Organizator

Organizator sadrži module: Projekti, Dnevnik, Zadaci, Kalendar, Beleške, Gradilišna dokumentacija. Okosnica koja povezuje operativni i upravni nivo upravljanja. Na prikazu projekata, odmah su vidljivi i podaci o predmerima, planovima i situacijama.
Pregled Ugovoreno, izvedeno, utrošeno, obračunato – daje nam osnovne i najznačajnije informacije o stanju projekta. Korisnik može sam definisati za sve projekte ili za odabrani, koje podatke želi videti. Ovakav Ad-hoc pregled koristi vođi projekta ili management-u brzi uvid u stanje projekta. Na projektu se mogu beležiti i svi ostali bitni podaci:
- podaci o ugovoru, gradilištu, rešenja i primopredaja, ispitivanja, garancija, reklamacije

Klasifikacija projekata

Klasifikacija može sadržavati korisnički definisane pojmove (npr. Godine ili tipove - Ugovoreni, u fazi ponude itd.) sa neograničenim brojem podnivoa. Isto tako, na svaku klasifikaciju (nivo) moguće je dodeliti pravo pristupa.

Dnevnik

- telefonski pozivi, sastanci, obaveštenja informacije Razvrstavanje po kategorijama koje korisnik može sam definisati. Svaka informacija koja se beleži odnosi se na neku od organizacionih struktura, te je vidljiva samo korisnicima koji su dodeljeni toj organizacionoj strukturi.

Zadaci - Kalendar

Zadavanje zadataka koji su vezani uz pojedinog zaposlenog i uz pojedini projekat. Zadaci mogu biti razvrstani po proizvoljnom broju kategorija (Važno, Napomena, Putovanje ...). Omogućeno brzo pretraživanje i filtriranje.Administrator sistema određuje ko može videti čije zadatke. Glavna funkcionalnost je što su svi zadaci zabeleženi te je rukovodiocima puno lakše dodeljivati zadatke izvršiocima te kontrolisati izvršenja. Izvršioci će se puno lakše snalaziti kod izvršenja zadataka te kroz kalendar jasno videti svoje dnevne, nedeljne ili mesečne zadatke. Svi zadaci ostaju zabeleženi i smanjuje se rizik zaboravljanja.

Dokumenti

Program omogućava standardizaciju ispisa Gradilišne dokumentacije: - Rešenje o imenovanju rukovodioca gradilišta, Osoba ili preduzeće odgovoran za sprovodjenje zaštite na radu – rešenje, Rešenje o osnivanju gradilišta, Atesti, Zahtev za primopredaju, Zapisnik o primopredaji, Garancija, Reklamacija. Svi dokumenti koji su dohvatljivi u elektronskom obliku mogu se povezati sa projektom i na taj način postaju sastavni deo projekta. Korisnik može kreirati i stvarati nove tekstualne dokumente (dopise, zapise…) i povezati ih na određeni projekat, predmer ili na određenog poslovnog partnera. Mogućnost skeniranja dokumenata ili preuzimanje sa web kamere.

Izveštaji

Prikaz potrebe resursa za period na nivou celog preduzeća. Pregled radnika (sati po kvalifikaciji), broj radnika, materijal (količina), mašine (radni sati, broj strojeva). Grafički prikaz po danima, ispis po resursu, svih resursa, za period.