifikacije radi bolje preglednosti
* Projekti: Ubrzano otvaranje Projekata, provera nedozvoljenih znakova prebačena s filtriranja na formu
* Projekti: Mogućnost filtriranja projekata po klasifikaciji samo za tekuću klasifikaciju (bez hijerarhije) - Postavke programa->Ostalo
* Objekti: Dodata pretraga (Ctrl+dvoklik) na tablice Vrste građevina (NKVG) i Objekti
* Odgovorne osobe: Mogućnost dodele odgovorne osobe strukturi preduzeća
* Dinamika: Ispis EVA podataka i grafikona nije radio ispravno.
* Dinamika: Klik na aktivnosti kod preuzimanja iz Operativnog plana, mogao je prouzrokovati prekid programa (STOP poruka).
* Dinamika: Prebacivanje između aktivnih operativnih planova pa otvaranje Gantograma moglo je prouzrokovati grešku s linkovima.
* Dinamika: Brisanje realizacije aktivnosti za 2 različita datuma nije osvežavalo prikaz realizacije na aktivnosti.
* Dinamika: Brisanje novonastale aktivnosti koja je razdvojena nije pokazivalo prethodnu aktivnost (od koje je aktivnost nastala razdvajanjem).
* Dinamika: Kod brisanja aktivnosti u gantogramu, dodata poruka o zabrani brisanja ako postoji realizacija za aktivnost.
* Dinamika: Stanje na dan aktivnosti (za aktivnost koja je već "razdvojena") nije ispravno prikazivalo novu aktivnost (kod razdvajanja 1 aktivnosti)
* Dinamika: Brisanje aktivnosti automatski briše i pridružene aktivnosti.
* Dinamika: Kod izrade gantograma, ukoliko je postojalo više istih mašina, program je javio grešku (stop)
* Dinamika: Dodata mogućnost unosa realizacije na gantogramu pomeranjem procentnog indikatora mišem
* Dinamika: Mogućnost pomeranja gantograma (mišem i PDM proračunom) iako je aktivnost započela.
* Dinamika: Dodata opcija da se započete aktivnosti pomeraju ili ne pomeraju (standardno) kod poziva PDM-a
* Dinamika: Prozor "Dodatne obrade" je mogao biti otvoren skroz smanjen (s visinom i širinom 0 pixel-a)
* Dinamika: Neke naredbe kod prebacivanja podataka iz IFC-a nisu bila deklarisana za prevod, te se zbog toga nisu mogle prevesti.
* Dinamika: Dodata mogućnost upisa količine kod preuzimanja aktivnosti iz OP, kod pridruživanja aktivnosti ili izrade nove
* Dinamika: Pridružena aktivnost se može menjati. Kod promene količine, menjaju se i resursi pridruženi tekućoj aktivnosti.
* Dinamika: Unos realizacije s gantograma (realizacija aktivnosti i realizacija pridruženih aktivnosti) odvojen od realizacije aktivnosti iz OP
* Dinamika: Trajanje aktivnosti je moguće pozvati i za aktivnosti koje su započele.
* Prava pristupa: postojala je mogućnost STOP poruke kod brisanja korisnika iz prava pristupa

GALA2012 - 16.12.2011.
* Globalno: U koliko se (kod provere licence) podatak ne učita iz Standard.ini, program se zatvori umesto da se obriše licenca.
* Globalno: Smanjena mogućnost greške kod brisanja korisnika iz tablice s pravima pristupa i ponovnog otvaranja programa.
* Globalno: kalkulator za preračun norme za jedinicu mere (na knjizi normi, pomoćnim analizama na stavkama predmera, operativnog plana itd.) - dvoklik u polje (slika): Kalkulacija norme
* Globalno: na manjim rezolucijama neki prozori se nisu videli celi.
* Globalno: nadogradnja s web-a preuzima samo novije datoteke.
* Globalno: ako nema prevoda za pojedini jezik, vraća se EN kao default.
* Globalno: Kod setup-a na serveru, program upisuje standardne vrednosti za SQL server, koje se mogu ručno promeniti. Preuzimanja SQL baze s web-a.
* Organizator: Kalendar nije ispravno bio preveden na ostale jezike.
* Projekti: Uklonjena poruka o tome da projekat nije odabran (verzija bez Organizatora).
* Predmeri: kod importa iz Excela, ako je stavka bila definisana kao podstavka (P), a "roditelj" stavke nije definisan (O), opis stavke nije bio dobro prenet (kod izrade situacije).
* Dinamika: ceo modul izmenjen, znatno olakšana izrada planova.
* Realizacija: dodata mogućnost proširivanja vrsta radova i WBS stavki kod izbora realizacije.
* Realizacija: Kod unosa realizacije, program pribraja ili dodaje resurse materijala/mašina. Kod izmene/brisanja realizacije, korisnik treba sam ažurirati količine resursa.

GALA2012 - 04.10.2011.
* Globalno: Upis postavki za GDI objekte nije radio ispravno na x64 Windows-ima.
* Globalno: Registracija AutoCAD/ProgeCAD modula nije ispravno upisivana u registry.
* Globalno: Brojanje aktivnih licenci nije dobro radilo na Windows-ima s neispravnim regionalnim postavkama.
* Projekti: Zabranjen unos znakova kao ",;." u naziv registra.
* Situacija: Ako su na građevinskoj knjizi postojale dokaznice (+) i (-) iste vrednosti, mesečna količina nije bilo dobro izračunata.
* Dinamička analiza(Cube): Prozor se nije mogao rastegnuti preko celog ekrana.
* Radnici: Ostali podaci o radniku (Naslov tablice) nije pokazivao ispravan tekst,ako je korisnik koristio WIndows teme.
* Knjiga normi: scroll nije radio ispravno na računarima s Windows temama.

GALA2012 - 12.07.2011.
* Generalno: Integracija i komunikacija 2D prorama (AutoCAD 2007-2012 i ProgeCAD) sa predmerima i građevinskom knjigom - pogledajte VIDEO.
* Generalno: Nadogradnja više ne koristi HTTP protokol.
* Generalno: Gala servis proverava promenu lokalne IP adrese.
* Generalno: Brisanje podataka iz LOG tablice svakih 30 dana, ako u postavkama nije drugačije definisano.
* Materijali: Dodata opcija za prenos/ažuriranje dobavljača u svim cenovnicima ili bazi. Opcija se pamti u INI datoteci.
* Predmeri: Pod opciju Alati, dodata opcija izrade stavke ili dokaznice iz DWG crteža. Izrada izmera dužine/površine.
* Predmeri: Na Dodatne obrade dodano pomeranje vrsta radova (gore/dole/levo/desno).
* Predmeri: Na dodatnim obradama dodata mogućnost rada sa više monitora - preuzimanje iz knjige normi, MS Office dokumenata, IFC-a i CAD-a.
* Organizacija: Izrada nove aktivnosti (slobodni unos) iz IFC količine, prikazivala je neispravne podatke o stavci operativnog plana (na otvorenoj formi).
* Situacija: Na građevinskoj knjizi(formule) dodata mogućnost izrade izmere (dužina/površina) i spremanja slike iz DWG nacrta (AutoCAD 2007-2012 i ProgeCAD) - VIDEO.
* Situacija: Položaj prozora građevinske knjige i dokaznice (na građevinskoj knjizi) se pamte radi CAD programa.

GALA2011 - 27.05.2011.
* Generalno: Aktivacija, nadogradnja, prijava greške preko interneta ne koriste ODBC konekciju (radi problema s korisničkim pravima), nego Html+php.
* Generalno: ispred poruka iz programa, pokazuje se broj reda iz baze prevoda.
* Generalno: rad putem Terminal service-a ponekad nije zatvarao Gala.exe.
* Generalno: kod restarta programa(Postavke ili promena jezika) bilo je moguće da program uđe u beskonačnu petlju.
* Generalno: Izbor Tab-a Realizacija, kada nema Operativnog plana,ponekad je sakrio vrste radova.
* Generalno: promenena poruka koja obaveštava korisnike da izađu iz programa ako je potrebno izvršiti zadate procese (kod rada putem Terminal servisa).
* Generalno: ponekad je širina kolone u tablici Vrste radova bila 0.
* Registri: Kod brisanja registra i provere za materijal,mašinu ili podregistar, pokazuje se koji zapis onemogućava brisanje.
* Organizator: Dokumenti-Nakon unosa/izmene ili brisanja, prozor se nije pravilno osvežio.
* Predmeri: smanjivanje prozora pa ponovno povećavanje ponekad nije dobro povećalo sve tablice.
* Predmeri: greškom je bilo moguće obrisati stavku predmera za koju je bila napravljena realizacija sa drugim pomoćnim analizama od onih u samoj stavci(mogu se obrisati/dodati na operatvnom planu).
* Realizacija: kod izmene datuma na radnom nalogu, i kod kopiranja radnih sati iz nekog drugog radnog naloga, nisu se ažurirali podaci za "Radni sati ukupno" polje.
* Realizacija: kod kopiranja radnih sati u Radnom nalogu,dodata opcija "Kopiraj i troškove za radnika". Takođe, dodata opcija kopiranja sati za označene(tagovane) radnike (iz više radnih naloga).
* Realizacija: u tablicu za izbor aktivnosti ili stavke (kod realizacije) dodata kolona Oznaka.
* Realizacija: Redni broj lista kod ispisa građevinskog dnevnika nije bio ispravan.
* Dinamika: nakon klika na PDM ili Finansije, neki podaci u tablici levo nisu bili ispravno prikazani.
* Situacija: unos procenta izvedenosti ili brza obrada na građ. knjizi moguća je samo za zadnju situaciju.

GALA2011 - 12.04.2011.
* Generalno: dodato 9 šablona za boju na izbornicima (Ribbon).
* Generalno: na tablice materijala, mašina i stavki predmera dodata mogućnost dodeljivanja više slika.
* Generalno: sortiranje na naslovima tablica nije dobro radilo.
* Generalno: Aktivaciju je pod određenim uslovima bilo potrebno ponoviti.
* Generalno: U globalne postavke (glavni ekran) dodata naredba za brzi izlaz.
* Generalno: Program preveden na Tajlandski jezik.
* Generalno: Dodata opcija za upravljanje logovanjem aktivnosti korisnika (slika ispod). Logovanje aktivnosti korisnika
* Generalno: Kod nadogradnje, brišu se pudvučene datoteke osim RUpdate.exe_ jer je zauzet.
* Generalno: Nadogradnja koristi HTTP umesto FTP protokol.
* Generalno: Reset postavki (u postavkama programa) nije obrisao Gala.ini.
* Generalno: Zabranjena nadogradnja ako se od setup-a promeni jezik (System locale). Kod setupa upozorenje.
* Predmeri: na višestrukom unosu, kod Exporta u MS Excel, program je javljao grešku u učitavanju predmera ako Vrsta radova nije bila odabrana.
* Predmeri: na višestrukom unosu, kod kreiranja dokaznice iz IFC-a, opis stavke je bio skriven.
* Stavke: Kod unosa pomoćne analize "Nenormirani utrošci", program ponekad nije zapamtio izmenu naziva analize.
* Organizator: naredbe za projekte i Email vraćene na naslov modula (Projekti i Email).
* Organizator: Na unosu za dnevnik podešen razmak polja, kao i prikaz boje u tablici kategorija dnevnika.
* Realizacija: Ukupan broj radnih sati nije pokazivao dobar zbir (na formi radnog naloga).
* Realizacija: Na Cube pregledima sortiranje po predmeru nije bilo uključeno.
* Realizacija: Unos realizacije (radni nalog) bez prethodnog odabira predmera, nije upisivao cenu materijala i/ili mašine.
* Realizacija: na unos radnih sati (karnet) dodata cena sata rada, za slučaj kad se cena sata radnika promeni.
* Realizacija: Dinamička analiza - Cube - Upit na bazu nije osvežio prikaz.
* Realizacija: Kod unosa realizacije podizvođača, automatski se otvara prozor za odabir podizvođača.
* Realizacija: Kod unosa realizacije podizvođača, dodate naredbe Prethodna/Sledeća.
* Finansije: Uplate (na rasporedu plaćanja) nisu pokazivale tačne podatke.
* Finansije: Kod odabira dokumenta, vidljiv je i broj situacije.
* Finansije: Finansijski pregled prikazuje mesec situacije ili oznaku računa.
* Skladište: na otpremnice dodato kreiranje računa (po cenama iz baze materijala).
* Skladište: rešen problem šifre kod unosa vozila kao skladišta.
* Skladište: Dodato sortiranje na ulazno skladište (međuskladišnica) - po izlaznom je sortirano odabirom skladišta.
* Skladište: Ako nema tpredmera za projekat, ažuriranje skladišta je javljalo grešku.
* Skladište: Dodato ažuriranje skladišta(unos/izmena/brisanje) na glavni prozor.
* Reporti: Na realizaciju radnih sati dodat ispis Radni sati za period - kumulativno sa satnicom.
* Reporti: Finansijski ispis - dodato gradilište.
* Reporti: optimalizovan ispis (zaobiđen "flicker" prozora nakon ispisa).
* Reporti: Poboljšan ispis predmera (položaj jm, cene,količine i iznosa je ostajao na prethodnoj stranici kada je opis prešao na drugu.

GALA2011 - 24.02.2011.
* Generalno: program kompajliran sa zadnjom verzijom programskog jezika Clarion (7.3).
* Generalno: radi lakšeg održavanja, program podeljen u DLL-ove.
* Generalno: ista verzija programa koristi se za sve jezike (latinica,ćirilica,ruska ćirilica itd.)
* Generalno: program preveden na Ruski i Makedonski jezik.
* Generalno: brojna interna poboljšanja i optimalizacija rada.
* Situacija: Export situacije u MS excel (prva stranica i predmerni dio). Export i import situacije u MS Excel
* Situacija: Import situacije iz MS Excel-a (situacija koja je exportovana kroz Galu) - predmerni dio.
* Dinamika: na izmenu aktivnosti u Gantogramu dodate naredbe Prethodna/Sledeća.
* Dinamika: Mogućnost unosa prethodnika (ili više njih odvojenih s ;) kroz tablicu u Gantogramu. Linkovanje aktivnosti
* Dinamika: Mogućnost unosa jednog ili više prethodnika kroz formu Izmena aktivnosti.
* Dinamika: U postavkama dinamičkog plana, kolona Ostvareni prihod je uviek bila uključena (prikaz).
* Reporti: dorađen izveštaj za realizaciju podizvođača.

GALA2011 - 17.12.2010.
* Dokumenti: mogućnost skeniranja ili otvaranja slike s web/digitalne kamere i pridruživanje projektu/predmeru/investitoru
* Organizator: Beleške se ne prikazuju ako se u programu ne koristi Outlook
* Predmeri/Organizacija: Dodat tab Pomoćne analize. Drag/Drop iz knjige normi, s preračunom cene stavke. Ažuriranje resursa. Drag drop from database
* Predmeri/Organizacija: Kod importa IFC datoteke, importuju se podaci o Projektu, spratovimaa, gradilištu, kao i neki specifični podaci za čeličnu konstrukciju
* Predmeri/Organizacija: dodat izračun vrednosti IFC objekata za označene nivoe ili objekte
* Predmeri/obrade: Unos dokaznice (desni klik na tablicu dokaznica) je bio aktivan iako nije bila selektovana stavka
* Predmeri: kod brisanja stavke, ako postoji više predmera, selektovan je bio prvi predmer
* Predmeri: Import iz Excel-a nije importovao sve stavke ako su (u Excel-u) postojali podaci u koloni H
* Predmeri: mogućnost povećanja područja stavke (Obrade) s mogućnosti upisa/izmene opisa
* Predmeri: Desni klik (Paste) nije radio ispravno na tehničkom opisu vrsta.
* Stavke predmera: popravljena greška kod rada s dokaznicama (ponekad je opis stavke bio promenjen)
* Organizacija: mogućnost unosa postojećih WBS stavki (drag&drop). Ako je pritisnut Ctrl, prenosi se odabrana WBS stavka, u suprotnom celo drvo (ako postoji).
* Organizacija: Trošak na aktivnosti se nije dobro računao, ako je promenjena vrednost podizvođačke količine
* Dinamika: desni klik na Gantogramu je radio samo ako je kliknuto na aktivnost,umesto i ako se klikne bilo gde u područje gantograma.
* Dinamika: uz ispis gantograma na 1 stranicu, dodat ispis na više stranica
* Realizacija: u realizaciju stavke za građevinsku knjigu, dodata mogućnost unosa više formula. Mogućnost drag/drop prethodnih formula (sve ili pojedina).
* Situacija: prenos VTR stavki (pod određenim uslovima) nije dobro renumerisao nove stavke, tako da ispis stavki nije bio po redosledu kao u predmeru
* Građevinska knjiga: mogućnost dodeljivanja slike (za dokaznicu) s web kamere/skenera/digitalne kamere
* Građevinska knjiga: Drag/drop formula iz realizacije prenosi više formula, ako su unete u realizaciji
* Izveštaji: Na 3 izveštaja se ispisivala reklama iako je kupac kupio program bez te opcije.
* Izveštaji: izveštaj "Evidencija radnog vremena - pojedinačno - prazni list" nije ima upisan ispravan put

GALA2011 - 02.11.2010.
* Generalno: GALA2011 - Analiza vrednosti(EVA) + vizelno planiranje. Earned value analysis
* Generalno: Interfejs programa preveden na srpski jezik.
* Organizacija: dodeljivanje aktivnosti WBS-u iz IFC modela. Kreiranje nove aktivnosti s količinom iz IFC modela, korišćenjem norme ili slobodnog unosa. Drag/Drop metoda ili klik.
* Organizacija: automatska izrada WBS stavki iz spratova IFC modela (opcija).
* Organizacija: dodato prilagođavanje radne površine (podela ekrana)
* Dinamički plan: Vizuelni prikaz na IFC modelu, za osvetljene ili selektirane aktivnosti. Gantt chart and IFC - visual plan
* Dinamički plan: Prikaz i označavanje aktivnosti s IFC modela (klik na pojedini IFC objekat).
* Dinamički plan: Označavanje današnjeg dana, označavanje početka i završetka projekta kod klika na PDM proračun.
* Generalno: kod instalacije klijenta, program preuzima podatke o SQL konekciji sa servera
* Generalno: zbog problema sa licencama (u višekorisničkom radu), iste su prebačene u SQL bazu
* Generalno: Prava pristupa po procedurama prebačene u SQL bazu - NAPOMENA: svaki korisnik mora imati svoje korisničko ime i password
* Generalno: Kopiranje prava pristupa za odabranog korisnika
* Generalno: Obavezne procedure se automatski dodeljuju svakom novom korisniku (do izrade novog korisnika za pristup programu)
* Generalno: slanje obaveštenja o zahtevu za aktivaciju odvija se sa web-a umesto slanja Email-a
* Generalno: U postavkama programa, "Provera baze" proverava sve tablice
* Izveštaji: Dodat izveštaj Resursi po aktivnostima (na Operativnom planu)
* Predmeri: na višestrukom unosu stavki (Dodatne obrade) dodat eksport u MS Excel
* Predmeri: na višestrukom unosu (Dodatne obrade) Omogućen drag&drop označenih stavki (ili pojedine) u MS Excel (u istom prozoru)
* Predmeri: import IFC datoteke nije radio ako je naziv datoteke sadržao znakove kao "(", ")", "<" itd.
* Predmeri: Kod izrade novog predmera,naslov dokumenta se mora upisati.
* Radni nalozi: import realizacije iz Excel-a (bez podizvođača) upisivao je prazan slog u tablicu podizvođača
* Građevinska knjiga: Kod prenosa dokaznica, iste je moguće filtrirati po projektu, ili prikazati sve dokaznice (Tab "Sve").
* Građevinska knjiga: Dodat prenos dokaznica (u građevinsku knjigu) Drag&Drop metodom, sa svih 5 Tab-ova.
* Projekti: PDV se mora odabrati iz tablice, bilo da ima vrednost ili je 0
* Radnici: Na pregled/obradu radnika dodat filter po kvalifikacijama

GALA2010 - 06.08.2010.
* Generalno: mogućnost promene servera za download nadogradnje
* Generalno: optimalizovana radna memorija (zauzeće RAM-a), i popravljena greška povremenog prekida programa (crna pozadina)
* Generalno: zbog dojava virusa, odustali smo od kompresovanja izvršnih datoteka
* Organizacija: Spajanje/Odspajanje/Razdvajanje aktivnosti moguće i nakon što su aktivnosti dodeljene WBS-u, s time da nove aktivnosti treba ručno dodeliti WBS stavci
* Organizacija: pozivanje dinamičkog plana iz organizacije nije bilo moguće kada je bio aktivan TAB "Aktivnosti koje nisu dodeljene"
* Organizacija: na aktivnosti može biti planirano više podizvođača
* Radni nalozi: pod određenim uslovima, prikaz vrednosti radnih sati nije radio dobro
* Radni nalozi: unos realizacije rada mašina, pa brisanje istog, javljalo je grešku u tablici "Mašine na gradilištu" u građ. dnevniku
* Radni nalozi: na stavke radnog naloga omogućen unos realizacije više podizvođača za tekuću aktivnost
* Izveštaji: dodata 4 nova izveštaja za evidenciju radnog vremena

GALA2010 - 19.07.2010.
* Generalno: Import predmera, materijala, podizvođača, radnika iz MS Excel-a značajno ubrzan (500 stavki za 7-8 sekundi)
* Generalno: Dodata vremenska prognoza s mogućnosti arhiviranja i ispisa (Poziv na meniju Globalne, Organizacija i Dinamički plan)
* Generalno: Uz export/import materijala u MS Excel, dodat export/import mašina i radnika (Meni Matične->Baza mašina i radnika)
* Radnici: Označavanje (tagovanje) radnika, export označenih
* Predmeri: kod kopiranja predmera (Meni Globalne->Kopiranje) dodat prikaz cele stavke koja se kopira
* Dinamički plan: mogućnost unosa troška s aktivnosti (gantogram)
* Dinamički plan: klik mišem na aktivnost u tablici ili na područje gantograma, pomera Bar u vidljivo područje. Klik na Bar nema efekta.
* Dinamički plan: greška kod spremanja baseline-a kada je aktivnost bila pomerena izvan početka/završetka projekta
* Situacija: Kod izrade prve situacije, prenos rabata/bonusa/depozita sa predmera (prenos sa situacije na situaciju postoji od pre)

GALA2010 - 07.07.2010.
* Generalno: kod preuzimanja nove verzije, prikazuje se indikator trajanja
* Predmeri: Import iz MS Excel datoteke u predmer nije radio ako se Sheet nije zvao "Sheet1"
* Operativni plan: prikaz aktivnosti za stavku OP nije ponekad dobro radio (osvežavanje prikaza)
* Organizacija: dodato polje Trošak (aktivnosti)
* Organizacija: unos aktivnosti otvara forme s resursima, trajanjem i datumima početka/završetka
* Dinamički plan: poziv naredbe Finansije automatski prikazuje finansijske kolone u tablici, bez obzira da li su uključene u postavkama

GALA2010 - 29.06.2010. - Svi postojeći korisnici koji imaju sklopljen Ugovor o održavanju (ili novi korisnici), IFC 3D modul dobijaju besplatno.
* Generalno: dodat prevod na Crnogorski jezik
* Generalno: Kalkulator nije prenosio (u polje iz kojeg je pozvan) količine veće od 1000
* Generalno: Gaeb eksport i import uključuje i dokaznice sa stavke predmera, te IFC projekte
* Stavke: na dokaznicu dodata polja količina, dubina/visina, širina, broj komada
* Stavke: Uz mogućnost rada s dokaznicama s forme stavki, dodat poziv procedure i na desni klik (na tablici stavki)
* Stavke: Na višestrukom unosu stavki dodata opcija podele ekrana (levo/desno/gore/dole)
* Predmeri: na višestruki unos stavki (Dodatne obrade) dodata mogućnost otvaranja MS Office dokumenata (MS Excel, MS Word, PS Project) i drag&drop ili kopiranje i ubacivanje u stavke, rad sa 3D IFC modelima (kreiranje stavki,dokaznica, izračun količine za objekat (Zid, greda, stup, prostor,ploča ...) za trenutni sprat ili ceo objekat, prikaz layer-a(slojeva) objekata, npr. zid: opeka,izolacija,maltera) sa debljinom istih, prikaz odabranog objekta po spratu ili projektu (npr. prikaz samo zidova) itd. Rad sa IFC 3D modelima. Programi kao Autocad Revit, Graphisoft ArchiCAD, Tekla, Nemetshek AllPlan - imaju mogućnost spremanja projekta u 3D modelu. Zbog toga smo napravili povezivanje svih vodećih CAD programa s programom GALA, na način da je povezivanje napravljeno na "prirodan" način, odnosno da se CAD projekt(i) mogu otvoriti u istom prozoru u kojem je predmer, te komunicirati sa stavkama. IFC modeli sadrže podatke o svakom elementu (zid, greda, stup, ploča, prostor, krov, stepenice, vrata, prozori itd.) i to njihove dužine, širine, površine sa i bez otvora, volumene sa i bez otvora itd. IFC model Zbog toga smo napravili mogućnost prikaza količina po tipu elementa (npr. zid) za tekući sprat ili sve spratove, prikaz svih elemenata za sprat ili projekat, prikaz različitih elemenata po spratu ili projektu (samo zidovi sa stupovima i serklažima) itd. Klikom miša program sumira iste tipove vrednosti te je tako izrada dokaznice ili stavke predmera u prvom redu tačna, a o brzini ćemo reći da je kompletan predmer prosečne porodične kuće moguće napraviti za desetak minuta.

GALA2010 - 19.04.2010.
* Generalno: Ažuriran sistem pomoći na trenutnu verziju
* Predmeri: Pomoćne analize se unutar stavke renumerišu (u opisu) radi izbegavanja analize sa istim nazivom. Isto je sa pomoćnim analizama na operativnom planu.
* Predmeri: kod exporta u GAEB format, a u koliko je naziv projekta bio manji od 8 slova, podatak nije bio ispravno upisan.
* Građevinska knjiga: Unos izvedene količine, pa pritisak na Enter, nije izračunao vrednost situacije. Potrebno je pritisnuti na OK
* Građevinska knjiga: brzi unos (količina ili kumulativa) pa izlaz pritiskom na X, nije preračunao vrednost situacije
* Reporti: Građevinski dnevnik - ispis pod nekim uslovima nije bio dobar
* Reporti: ispis mesečnog prihoda i rashoda sa dinamičkog plana - proširene kolone
* Dinamika: ubrzan izračun prihoda/rashoda po mesecu, popravljena greška kod zadnjeg neradnog dana u mesecu

GALA2010 - 10.03.2010.
* Generalno: Ukoliko nije bio odabran predmer, nego se prešlo na OP i na aktivnosti unosio materijal, program je javljao grešku vezano za cenovnik. Na izmeni materijala računao se faktor stavke sa predmera (koji je bio 0) umesto sa stavke OP
* Materijali: Materijal je bilo moguće spremiti bez šifre
* Materijali: Drag/drop materijala u registre upisuje novi registar na sve cenovnike i u bazu materijala (do sada je upisivao samo u trenutni cenovnik)
* Organizator: Na pregled potrebnih resursa, dodat dodatni tip grafikona (slika) Izveštaji za resurse
* Organizator: nakon konverzije ili reset-a postavki, položaj email poruka nije bio dobar
* Organizator: Ispravljen prikaz grupa na pregledu resursa (prikaz broja radnika) - na jezicima osim hrvatskog
* Organizacija: Prethodna/Sledeća stavka je učitavala i stavku koja ima realizaciju ako je ista bila prva ili zadnja unutar WBS-a
* Organizacija: Export aktivnosti (za podizvođača) u MS Excel-a ispisuje i naziv opisne stavke (ako je različit od aktivnosti)
* Organizacija: Preuzimanje aktivnosti u WBS stavku premešteno sa spoljnog na isti prozor
* Predmeri: Dodat import i export u GAEB XML format (www.bvbs.de). Time je omogućen import predmera iz Autocad-a, Archicad-a, odnosno komunikacija sa programima sa slike:
* Predmeri : Eksport i import predmera u MS Excel uključuje i eksport opštih uslova (tehnički opis) (primer predmera: C:\GALA\Template\Import Predmera sa teh. opisom.xls)
* Predmeri: Eksport predmera u MS Excel uključuje i stavke bez količine ili cene ili oboje
* Predmeri: Import stavki iz MS Excel-a opisne stavke (podstavke) podvlači ispod opisne
* Predmeri: Export podizvođačkih stavki u MS Excel-a ispisuje i naziv opisne stavke (ako je različit od podizvođačke stavke)
* Organizacija: dodavanje aktivnosti u organizaciju vodi brigu o opisnim stavkama na način da "podvlači" aktivnosti opisne stavke. Isto je sa stavkama koje imaju više aktivnosti (analiza). U Gantogramu se stavke jasno razlikuju od aktivnosti.
* Skladište: Dodat proces koji svodi stanje skladišta na 0. Za višak se kreira izdatnica, za manjak prijemnica.
* Situacija: Na izveštajima (predmerni dio) popravljena mogućnost ispisa razlike u valuti (u odnosu na vrednost situacije)
* Reporti: dodat izveštaj - ispis vrste radova (unutar predmera)

GALA2010 - 13.02.2010.
* Generalno: Izveštaji na nivou firme - potrebe za satima po tipu radnika, za broj radnika, materijal, mašine po satima i broj mašina Izveštaji za resurse
* Postavke: Backup MSSQL baze se odrađuje u C:\GALA\Datoteke\Backup\ direktorijum na serveru
* Stavke: Pomeranje prema gore nije dobro radilo, ako unutar vrste postoje opisne stavke (podvučene)
* Stavke: Omogućeno premeštanje stavki (unutar vrste) drag&drop metodom Premeštanje stavki drag & drop
* Stavke: Omogućeno premeštanje podvučenih stavki unutar istog roditelja
* Stavke: Unos dodatne opisne stavke (koja nije podvučena već se nalazi unutar stavke kao norma) nije moguće ako postoji OP ili situacija
* Stavke: Naredba(Button) Unos pod određenim uslovima nije bila uviek vidljiva
* Reporti: Premeštanje reporta (gore/dole) nije radilo dobro
* Materijali: eksport/import materijala u MS Excel, pri čemu se ažurira baza materijala i svi cenovnici. Primer Import datoteke se nalazi u C:\GALA\Template\ImportMaterijala Primer.xls. Obavezna polja: Šifra i naziv materijala.
* Generalno: kod instalacije klijenta, share-ovani direktorijumi se ne učitavaju odmah, nego na poziv. Mogućnost ručnog upisa serverskog direktorijuma.
* Cjenici: U cjeniku materijala i bazi materijala omogućen premještaj ili dodjeljivanje registra drag & drop metodom Export-import materijala u Excel
* Reporti: dodati izveštaji za ispis resursa za period, ispis odabranog resursa po danima, ispis svih resursa za odabrani datum
* Reporti: U preview-u izveštaja nije bilo moguće eksportovati izveštaj
* Reporti: Popravljeno sortiranje stavki na izveštaju Građevinska situacija - razlike količina
* Reporti: Ispis stanja skladišta nije radio po određenim uslovima
* Radni sati: kod unosa radnih sati (više korisnika istovremeno) program je ponekad javljao grešku u učitavanju radnika

GALA2010 - 25.01.2010.
* Projekti: mogućnost arhiviranja projekata - na projektu (izmena) isključiti Aktivni
* Skladiše: na pregledu skladišta, inicijalno postavljen prikaz samo aktivnih i standardnih skladišta, ubrzan prikaz stanja
* Organizator: mogućnost ne korišćenja Microsoft Outlook email-a (Postavke programa)
* Organizator: Nakon unosa novog projekta, novi projekat nije bio selektovan
* Organizator: Na poslovne partnere i projekte dodat prikaz finansija (računi i situacije)
* Organizator: Sa poslovnih partnera (ili kontakt osoba) omogućeno slanje emaila
* Organizator: Ubrzan pregled projekata (optimalizovano izračunavanje kolone Ugovoreno)
* Organizator: Na projekte dodat grafikon koji prikazuje stanje projekta (crveno/zeleno) na osnovu izvedeno/utrošeno
* SItuacija: kod izrade situacije, program prenosi rekapitulacije (bonuse, popuste ...) s prethodne situacije (opcija)
* Situacija: kod ažuriranja građevinske knjige, dodata mogućnost upisa mesečne vrednosti, pri čemu se izračunava mesečna i ukupna količina
* Računi: Broj dokumenta se odbrojava na osnovu tipa dokumenta (Račun, Račun za avans ...) i tekuće godine
* Generalno: na sva polja za unos, na desni klik dodate naredbe Kopiraj/Iseci/Ubaci
* Operativni plan: kod izrade op. plana, opis stavke se spaja sa opisima opisnih stavki i aktivnosti (kada je stavka opisna)
* Radnici: Tablica radnika se nije osvežavala nakon ažuriranja ostalih podataka (liječnički itd.)
* Radnici: U tablicu radnika dodato polje Aktivan, omogućeno filtriranje
* Organizacija aktivnosti: Kod izmene, dodane naredbe Sledeća/Prethodna aktivnost. U koliko postoji realizacija, aktivnost se preskače.
* Građ. knjiga: Kod izmene građ. knjige, dodate naredbe Sledeća/Prethodna stavka.
* Skladište: kada za odabrani projekat nije postojala narudžba, checkbox "Samo tekući plan" nije ispravno filtrirao podatke na narudžbama
* Generalno: Dodat PIB (u podacima o licenci - na korisnika programa, i na poslovne partnere)
* Generalno: u verziji bez organizatora, na projekte vraćena pretraga i ubrzano filtriranje klasifikacije
* Situacija: omogućena izmena vrednosti ugovorenog PDV-a
* Reporti: na sve finansijske izveštaje dodat PIB
* Reporti: na sve ispise radnih sati (karneta) dodato sortiranje po datumu
* Dinamička analiza : Šabloni dodati na levu stranu radi bržeg pregleda
* Organizator: (Projekti) Ubrzano filtriranje projekata za odabranu klasifikaciju
* Organizator: (Projekti) Kolone Izvedeno, Utrošeno, Obračunato su odmah vidljive i ažuriraju se na svaku izmenu predmera, radnog naloga, situacije
* Dinamika: ubrzano otvaranje gantograma, finansijske kolone se ažuriraju na zahtev (klik na "Finansije")
* Dinamika: prikaz gantograma po danu, nedelji ili mesečno je standardno uključeno
* Dinamika: ukoliko je uključena opcija "Upit za tip veze" u postavkama dinamičkog plana, otvara se i upit za odlaganje linka
* Dinamika: ubrzano učitavanje S-krivih
* Organizator: Kod Arhiviranih poruka, direktorijumi iz Outlooka se nisu dobro učitavali
* Kopiranje predmera: Kopiranje vrste bez stavki
* Kopiranje predmera: Mogućnost brisanja vrste koja nema stavke ili podvrste; Mogućnost brisanja stavke (desni klik)
* Projekti: Izmena naručioca na projektu ponovno omogućena (bila je zabranjena), s time da se menja naručilac na predmerima, ali ne i na postojećim situacijama (novi naručilac se upisuje kod izrade nove situacije).
* Stavke: Na desni klik dodato pomeranje stavki (stavke predmera)

GALA2010 - 14.12.2009.
* Novi modul: GALA Organizator - Projekti, Email (Outlook), Dnevnik, Zadaci, Kalendar, Beleške, Dokumenti, Partneri)
* Projekti: za odabrani projekat, mogućnost prikaza ugovorenih predmera, Op. planova, situacija
* Projekti: prikaz Ugovoreno, izvedeno, utrošeno, obračunato
* Projekti: sortiranje,grupisanje,premeštanje kolona Projekti
* Email: Email iz Outlook-a (2003 ili 2007) sa svim funkcijama (Šalji, primaj, odgovori, prosledi ..) sa mogućnosti dodavanja email-a u dnevnik ili zadatke Email modul
* Dnevnik: neograničen broj kategorija, unos baziran na organizacionoj strukturi preduzeća
* Zadaci: kategorije, partneri, odg. osoba, projekat. Unos/pregled baziran na pravima pristupa (Zadaci u organizatoru) Zadaci
* Kalendar: vizuelni pregled zadataka dnevno/nedeljno/mesečno sa filterima po kategorijama i odg. osobama Kalendar
* Beleške: interni vizuelni zapisi vezani za trenutno logovanog korisnika, nisu vidljivi nikome drugome Beleške
* Dokumenti: sva dokumentacija na jednom mestu, razvrstana po 8 osnovnih kategorija sa projekata + neograničen broj podkategorija za Projekat, Predmer, Investitore Dokumenti
* Partneri: Povezanost sa Dnevnikom i zadacima, slanje email-a.

GALA2009 - Izmene do 05.11.2009 - Odmah raspoloživo za nadogradnju
* Generalno: dodata organizaciona struktura
* Norme: Izmena vrste radova nije osvežila novi naziv. Dodata izmena i na dvoklik.
* Stavke: Ukoliko nema pomoćnih analiza, obračun stavke mora biti slobodni
* Utrošnica: pod određenim uslovima ispis utrošenog materijala nije dobro prikazan

GALA2009 - Izmene do 24.09.2009 - Odmah raspoloživo za nadogradnju
* Generalno: Za sve procese definisani jednoznačni prozori (kopiranja, upisivanja, prikaz kod čekanja nad obradama itd.)
* Generalno: Za kritične greške u programu dodat prozor sa mogućnosću kopiranja opisa greške. Tekst greške se ujedno zapisuje u Log.txt na serveru.
* Generalno: Ugrađeni šabloni koji pamte širine kolona za sve tablice u programu - po pojedinom korisniku
* Generalno: Postavke short datuma (iz Windows postavki) se proveravaju u registry-u i moraju biti u formatu dd.MM.yyyy
* Generalno: logotip se nije ispravno učitavao kod ispisa u editor
* Generalno: Odabir printera koji nije standardni (kod ispisa) nije radio ispravno
* Projekti: Na projekte (desni klik) dodate nove naredbe (Info, dokumenti, predmeri)
* Projekti: Investitor se ne sme menjati na projektu ako postoji predmer (jer se ID investitora upisuje u druge tablice) - alternativa: kopiranje predmera
* Projekti: dodata mogućnost izrade projekta sa nultom stopom PDV-a
* Situacija: Na utrošnicu dodat proces: Upis količina za knjigovodstvo (iz planiranih količina)
* Situacija: Kod unosa nove situacije vrednost Ukupno kumulativno se nije upisivala, nego tek kod izrade knjige.
* Građ. knjiga: overena količina se prepisuje sa izvedenom količinom, ako se izvedena količina menja
* Stavke predmera: Oznaka stavke kod unosa stavke (ako postoje opisne stavke - podvučene) nije dobro odbrojavao - isto kod višestrukog unosa
* Stavke predmera: Prenos resursa na formi stavke nije upisivao tip radnika ako ga nema u normama, što je stvaralo problem kod spremanja baseline-a u dinamičkom planu
* Stavke predmera: Prenos resursa nije prenosio resurse materijala i mašina za sve analize ukoliko se kod prenosa odabrala analiza koja ima pomoćne analize
* Stavke predmera: ukoliko postoji više realizacija za stavku (analizu) kod renumeracije (sa predmera) program je javljao grešku za svaku analizu koja ima realizaciju - dovoljno je jednom
* Stavke predmera: Pod određenim uslovima stavka predmera nije dobila oznaku da je normirana (Unos stavke -> prekid sa unosa iz knjige normi -> unos nenormiranog utroška -> prenos resursa
* Stavke predmera: Kod upisa tipa podizvođača, program je za opisne stavke (koje imaju uvučene stavke) kreirao dodatnu podstavku, što je stvorilo problem kod izrade građ. knjige.
* Mrežni plan: Ako je jezik Srpski, nema potrebe ulaziti u prevod postavki za grafikone (finansijski i s-krivulje) - ubrzano učitavanje
* Mrežni plan: dodate ikone na gantogram (Gantt bar)- na svaku aktivnost (Gantt bar) moguće je dodeliti do 6 ikona. Ikone se nalaze unutar gant-a, a odabrane kolone izvan.
* Mrežni plan: Izveštaji su podeljeni u ispis/pregled resursa i ispis gantograma (poziv iz menija i na desni klik)
* Mrežni plan: dodato Stanje na dan samo za tekuću aktivnost
* Reporti: Ispravljen prikaz iznosa na situacijama koje imaju stopu PDV-a različitu od one koja je trenutno na projektu
* Reporti: Dodat izveštaj- Realizacija od datuma do datuma - ispis utrošaka i zarade za izabrani period
* Reporti: import izveštaja se može odraditi i sa klijentskog računara
* Reporti: dodata 4 izveštaja za ispis naknada radnika (za op. plan ili projekat, svi radnici i po radniku)
* Reporti: dodata 3 izveštaja za ispis analize stavke - za količinu 1 (normativno i preračunato) i za ukupnu količinu

GALA2009 - Izmene do 06.08.2009.
* Generalno: Jezički modul je kompletno redizajniran i podržava do 30 jezika (uključujući i ćirilično pismo)
* Generalno: Aplikacija je kompletno prevedena na Engleski jezik
* Generalno: Ažurirana datoteka pomoći, napravljeni novi video filmovi
* Generalno: Procesi oko nadogradnje se beleže i zapisuju u datoteku
* Generalno: Logotip se može odabrati jedino iz \\Server\Gala_Software\Images\ direktorijuma
* Generalno: Skin-ovi se mogu odabrati jedino iz \Gala\Images\ direktorijuma (lokalno)
* Generalno: Prenos opisnih stavki u OP i situaciju (pomoću VTR naredbe) nije uvek dobro prenosio oznaku stavke
* Generalno: Nakon backup-a, u koliko je definisana email adresa (u postavkama programa) šalje se obaveštenje na taj email
* Generalno: Novi kalendar u Office2007 stilu
* Projekti: Omogućena promena stope PDV-a iako postoji situacija
* Predmeri: Kod renumeracije stavki, "podvučene" (opisne) stavke se preskaču
* Predmeri: Kod kopiranja predmera ili vrste radova (sa stavkama) opisne stavke se nisu dobro kopirale
* Predmeri: Kod višestrukog unosa stavki tip radnika se nije upisivao u pozicije rada (ako nije bio upisan na pozicijama u knjizi normi) - potrebno radi spremanja baseline-a u MP
* Predmeri: Na tablicu stavki predmera dodate kolone rad, materijal i mašine (jedinično i ukupno)
* Izveštaji: Izveštaj Standardni predmeri - slovima nije ispisivao vrednost slovima pod određenim uslovima
* Situacija: Na standardnim izveštajima ispis rekapitulacije PDV-a ukoliko se ispisuju situacije koje sadrže različite stope (rekapitulacija PDV-a se ispisuje u predmernom delu)
* Situacija: Na tablicu građ. knjige dodate kolone Količina po predmeru, Overeno i overeno ukupno
* Situacija: Na formi građ. knjige overena količina se ne ažurira automatski, ali vizualno pokazuje razliku u odnosu na izvedenu
* Operativni plan: Zabranjeno brisanje plana ako postoji radni nalog, realizacija rada(karnet), realizacija materijala ili realizacija mašina
* Mrežni plan: Nakon razdvajanja aktivnosti (stanje na dan) i razdvojene aktivnosti (one koje su 100% gotove) postaju delom WBS-a (Summary bar-a)
* Mrežni plan: Dodat finansijski prikaz po stavkama, WBS-ovima i projektu (planirani trošak, ostvareni trošak, preostali trošak, planirani prihod,ostvareni prihod, preostali prihod,% izvršenja)
* Mrežni plan: Dodat finansijski prikaz po WBS-ovima s grafikonom
* Mrežni plan: Kolone finansijskih podataka mogu biti vidljive uz aktivnost (u gantogramu)
* Mrežni plan: Otvaranje spremljenog baseline-a omogućeno direktno iz pregleda S-krive
* Mrežni plan: U svim histogramima moguće je u isto vreme videti rane i kasne datume
* Mrežni plan: Na prikazu S-krivih, tablica može biti skrivena
* Mrežni plan: Optimalizovan prikaz svih S-krivih
* Radni nalozi: Kod izbora stavke radnog naloga, dodat prikaz gotovosti (u %) ukoliko se aktivnost nalazi na mrežnom planu
* Radni nalozi: Ako je aktivnost prekretnica, izbor aktivnosti za realizaciju nije moguć
* Radni nalozi: Ako aktivnost koja je izvođena nije bila odabrana (osvetljena) a pritisnut je "Izbor", program je pokazao grešku da aktivnost ne postoji
* Revers alata: U pregled izdatog alata po radniku dodata ikona koja indicira da je za radnika izdat alat
* Revers alata: Mogućnost automatskog zaprimanja alata bez prethodnog zaprimanja na skladište
* Skladište: Dodat pregled materijala po svim skladištima sa stanjem materijala
* Skladište: Na materijal (Osnovni šifrarnik), materijal na skladištu, te svih 5 skladišnih dokumenata dodat pregled materijala po skladištu
* Skladište: Pod određenim uslovima ulazno skladište na međuskladišnici se moglo obrisati
* Skladište: Optimalizovan prikaz kartice za materijal

GALA 2009 - verzija od 08.06.2009.* Generalno: U postavkama Windowsa potrebno je imati podešenu veličinu slova (DPI) na standardno
* Generalno: Eksporti se nisu mogli odraditi ako je u datoteci bio znak "\" ili "/"
* Situacija: Uz unos ugovorenog iznosa na projektu, omogućen unos iznosa i na situaciji
* Reporti: dodat izveštaj Građevinska situacija - sve stavke u predmernom delu - rekapitulacija po vrstama
* Mrežni plan: mogućnost "razdvajanja" aktivnosti u gantogramu na način da za zadati datum program započete aktivnosti definiše kao 100% gotove i za preostalu količinu napravi novu aktivnost u istom redu.
* Mrežni plan: S-kriva se ne može pozvati za projekte koji traju manje od 10 radnih dana
* Mrežni plan: S-kriva (kasni datumi) se nisu dobro pokazivali pod određenim uslovima
* Mrežni plan: U sve histograme dodate vrednosti po danu
* Mrežni plan: mogućnost unosa realizacije direkno na aktivnost, preskačući izmenu
* Mrežni plan: WBS stavke (kao i projekat) imaju sledeće podatke u tablici, početak (projekta ili WBS stavke),završetak,trajanje,radni dani, neradni dani
* Mrežni plan: Dodati opisi aktivnosti uz gant (korisnik može odabrati od kojih se kolona iz tablice sastoji taj opis, sa mogućnošću pozicioniranja levo, u sredini, desno)
* Mrežni plan: Stanje na dan radi na način da se trajanje nove aktivnosti odredi prema izvršenju aktivnosti iz koje je nastala.
* Mrežni plan: S–krive se pokazuju za aktivnosti koje imaju baseline, a ako neka aktivnost nema, pokazuje se poruka
* Mrežni plan: Mogućnost prikaza samo S-krive (bez tablice)
* Mrežni plan: Na S-krivama dodat trend - zelena linija se nastavlja nakon zadnjeg dana realizacije po preostalim (plavim) aktivnostima, te tako pokazuje trend i završetak projekta
* Mrežni plan: S-Krive se mogu zoom-irati (prikaz je moguć do nivoa dana).
* Mrežni plan: Na S-krive dodat brojčani prikaz kod prelaska mišem
* Predmeri: Kod importa predmera iz MS Excel-a, dodat upit o preuzimanju Oznake sa zadnje aktivnosti koja se spaja
* Predmeri: Eksport predmera u MS Excel nije dobro sabirao stavke ako su postojale opisne (podvučene) stavke
* Analiza (cube): dodati šabloni: Predmeri, Podizvođači, Vrste radova
* Analiza (cube): Ako nema operativnog plana, analiza se ne može pozvati
* Analiza (cube): Rešen problem kada je stavka ili aktivnost imala količinu 0
* Radni nalog: na realizaciju se uvek upisuje podizvođač iz organizacije, osim ako tamo nije definisan. U tom slučaju se uzima s OP.
* Radni nalog: Optimalizovan odabir stavki radnog naloga
* Realizacija rada (karnet): Povećana tablica prikaza radnika, smanjen grafikon
* Realizacija rada (karnet): Radnici su sortirani po abecedi, dodat lokator
* Skladište: Skladišta su sortirana po abecedi, dodat lokator
* Knjiga normi: Optimalizovano preuzimanje normi u stavku predmera

GALA 2009 - 25.04.2009.
* Generalno: Novi modul - dinamička analiza (Cube), sa mogućnošću definisanja izgleda, filtriranja (upit na bazu), eksporta u MS Excel. Dinamička analiza dodata na OP i realizaciju
* Generalno: dodate tablice za ostale podatke o radniku (npr. lekarski pregled itd.)
* Generalno: kod konverzije, proveravaju se tablice sa jedinstvenim ključevima (poziv je moguć i sa postavki programa)
* Mrežni plan: Dodato pomeranje celog projekta za upisani broj dana (+ ili -)
* Mrežni plan: Preračun trajanja aktivnosti izvršava se odmah nakon unosa realizacije
* Mrežni plan: Dodata mogućnost izbora 5 boja za gantogram
* Mrežni plan: Ispis gantograma u sliku (JPG, GIF, BMP ...) ili PDF, sa mogućnosti deljenja na stranice do A0
* Mrežni plan: Promena kalendara na postojećem mrežnom planu nije dobro pokazivala neradne dane
* Mrežni plan: Iz prikaza trajanja u danima izbačene decimale
* Stavke: Dodat proces za povećanje količina za označene stavke
* Stavke: Mogućnost višestrukog označavanja i prebacivanja analiza iz knjige normi u stavku (mogućnost označavanja normi iz različitih vrsta radova)
* Skladište: Prikaz samo aktivnih ili svih skladišta
* Skladište: Zabranjeno brisanje OP ako za isti postoji narudžba materijala
* Građevinska knjiga: Dodato izračunsko polje Vrednost
* Građevinska knjiga: Dodato polje Ukupna količina
* Skladište(Narudžba): Pregled dokumenata za tekući OP ili za sve planove
* Skladište : Maknut filter po projektima za skladište a dodat Aktivna/neaktivna skladišta (kod izbora skladišta)
* Skladište : Na narudžbama dodat filter Skladišta za tekući OP ili sve planove
* Skladište: Skladište može biti standardno, mašina ili vozilo
* Knjiga normi: optimizovan rad sa unosom,izmenom,brisanjem
* Organizacija: Dodat export podizvođačkih stavki u MS Excel
* Organizacija: Na formu trajanja aktivnosti, dodata polja Podizvođač i Podizvođač cena
* Radni nalog: Dodat import podizvođačkih stavki iz MS Excel-a (izvedene količine)
* Radni nalog: Kod unosa realizacije na stavki RN, mogućnost upisa/promene podizvođača i/ili cene podizvožača

GALA 2009 - 17.03.2009.
* Generalno: Obavezan odabir jedinice mere iz tablice
* Generalno: Pre nadogradnje program proverava da li je baza otvorena i pokazuje poruku ukoliko jeste, te prekida nadogradnju
* Generalno: Dodato pravo pristupa za pregled/ažuriranje satnice radnika
* Generalno: Dodata mogućnost pridruživanja faksimila na odg. osobe radi ispisa u dokumentima
* Analize (OP): Dodata cena za podizvođače radi ispisa vrednosti za podizvođača sa OP
* Organizacija: Brisanje projekcije(kalendara) maknuto sa prozora i stavljeno na desni klik
* Mrežni plan: Mogućnost pregleda svih ili selektiranih aktivnosti u histogramu
* Mrežni plan: Mogućnost pregleda histograma linijski ili u kolonama
* Reporti: Dodat izveštaj Građevinska situacija - izvedeni radovi po ovoj situaciji
* Reporti: Ispisi radnih sati (detaljni) uz sate ispisuju i gradilište
* Reporti: Ispis građ. knjige (trenutni i svi listovi) sa faksimilom
* Reporti: Dodan izvještaj Realizacija podizvoditelja za mjesec
* Registri: Uz pomeranje gore-dole, dodato i levo-desno
* Knjiga normi: Vertikalni scroll-bar se nije pokazivao na delu normi
* Import materijala : Kod importa materijala u predmer ili operativni plan, dodata opcija da se cene upišu uz predmer ili OP i u cenovnik
* Radni nalozi: mogućnost kopiranja radnih sati iz drugih radnih naloga
* Realizacija: Kreiranje izdatnice iz realizacije materijala (mimo radnog naloga)
* Realizacija: Dodata grupa Ispis realizacije sa radnog naloga
* Realizacija: Na unosu radnih sati (u radnom nalogu i karnetu) dodata tablica za unos ostalih utrošaka (Prevoz, čekanje, smeštaj itd.)
* Građ. knjiga: Uz mogućnost brzog unosa količina (za tekući mesec) dodata opcija unosa kumulativnih količina

GALA 2009 - 10.02.2009.
* Stavke: Jedinica mere se izabira iz combo box-a (višestruki unos)
* Operativni plan: Zabranjena izmena kalendara koji se koristi na nekom OP
* Mrežni plan: Kod maksimiziranja prozora gantogram se nije pravilno povećao
* Generalno: Ukoliko se program pokrene kroz mrežu, pokazuje se poruka o zabrani i program prekida izvršavanje
* Generalno: U Matične postavke dodati kalendari
* Projekti: Izbor datuma (sa kalendara) nije upisivao odabrani datum (odg. osoba za sprovođenje mera zaštite na radu)
* Projekti: Kod izbora iz tablice program je javljao da korisnik nema prava ako u PROJ:Registar piše 0 (pripada klasifikaciji Svi projekti)
* Realizacija: Preimenovan naziv TAB-a da bude jasnije gde se radi dokaznica za građ. knjigu.
* Realizacija: Dodat button za dokaznicu građ. knjige
* Realizacija: Promena datuma na radnom nalogu nije ažurirala sate u karnetu
* Generalno: Uklonjena provera da li je korisnik administrator (kod nadogradnje)
* Predmeri: Na Info-u predmera dodate kolone rad, materijal, mašine, vrednost, te procenat PZS-a (predmerno značajnih stavki)
* Norme: Pomeranje vrsta radova u svim smerovima
* Norme: Pomeranje normi unutar vrste
* Reporti: Dodat izveštaj Radni sati za OP - detaljni ispis po tipu radnika
* Reporti: Izveštaj (iz projekata) za Ugovorene predmere nije dobro ispisivao rekapitulaciju
* Reporti: Standardni predmeri - rekapitulacije po vrstama
* Reporti: Ugovoreni predmeri - rekapitulacije po vrstama
* Reporti: Izveštaj: Standardni predmeri - po mestima troška

GALA 2009 - 04.12.2008.
* Generalno: Sistem pomoći ažuriran na tekuću verziju
* Generalno: Dodata tablica jedinica mere
* Generalno: Mesečna licenca se veže uz ID računara
* Skladište: Dodat dokument "NARUDŽBE". Izrada narudžbi je moguća iz skladišta, ili sa mrežnog plana.
* Skladište: Prijemnice, otpisi i stanje sitnog alata i inventara
* Skladište: Revers sitnog alata, prikazi pojedinog alata po radnicima ili radnicima koji duže alat
* Skladište: Kreiranje novih skladišnih dokumenata iz postojećih (npr. kreiranje Izdatnice iz Prijemnice itd.)
* Projekti: Maknuto zaokruživanje kod unosa avansa
* Predmeri: Ažuriranje količina u podizvođačkom predmeru nije bilo moguće u MS Excel 2000 verziji
* Predmeri: Maksimalan broj stavki za import iz MS Excel-a povećan na 20.000
* Predmeri: Kod importa predmera iz MS Excela i spajanja stavki, količina, jed. mere, cena se preuzimaju sa poslednje osvetljene stavke
* Stavkepredmera: Predmerno značajne stavke (PZS) - stavke koje su (u odnosu na iznos i broj svih stavki) najznačajnije
* Cenovnik rada: Izmena tekućeg zapisa nije bila sinhronizirana
* Cenovnik materijala: Nakon unosa novog materijala (sa forme stavke), uneseti materijal nije bio selektovan
* Analiza cene (stavka predmera i OP): Ispisuje se količina za 1 jedinicu mere, dodato Ukupno po analizi
* Situacije: omogućen unos rekapitulacije (bonus ili depozit) bez PDV-a
* Editor: dodata naredba "Logotip" - ubacuje logotip u dokument (na dokumentima vezanim na projekat, partnera ili predmer)
* Reporti: Dodato 11 novih izveštaja (skladište-reversi, građ. knjiga, situacija (NN obrazac))

GALA2009 - 07.11.2008.
* Generalno: spremanje postavki po korisniku i u slučaju rada preko TS
* Projekti: Dodeljivanje prava odg. osoba na klasifikaciju projekata
* Projekti: Uz selektovanje zadnjeg aktivnog projekta, selektuje se i zadnje odabrana klasifikacija projekta
* Reporti: Ispis vrednosti ugovorenih predmera sa projekata
* Reporti: Ispis svih ugovorenih predmera sa projekata, sa rekapitulacijama po predmeru
* Reporti: Ispis predmernog dela u situaciji sadrži rekapitulacije po predmeru, za sve i samo izvedene stavke
* Reporti: Predmer - analiza skraćena
* Mrežni plan: Mogućnost pregleda aktivnosti koje nisu započele - na odabrani dan
* Mrežni plan: Uz unos realizacije aktivnosti, dodat unos dokaznice građ. knjige sa gantograma
* Situacije: Omogućen proizvoljan upis roka za overu i roka plaćanja na formi
* Situacije: Kod izrade, polje "Mesec" se puni na osnovi od-do datuma. Polje je obavezno
* Generalno: Backup SQL baze, mogućnost definisanja broja dana (interval)
* Realizacija: dodati grafikoni za sve kvalifikacije (planirano/utrošeno sati)
* Realizacija: Izmena datuma rada (karneta) na formi radnog naloga nije dobro osvežavala datum
* Građ. knjiga: pomeranje dokaznica nije dobro prikazivalo pomerenu dokaznicu
* Skladište: Brisanje međuskladišnice, pa odustajanje, brisalo je ulaznu stranu stavke.
* Skladište: Kopiranje skladišnih dokumenata sa stavkama
* Skladište: Kod izrade sklad. dokumenata ili izdatnice iz radnog naloga, omogućen izbor bilo kojeg skladišta

GALA2009 - 30.09.2008.
* Generalno: nadogradnja se može odradititi samo sa administratorskim pravima
* Predmeri: omogućena izmena ugovorenog predmera ako za isti još ne postoji OP ili situacija
* Predmeri: ako predmer nije ugovoren, dozvoljeno premeštanje stavki unutar vrsta radova, kao i povećanje/smanjenje cena za procenat, bez obzira što za projekat postoji izrađen OP ili situacija
* Predmeri: Kopiranje stavki za odabranu vrstu ili kopiranje odabranih stavki dodaje stavke u sve op. planove i u zadnju situaciju za tekući projekat
* Predmeri: Info na predmeru sadrži dodatne informacije (vrednost bez zarade, zaradu, vrednost rada, materijala,smašina, grafikone itd.)
* Stavke: Kopiranje analiza iz prethodnih predmera
* Stavke: Kompleti - mogućnost unosa/definisanja stavke kao komplet, npr. Razvodni ormar, 3 kompleta (komplet sa delovima)
* Reporti: Situacije - Utrošak materijala po situaciji (predmer:situacija), Rekapitulacija građevinskih situacija - od do datuma, Rekapitulacija građevinskih situacija - za mesec
* Reporti: Predmer - ispisi kompleta, dokaznica sa stavki
* Građ. knjiga: brza obrada izvedenih količina u novom prozoru
* Materijali: Unos novog materijala sa unosom dobavljača nije upisivao dobavljača

GALA2009 - 08.09.2008.
* Generalno: Verzija 2009, korisnički definisan izgled pomoću šablona. Novi izgled, MS Office 2007 Ribbon
* Generalno: Dodate kompletne norme suve gradnje
* Generalno: Logotip može biti u JPG, BMP ili WMF formatu
* Norme: povećan broj decimala na 6 (rad, materijal, mašine)
* Norme: kod preuzimanja norme u stavku predmera ili stavku OP ili aktivnost mrežnog plana, preuzima se i oznaka norme
* Građevinska knjiga: Izrada situacije nije prenosila oznaku stavke ako je stavka predmera bila "uvučena" ispod osnovne
* Projekti: U tablicu izbora projekata dodata kolona Naručilac
* Predmeri: Eksport/Import predmera sa resursima (rad,materijal,mašine). Ovaj eksport/import omogućuje komuniciranje između korisnika bez obzira na cenovnike, sa kompletnim pomoćnim analizama
* Predmeri: Automatski import stavki iz MS Excel-a za predmer koji je eksportovan iz Gale
* Predmeri: Import iz MS Excel-a importuje i cenu (ako je upisana)
* Predmeri: 3 nova ispisa sa iznosom slovima
* Predmeri: Kopiranje trenutno osvetljenog predmera sa tablice predmera
* Stavke predmera: Promena količine analize (koja ima "decu") nije računao promenu za ostale podanalize nego samo za tekuću analizu
* Stavke predmera: Kad je predmer ugovoren, cena se ne menja bez obzira na rad sa pomoćnim analizama, automatski preračun i prikaz (normativno/ugovoreno)
* Stavke predmera: Mogućnost "zaključavanja" cene i ako predmer nije ugovoren (promene na pomoćnim analizama ne utiče na jediničnu cenu)
* Stavke tpredmera: Prikaz oznake norme (preuzete iz knjige normi) za trenutnu pomoćnu analizu.
* Baza materijala: naziv/cena se može menjati bez obzira da li se materijal koristi u skladištu
* Operativni plan: uz spajanje aktivnosti, mogućnost "odspajanja" - povratak na početno stanje
* Operativni plan: mogućnost unosa proizvoljne aktivnosti kao npr. trošak za mrežni plan
* Mrežni plan: Značajno optimizovan rad u mrežnom planu (gantogram)
* Mrežni plan (organizacija): opis aktivnosti sadrži oznaku stavke, oznaku pomoćne analize te sami opis aktivnosti
* Mrežni plan: Ako WBS stavka nema aktivnosti, u gantogramu dobija status prekretnice (0 dana)
* Mrežni plan: Zoom (povećavanje/smanjivanje gantograma na vremenskoj skali)
* Mrežni plan: Na formi Aktivnosti dodato polje Prekretnica (trajanje 0 dana)

GALA2008 v7.1 - 26.06.2008.
* Generalno: Nova instalaciona procedura, izbor SQL servera i podešavanje parametara za mrežni rad
* Generalno: Ispravljene greške kod višestrukog unosa stavki (unos, prekid, unos, spremanje izazivalo grešku "Dupli zapis")
* Stavke: Dokaznice na stavci predmera
* Cenovnik materijala: Ispravljen prikaz (filter) po registrima za odabrani cenovnik
* Organizacija građenja: zabranjen unos istih WBS stavki
* Organizacija građenja: preuzimanje aktivnosti se izvodi prema redosledu u predmeru
* Organizacija građenja: višestruko označavanje aktivnosti - brisanje, upis podizvođača
* Mrežni plan: podizvođačka aktivnost ne može biti prekretnica (Milestone)
* Građevinska knjiga: Uz prenos dokaznica sa realizacije, kopiranje prethodnih dokaznica tekuće stavke, ili kopiranje iz bilo koje stavke tekućeg projekta, ili svih projekata, ili sa predmera
* Građevinska knjiga: Pomeranje dokaznica gore/dole
* Reporti: dodat ispis predmera sa tehničkim opisom za svaku vrstu radova, standardni + predmer sa naslovnom stranicom
* Reporti: hijerarhijski ispis vrsta radova (predmeri, situacija-predmerni dio)
* Reporti: Import reporta u report manager

GALA2008 v6.1.1 - 09.06.2008.
* Generalno: u korisničke formule za projekat, predmer, radni nalog, operativni plan, situaciju dodata opcija za definisanje varijabli iz programa, npr PROJ:Oznaka_Projekta
* Operativni plan: Preuzimanje aktivnosti iz Op. plana se preuzima po redosledu aktivnosti
* Mrežni plan: Kod nenormiranih stavki, ispravljena greška kod trajanja aktivnosti 0 dana, a koja je ujedno podizvođačka
* Organizacija građenja: ukoliko se unosi aktivnost koje nema u operativnom planu, unos realizacije nije moguć sve dok se nova aktivnost ne spremi.
* Mrežni plan: Povezivanje aktivnosti za stavke koje nisu normirane nije radilo ispravno
* Izveštaji: u novi designer prebačeni izveštaji za račun, građevni dnevnik, radni nalog

GALA2008 v6.1 - 01.06.2008.
* Predmeri: procenat i indeks planirane zarade radi S-krive novca
* Mrežni plan: Export mrežnog plana u MS Project 2003 i 2007, i Primaveru 6.0. Export WBS-a, trajanja aktivnosti, linkova, realizacije (gotovost)
* Mrežni plan: S-kriva očekivanog prihoda i rashoda (novac)
* Mrežni plan: S-kriva uz odabrani tip radnika, i za sve radne sate
* Mrežni plan: 12 novih ispisa S-krive (Realizacija, radni sati (tip radnika npr. Zidari ili svi), odabrani materijal, mašina, očekivani prihod, očekivani rashod) - dnevno ili periodično
* Mrežni plan: dodati novi histogrami (ukupno 10) za aktivnosti, odabrani tip radnika (npr. Zidari ili svi), broj radnika po danima, odabrani materijal ili mašina - najraniji ili najkasniji datumi
* Mrežni plan: Unos/ažuriranje realizacije direktno sa mrežnog plana, preračun trajanja
* Mrežni plan: Na sve S-Krivee (grafikone) dodati opisi na X i Y osi
* Knjiga normi: Dodati tipovi radnika na pozicije pomoćnih analiza (Zidar, Tesar ...)
* Knjiga normi: Mogućnost upisa količine pomoćne analize (kod dodavanja gotove analize u osnovnu)
* Knjiga normi: Promena jedinične količine na osnovnoj analizi menja sve količine u pomoćnim; promena jedinične količine na pomoćnoj analizi menja količine njegovih pomoćnih.
* Knjiga normi: Pritiskom kombinacije tipki CtrlF4 prikazuju se sve osnovne i pomoćne analize osnovnih analiza (koje se inače ne vide u tablici)
* Cenovnici: Zabranjeno brisanje resursa(materijal/mašina) iz cenovnika ako se resurs iz bilo kojeg cenovnika koristi na analizi (predmer, op. plan), realizacija materijala, skladišnom dokumentu, normi, baseline-u resursa. Ukoliko se ne nalazi, brisanjem se resurs briše iz svih cenovnika i baze (materijala/mašina).
* Stavke: Prekidom izmene stavke u kojoj se koriste pomoćne analize i promenom istih, program sprema promene bez obzira na prekid od strane korisnika.
* Stavke: Ispis analize ispisuje se prema stablu pomoćnih analiza
* Stavke: Prikaz cene bez planirane zarade
* Projekti: Ako za projekat postoji situacija, avans se može obrađivati samo sa situacije, u suprotnom sa projekta.
* Generalno: Na sve resurse dodata jedinica mere resursa/jedinica mere norme ili aktivnosti
* Generalno: Promena verzije ne utiče na serijski broj

GALA2008 v5.2 - 09.05.2008.
* Organizacija: Omogućeno brisanje svih projekcija (kalendara)
* Operativni plan: Dodat prikaz planiranih sati po tipovima (Tesari, Zidari ...) radi prikaza u S krivoj
* Realizacija (radni nalog): Dodat datum rada (od i do) na upis radnih sati
* Realizacija (radni nalog): Dodati sati čekanja radnika
* Realizacija (radni nalog): Omogućena izmena datuma na realizaciji materijala i mašina (datum mora biti u okviru datuma radnog naloga)
* Realizacija (radni nalog): Dodati datumi realizacije na svaku aktivnost, radi preračuna trajanja aktivnosti u mrežnom planu
* Realizacija: Dodati datumi (DO) na realizaciju rada, materijala i mašina radi prikaza resursa u S krivoj
* Mrežni plan: trajanja aktivnosti se uvek kod otvaranja preračunavaju u odnosu na izvedenost
* Mrežni plan: S krive rada (po tipu radnika), materijala (odabrani materijal) mašina (odabrana mašina)
* Radnici: Dodata napomena
* Generalno: Proizvoljno definisanje oznaka dokumenata: Projekti, predmeri, situacije, operativni plan, radni nalog - mogućnost kombinovanja vrednosti
* Generalno: Onemogućen unos istog materijala i mašine unutar jedne norme u knjizi normi, stavkama predmera, aktivnostima operativnog plana
* Generalno: Povećan broj decimala sa 2 na 4 u normama i pomoćnim analizama
* Generalno: ispravljena greška kod promene opisa stavke predmera - u građ. knjizi se naziv nije ispravno promenio (ako je stavka predmera bila opisna i to tako da je nastala pomeranjem u desno)

GALA 2008 v5.1 - 15.04.2008.
* Izveštaji: Analiza stavke - Ispis tipa radnika (ako je dodeljen na normativima rada) ili po grupama ukoliko nije
* Realizacija: mogućnost upisa realizacije (uz količinu) i u procenat u
* Mrežni plan: Pregled/Ispis resursa (rad, materijal, mašine) za odabrani ili sve WBS-ove - planirano, utrošeno, trebalo utrošiti
* Mrežni plan: Pregled/Ispis potrebnih resursa za period (potreban broj ljudi, sati, materijala, mašina)
* Mrežni plan: Pregled/Ispis očekivanog prihoda/rashoda po mesecima
* Organizacija (Mrežni plan): omogućeno brisanje projekcija (kalendara)
* Organizacija (Mrežni plan): Unos aktivnosti koje nema u operativnom planu
* Organizacija (Mrežni plan): Mogućnost promene optimalnog broja izvršioca
* Generalno: ispravljene sitnije greške:
* Prenos partnera kod kopiranja prenosio je partnera iz projekta iz kojeg se kopira
* Sortiranje vrsta radova kod kopiranja
* Iznosi u predmernom delu situacije su imali razlike u valutama
* Prikaz investitora na normi se nije osvežavao nakon promene na projektu

GALA 2008 v4.1 - 13.03.2008.
* Generalno: Cenovnik rada povećan na 7 cena (NKV, PKV, KV4, KV5, KV6, VKV7, VKV8)
* Norme: Vidljiva cena u knjizi normi na osnovu izabranih cenovnika
* Mrežni plan: Mogućnost izrade aktivnosti koje (uz same aktivnosti) pokazuju i opis stavki predmera.
* Registri: Promena registra (materijal i mašine) u cenovniku ili bazi menja registar na svim cenovnicima i bazi
* Građevinska knjiga: mogućnost vezanja bilo kojeg dokumenta za svaki list knjige (Excel, Word, PDF, slika ...)
* Projekti: Dodata pretraga (Ctrl+Dvoklik)
* Projekti: dodata kolona Ugovoreno i prikaz napomene
* Projekti: Sortiranje (pamti se po korisniku)
* Projekti: Popravljen refresh nakon Drag&Drop klasifikacije projekata
* Projekti: Popravljen refresh iznosa PDV-a (ugovorena vrednost)
* Gradovi: Dodata pretraga (Ctrl+Dvoklik)
* Materijali - dodat tab dobavljač + kolona dobavljač
* Cenovnik materijala: dodat tab dobavljač + kolona dobavljač

GALA 2008 v3.1 - 11.02.2008.
* Novi modul: Podizvođači (export-import, poređenje, pregled na mrežnom planu)
* Generalno: Serija video filmova koji obrađuju najbitnije procese u aplikaciji, direktan link je ovde .
* Generalno: Ispisi prebačeni u novi reporter - pojednostavljene izmene od strane korisnika
* Projekti: Mogućnost definisanja različitih stopa PDV-a, oznake valute i logotipa (za druge zemlje)
* Skladište: U tablični prikaz dodati dobavljači na primnicu i kupac na otpremnicu
* Skladište: Ispis kartice materijala (stanje) za trenutno ili sva skladišta
* Građ. knjiga: omogućen upis izvedenosti u procentu za označene stavke
* Sitaucija: dodata polja sveukupna vrednost i vrednost rabata/bonusa na formu
* Stavke: Povećanje/smanjenje cena celog predmera ili za vrstu ili pojedinačno

GALA 2008 v1.1 - 07.01.2008.
* Novi modul: Mrežno planiranje
* Projekti: proizvoljna klasifikacija projekata (godine, aktivni, ugovoreni itd.)
* Operativni plan: Kod izrade operativnog plana (ako stavke nisu normirane) aktivnost postaje sama stavka
* Operativni plan: Spajanje aktivnosti u operativnom planu
* Operativni plan: Razdvajanje aktivnosti u operativnom planu
* Operativni plan: dodata kolona i grafikon za podatak "Trebalo biti utrošeno"
* Skladište: Popravljene greške kod izbora datuma na skladišnim dokumentima
* Normativi: Kopiranje normi u knjizi normi
* Normativi: Prebacivanje normi između vrsta radova drag-drop metodom
* Stavke: Prenos resursa u norme opisne stavke (normiranje analiza kopiranjem resursa)
* Stavke: Omogućen unos grčkih simbola, formatizovanje opisa stavke
* Stavke: Dodatna mogućnost definisanja opisnih stavki (pomeranje u desno)
* Mrežni plan: Baseline, neograničen broj spremanja za 1 projekciju (kalendar)
* Mrežni plan: Neograničen broj projekcija (kalendara) za 1 (aktivni) plan
* Mrežni plan: Izveštaji o planiranim/utrošenim resursima, očekivani prihod/rashod po mesecima
* Predmeri: Dodata rekapitulacija (rabat, troškovi ...)
* Predmeri: Mogućnost izrade VTR predmera sa odgovarajućim procesima za situaciju i operativni plan
* Predmeri: Export predmera u Excel
* Predmeri: Ažuriranje stavki omogućeno sa forme (Sledeća-Prethodna)
* Predmeri: Export / Import materijala sa predmera
* Situacija: Dodata rekapitulacija (rabat, troškovi ...)
* Situacija: Dva nova izveštaja (građevinska knjiga)
* Realizacija: Kod izbora aktivnosti, dodata tablica stavki sa filterom radi lakše pretrage
* Realizacija: 6 novih ispisa radnih sati (kumulativi)
* Ispisi: Zepočelo prebacivanje svih izveštaja na FastReport. Svaki izveštaj je moguće eksportovati u Excel, Word, PDF, sliku (JPG, GIF ...), poslati mailom.
* Generalno: Automatska nadogradnja sa interneta (za korisnike na održavanju)
* Generalno: Dodat Info prozor (Projekti, predmeri...)
* Generalno: U postavke programa dodata tablica sa praznicima - kod izrade operativnog plana, praznici se automatski preuzimaju
* Generalno: Uz postojeće gore-dole, dodato pomeranje levo-desno na vrste radova predmera (hijerarhija)
* Generalno: Opeartivni plan, mrežni plan, realizacija i situacija se obrađuju za sve ugovorene predmere. Mogućnost obrade stavke ako nema izvedenu količinu u realizaciji ili građ. knjizi, iako je ugovorena.

GALA 2007 v1.4 - 22.11.2007.
* MS SQL baza (opcija)
* Predmeri: Znatno olakšana izrada – višestruki unos vrsta radova
* Stavke: Višestruki unos stavki (iz knjige normi) drag-drop metodom
* Stavke: Prenos opisa stavke drag-drop metodom iz bilo koje aplikacije
* Operativni plan: Omogućena izrada neograničenog broja planova sa mogućnosti kompletne izmene tehnologije (resursa) za ugovorene stavke
* Operativni plan: detaljno poređenje resursa (rad, materijal, mašine) u odabranom planu, bez uticaja na ugovorenu cenu.
* Operativni plan: Eksport i import materijala u MS Excel (za komercijalnu obradu i rekalkulisanje) premešteni sa predmera na plan rada
* Projekat: za primljeni avans moguće je odmah izdati račun
* Materijali: Zabranjen unos šifre materijala koja već postoji
* Materijali: Dodato polje Dobavljač
* Realizacija: mogućnost dnevne realizacije rada, materijala, mašina, sa izradom dokaznice i automatskim prenosom u građevinsku knjigu
* Realizacija: Pregled neupisanih dnevnih realizacija
* Realizacija: Nova baza-baza vozila
* Financije: Finansijski ispisi sa pregledom izdatih i zatvorenih računa i situacija, filterima za projekat, partnera, datum
* Situacija: Neizvedene stavke građevinske knjige se ne ispisuju (predmerni dio)
* Situacija: privremeni depozit
* Građevinska knjiga: znatno poboljšana izrada dokaznica sa formulama i slikama

GALA2007 v1.1
* Generalno: Skladište materijala - prijemnice, otpremnice, izdatnice, međuskladišnice
* Realizacija: Moguće kreiranje izdatnice iz realizacije materijala
* Generalno: Eksport/Import planiranog materijala u MS Excel datoteku radi komercijalne obrade i naknadnog rekalkulisanja
* Generalno: Automatski backup sa mogućnosti definisanja broja arhiva ili dana
* Generalno: Prava pristupa
* Generalno: Link na spoljne dokumente (PDF, MS Word, MS Excel ili bilo koji drugi dokument)
* Generalno: Baza gradova sa svim poštanskim brojevima u RS
* Generalno: Verziranje programa - Trenutna verzija 2007 1.1 (Godina, mesec, dan realizacije)
* Generalno: Obavezna polja na formama se ističu u odnosu na druga (kada se polje selektuje)
* Planirani utrošci: Pregled utroška rada, materijala i mašina po stavci
* Stavke: Mogućnost automatskog otvaranja tablice sa normama kod unosa nove stavke
* Stavke: Mogućnost definisanja opisne stavke (Beton m3, Oplata m2 ...)
* Stavke: Dodat TAB u opis stavke radi formatizovanja opisa (Ctrl+TAB)
* Stavke: Dodat novi prozor za obradu opisa stavke (Dvostruki klik levim tasterom miša)
* Stavke: Stavka se ne ispisuje ako je količina 0,00
* Stavke: Jedinični ili ukupni prikaz utrošenih sati na formi
* Stavke: Mogućnost automatskog upisivanja oznake stavke (Oznaka vrste + Redni broj stavke za tekuću vrstu)
* Stavke: Mogućnost tagovanja/označavanja stavki (a samim time i obrade) samo jedne vrste (ako se pozicionirate na nju)
* Predmeri: Hijerarhijski ispis vrsta radova (Rekapitulacija)
* Predmeri: Onemogućen unos realizacije ako predmer nije ugovoren
* Predmeri: Iznos po vrsti i predmeru premešten ispod stavki
* Predmeri: Cenovniku rada dodat opis i napomena
* Karnet: Ispis za jednog radnika, za predmer, projekat ili period
* Građevinska knjiga: u dokaznicu mjera moguće dodavati i slike (copy/paste ili direktno) s dodatnom obradom
* Partneri: mogućnost direktnog slanja emaila partneru (ili kontakt osobi)
* Računi: Ispis podataka o projektu i predmeru ukoliko je račun vezan na predmer.

GALA2006 v2.00
* Projekti – 1 projekat može imati više ugovornih predmera
* Projekti – raspored avansa po predmerima
* Projekti – definisanje rukovodioca radova, vođe zaštite na radu, rešenje o osnivanju gradilišta, zahtevi za primopredaju, zapisnici o primopredaji, zapisnici o ispitivanju (instalacije itd.), garancije, reklamacije
* Projekti – vezivanje projekata sa Nacionalnom klasifikacijom vrsta građevina (NKVG)
* Stavke – mogućnost kreiranja jedinične cene slobodnim unosom rada, materijala, mašina, uz automatski prikaz razlika u odnosu na normative (uporedni grafički prikaz i izračun u procentima).
* Stavke – mogućnost vezivanja istih stavki (npr. Zidanje zida d=20 cm u prizemlju i I spratu)
* Stavke – grafički prikaz učešća rada, materijala, mašina (učešće) u stavci
* Stavke – automatski prikaz zarade rada, materijala, mašina po stavci (jedinično i ukupno)
* Građevni dnevnik – izrada listova građevnog dnevnika, sa strukturom zaposlenih i mašina na gradilištu. Svaki upis deluje na dinamiku izvođenja (vreme)
* Građevni dnevnik – mogućnost evidentiranja izvedenih količina pojedine stavke, čime se automatski deluje na dinamiku (procenat gotovosti stavke) kao i količine za građevinsku knjigu.
* Građevni dnevnik – mogućnost evidentiranja radnih sati po stavci i po radniku (ili više njih).
* Građevni dnevnik – mogućnost evidentiranja stvarno utrošenih količina materijala i radnih sati mašina po stavci
* Dinamika – mogućnost definisanja standardnog dinamičkog plana
* Dinamika – prikaz broja radnih dana u odnosu na planirano, uz istovremeni prikaz izvedenosti pojedine stavke u procentu
* Dinamika – mogućnost dodeljivanja (planiranja) više perioda po stavci (prekidi)
* Radni sati (karnet) – mogućnost izrade karneta automatski iz građevnog dnevnika ili nezavisno (za period – za radnika)
* Radni sati (karnet) – Pregledi za predmer, za projekat (više predmera) ili za period (nezavisno od mesta rada radnika)
* Utrošak materijala i mašina – mogućnost automatskog generisanja utrošaka iz građevnog dnevnika ili nezavisno
* Situacije – evidentiranje avansa (sukcesivni ili slobodni obračun)
* Situacije – obračun situacije za projekat (jedan ili više ugovorenih predmera)
* Situacije – pregled više izvedenih ili manje izvedenih radova sa količinama i iznosima
* Reporter – gotovi predefinisani izveštaji sa mogućnosti izrade neograničenog broja vlastitih izveštaja.
* Uplate – mogućnost automatskog kreiranja više rata (računa)
* Općenito - Dodatni filteri za brze pretrage

GALA2006 v1.60
* Dinamika radova sadrži i dodatne radove (vanpredmerne radove).
* Obračun rada radnika. Kod popunjavanja realizacije rada, program Vam daje mogućnost izbora radnika koji su zadanog dana radili, tako da pozivom obračuna za zadani period dobijate količinu radnih sati po radniku.
* Import predmera, odnosno stavki iz MS Excel datoteke. Importovanje naziva, jedinice mere, količine stavke, kao i vrste radova.
* Eksport predmera u MS Excel format. Eksport sa ili bez cena, označene ili sve stavke.
* Korisnički podesiva visina linija u tablicama
* Građevinska knjiga (izvedene količine) se puni direktno na osnovu realizacije rada, i time je proces izrade situacije i građevinske knjige potpuno automatizovan. Vodi se briga i o dodatnim radovima u toku izvođenja.
* Stavke realizacije rada sadrže (uz utrošak sati po kvaifikacijama) i izvedenu količinu po jedinici mere, kao i vrednost izvedenog po stavci.
* Na osnovu izvedenih radova u realizaciji pamte se radni sati po radniku, tako da se može dobiti obračun sati radnika, ili svih radnika, za trenutni projekat ili sve projekte, kao i za datumski raspon. Opcija punjenja građevinske knjige svim stavkama iz predmera.
* Nemogućnost izmene/brisanja situacije i/ili građevinske knjige ukoliko se ne radi o zadnjoj situaciji. Ovime je zaobiđena mogućnost greške kod obračuna izvedenih radova.

GALA2006 v1.52
* Direktna obrada dokaznice na svakoj stavci građevinske knjige. Mogućnost pozicioniranja teksta u dokaznici i opisu stavke građ. knjige.
* Pregled izgleda lista građevinske knjige.
* Dodato Izvođač i Investitor na svaki list građ. knjige
* Renumeracija rednih brojeva stavki predmera zavisno od broja vrsta radova
* Dinamika radova. Kreiranje dinamičkog plana izvođenja radova, eksport u JPG, spremanje/učitavanje dinamike (planiranje)
* Grafikoni realizacije rada, materijala i mašina se nisu osvežavali nakon unosa ili izmene

Verzija: v1.51
* Dodata opcija u postavkama programa za ispis stavke celom širinom ili na pola stranice.
* U građevinskoj knjizi dodata opcija ispisa samo označenih ili svih stavki.
* U građevinskoj knjizi dodati tasteri: Tagovanje (označavanje) skidanje oznaka, tagovanje svih, skidanje oznaka sa svih (za ispis)
* Forma građevinske knjige sadrži dokaznicu mera.
* Brojevi stavki numerisani tj. vezani na vrste radova (1.1, 1.2, 1.3 itd).

Verzija: v1.50
* Meni Obrada -> Tag/Untag stavki, Označavanje/Skidanje oznaka sa svih stavki, povećanje/smanjenje cena za tagirovane/označene stavke
* Dodat modul planiranje (plan rada) sa grafičkim prikazom i ispisom.
* Dodat modul realizacija. Realizacija - praćenje utrošaka rada, materijala i mašina sa grafičkim prikazima i ispisima.

Verzija v1.10
* Ispravljena greška kod ispisa građevinske knjige

Verzija v1.00